Дирекция „Инспекция по труда“-Велико Търново установи 264 665 лева неизплатени на време трудови възнаграждения в периода от януари до септември 2019 г.

Велико Търново. През отчетния период от януари до септември 2019 година, Дирекция „Инспекция по труда“-Велико Търново е установила неизплатени на време трудови възнаграждения в размер на 264 665 лева, като в тази връзка са дадени задължителни за изпълнение предписания. Това съобщи за Радио „Фокус“-Велико Търново инж. Невена Стефанова, директор на Дирекцията в старата столица. Тя поясни, че изплатената сума за трудови възнаграждения след намесата на институцията е 229 029 лева. „Констатиран е и един случай, в който са налице изискуеми и неизплатени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите на проверяван работодател. През отчетния период са извършени 150 броя проверки свързани с осъществяване на контрол по спазването на законодателните изисквания за осигуряване на здраве й безопасност при работа и за възникване и осъществяване на трудовите правоотношения в отрасъл „Растениевъдство и животновъдство“, в това число и законосъобразното наемане на работници за извършване на краткотрайна сезонна селскостопанска работа. От началото на 2019 година до момента 48 работодателя – регистрирани земеделски стопани са получили 2 415 броя регистрирани образци на еднодневни трудови договори от Дирекция „Инспекция по труда“-Велико Търново. При извършените проверки е упражнен и контрол върху наемането на работа на лица, ненавършили 18 години. До момента не са установени случаи на незаконосъобразно наемане на непълнолетни работници без разрешение на инспекцията по труда. Постъпилите искания за издаване на разрешение за работа на непълнолетни лица в Дирекцията са 109 на брой“, обясни инж. Стефанова.

Във връзка с провеждането на Европейска кампания на EU OSHA – втори етап на национална кампания „Здравословни работни места 2018 – 2019, управление на опасните вещества на работното място“ през деветмесечието на 2019 г. са извършени 51 проверки. „Най-честите нарушения, които са установени при кампанията, са липса на информационни листи за безопасност на опасните химични агенти; не се извършват задължителните периодични медицински прегледи на работещите с опасни вещества; не се изготвя картотека на използваните опасни химични вещества или в изготвените картотеки не са включени всички използвани вещества, както и не са изготвени инструкции за безопасна работа с тях“, каза директорът на Инспекцията.

Инж. Стефанова уточни, че в резултат на извършените проверки през периода януари – септември 2019 година, и с цел отстраняване на констатираните нарушения, са дадени задължителни за изпълнение предписания общо на брой 2788. Съставени са и 135 акта за установяване на административни нарушения, в това число 20 за неизпълнени предписания, и 18 на брой за работа без писмен трудов договор. „Продължават проверките относно изплащането в установените срокове на работните заплати на работниците за положеният от тях труд и на дължимите обезщетения при прекратяването на трудови правоотношения. Ще има и проверки във връзка с изпълнението на дадените предписания от инспекцията по труда, както и проверки свързани с наемането на работа със сключен трудов договор, и съответно регистриран по установения от законодателя ред. Ще следим и спазването на правилата относно законосъобразното наемане на работа на непълнолетни лица; както и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд“, обясни инж. Невена Стефанова.

Рени АТАНАСОВА