Димитричка Кънчева, Социално подпомагане – Варна: 1 849 заявления за отпускане на еднократна помощ за първокласници са постъпили в дирекциите в областта

Димитричка Кънчева, директор на Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) – Варна, в интервю за Радио „Фокус” – Варна

Фокус: Г-жо Кънчева, в социалните дирекции в областта продължава приемането на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Какви са новостите тази година и колко са постъпилите молби до момента?

Димитричка Кънчева: Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на Министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията. За настоящия отоплителен сезон 2017/2018 година месечният размер на целевата помощ е 73,02 лв. За зимните месеци от ноември до март сумата е 365,10 лв. Във връзка с увеличението на пенсиите от 1 юли е изменен коригиращият коефициент – за пенсиите, определени до 30 юни 2017 година – 1,302, за пенсиите, определени след 30 юни 2017 година в размер до и включително с 180 лв. – 1,452, за пенсии в размер над 180 лв., определени след 30 юни 2017 година – 1,333. Целта е да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане само поради осъвременения размер на пенсията им. От тази година заявленията се подават в социалните дирекции по настоящ адрес на лицата и семействата. Задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. Крайният срок за подаване на документи е 31 октомври. Целевите помощи за отопление ще се предоставят в пари на правоимащите лица и семейства. Всички одобрени лица и семейства ще получат наведнъж полагащите се целеви помощи за отопление, а не както беше практиката от минали години на два транша. 7 551 заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление са подадени в социалните дирекции в област Варна от началото на кампанията, която стартира от 17 юли, до 15 септември. По 6 221 от подадените заявления-декларации са издадени заповеди за отпускане на помощта, а 743 са отказани. 587 заявления са в процес на обработка. Най-много целеви помощи за отопление са отпуснати на лица и семейства в Провадия – 1903, във Варна – 1848, Долни чифлик – 1446, Вълчи дол – 726, Девня – 298. Най-честите причини за получаване на отказ е доход по-висок от нормативно определения и липса на задължителна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“.

Фокус: Подават се и молби за отпускане на еднократна помощ за първокласници. Колко са постъпили до момента и какъв е крайният срок за подаването им?

Димитричка Кънчева: 1 849 заявления за отпускане на еднократна помощ за първокласници са постъпили в дирекциите за социално подпомагане в област Варна до 15 септември. Общият брой на издадените заповеди за отпускане на помощта за областта е 1817. На 16 от подадените заявления са издадени заповеди за отказ, а 16 заявления-декларации са в процес на обработка. Не са отпускани помощи в натура. Право на еднократната целева помощ за ученици имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас в държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на заявление-декларацията е по-нисък или равен на 400 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и семейства на близки и роднини. Размерът на помощта е 250 лева. Подаването на документи за отпускане на помощи за първокласници ще продължи до 15 октомври. Помощта подлежи на възстановяване тогава, когато детето не постъпи в училище или не е посещавало редовно училище 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на учебната година, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. За установяване на тези обстоятелства, дирекциите ще извършват проверка през учебната година.

Фокус: Дирекцията осъществява и дейности по закрила на детето. Какво показват данните по отношение на осиновените деца и приемните семейства за първите девет месеца на годината?

Димитричка Кънчева: През първите девет месеца на 2017 година са осиновени общо 27 деца от вписаните във водения към Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) – Варна регистър на деца за  пълно осиновяване. 20 от децата са осиновени в България по реда на националните осиновявания. Към настоящия момент за още 1 дете тече процедура по национално осиновяване и предстои произнасяне на Окръжен съд – Варна. Седем деца са осиновени в чужбина по реда на международните осиновявания. Три от децата са били отглеждани от приемни семейства, а четири деца в резидентна услуга – Център за настаняване от семеен тип. Децата, осиновени от чужденци, са на възраст над 7 години.  Към момента тече процедура по международно осиновяване на 10 деца, като 7 от децата са със здравословни проблеми на възраст над 5 години, настанени в приемни семейства, 1 дете е с увреждане и е настанено в резидентна услуга, 2 деца с увреждания, настанени в Дом за медико-социални грижи за деца. В сравнение за същия период на 2016 година са осиновени общо 39 деца, 30 по реда на националните и 9 по реда на международните осиновявания. Отчита се намаление на общия брой осиновени деца, което е най-значително при децата осиновени в България. Причината е, че вписаните през настоящата година  деца са на възраст над 7 години, от малцинствени етноси, с изразени етнически белези и деца в родствена връзка. За тези деца няма желаещи кандидат-осиновители от България.  Общият брой на утвърдените приемни семейства са 162 приемни семейства, от които 160 професионални и 2 доброволни. Ще продължим с кампания за приемане на молби за кандидат-приемни семейства за отглеждане на деца от 0 до 2-годишна възраст, защото имаме такава потребност за нашата община.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА