Директорът на РДГ Пловдив инж. Мирослав Димитров: Трябва да спазваме противопожарните правила в гората, защото тя е национално богатство

Директорът на РДГ Пловдив инж. Мирослав Димитров в интервю за Радио „Фокус”- Пловдив за превенцията на горските пожари в пожароопасния сезон.

Фокус: Агенцията по горите започна информационна кампания за превенция на горските пожари. В тази връзка смятате ли, че децата ни знаят достатъчно за горите и за това как да ги опазват и необходима ли е информационно–образователна програма?
Инж. Мирослав Димитров: Екологичното възпитание на децата трудно може да се оразмери. Винаги можем да научим на нещо повече подрастващите. Създаването на отношение и опознаването е дълъг процес, който отнема години, но пък е инвестиция в бъдещето. В тази връзка Регионална дирекция по горите – Пловдив ежегодно работи по отношение запознаване на децата с процесите, които протичат в гората и работата на лесовъдската професия в рамките на националната инициатива, която е ежегодна „Лесовъд за един ден”. Всяка година, в последните 4 години, се провеждат интерактивни игри с деца от различни възрастови групи, по време на които служителите на Регионалната дирекция ги запознават с процесите, които протичат в гората – облагородяване на горите, запознаване с различни представители на дивата флора и фауна, които се срещат в горите. Съответно лесовъдският персонал организира различни инициативи с децата от различни детски градини и училища в града, като ежегодно също се провеждат конкурси за детски рисунки, стихотворения и детска пластика на горска тематика. Необходимо е да се работи с децата и ние полагаме максимални усилия да се насочим към тях  с цел образоването и информирането им.
Фокус: Като цяло, намаляват ли пожарите в горски територии през последните години, или има обратна тенденция?
Инж. Мирослав Димитров: Да, в сравнение с предходните години горските пожари намаляват. Мога да посоча цифри. През 2016 година са възникнали 43 горски пожара, а през 2017 имаме 27 горски пожара. Вижда се едно значително намаление на пожарите, което основно се дължи на предприетите превантивни мерки – изграждане на бариерни прегради, организиране на специализирани групи за гасене на горски пожари, които са задължителни за всяко горско ловно стопанство и съответно трябва да имаме и доброволни формирования към общините, които са минали обучение и са оборудвани със съответните средства. Искам да спомена също, че ежегодно горските и ловните стопанства, общините и големите собственици на гори изготвят планове за защита на горските територии от пожари, в които подробно се описват мерките, действията и изискванията за предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на горските пожари. В тези планове са разписани процедури за всяка една от тези дейности, като съответно тези планове биват проверявани от съвместна комисия на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Регионална дирекция по горите, като се проверяват и съответно утвърждават. Предстои до средата на месец юли комисията да осъществи контрол за изпълнението на предвидените за тази година противопожарни мероприятия – дали е изпълнено заложеното в плановете и спазват ли се правилата за пожарна безопасност в горските територии.
Фокус: Колко пожари са регистрирани от началото на годината на територията на  Регионалната дирекция по горите – Пловдив и кои са най-често причините за тях?
Инж. Мирослав Димитров: От началото на годината в горските територии на област Пловдив са възникнали два пожара върху площ от 51 декара. Много важно е навременното откриване и ограничаване на пожара, за да може той да засегне по-малка площ и да нанесе по-малко щети. Като основни фактори за разпространение на горските пожари са продължителното засушаване и високите температури.
Но най-голям дял от пожарите са предизвикани от небрежност, в следствие на запалване на сухи треви, необработваеми земеделски земи през летните месеци, както и в такива, които за обработваеми. С цел да се почистят от суха растителност, преминават в едно неконтролируемо горене и в повечето случаи засягат и други площи, в нашите случаи и гора. Най-честата причина за пожарите е човешка небрежност.
Фокус: Има ли наказани причинители на горски пожари и нуждаем ли се от законодателни промени, ако Законът сега не е достатъчно ефективен?
Инж. Мирослав Димитров: Както вече казах горските пожари с годините намаляват, надявам се още повече да намаляват, но за последните години на територията на Регионалната дирекция няма заловени извършители, тъй като трудно се установяват лицата и доказват съответните нарушения. Административните наказания, които за по Закона за горите за неспазване на противопожарните изисквания на горските територии са съответно глоба от 50 до 500 лева или имуществена санкция от 100 до 1000 лева за физически лица. Освен това искам да подчертая, че предизвикването на пожар в горските територии, умишлено или не, е престъпление съгласно Наказателния кодекс, което се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Смятам, че за промени в законодателната уредба следва санкциите за нарушителите да бъдат значително завишени.
Фокус: Сега да направим предупреждение кое основно трябва да знаят хората. Когато излизат в гората, какво не трябва да правят?
Инж. Мирослав Димитров: Искам да започна с това, че пожароопасният сезон на Област Пловдив е обявен със заповед на областния управител на Област Пловдив в средата на миналия месец, като периода му е от 16 април до 30 ноември 2018 година. Най-важното, което трябва да се знае, е че по време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Всеки, който забележи горски пожар, е длъжен незабавно да предприеме действия за уведомяване на центъра за  приемане на спешни повиквания на европейския номер 112. Накрая искам да кажа, че всеки лично и отговорно трябва да спазва противопожарните правила, защото гората е едно национално богатство.
Цветана ТОНЧЕВА