Добрич: Като изключително ползотворна и полезна са оценили участниците информационната среща, организирана от Областния информационен център в Генерал Тошево

Като изключително ползотворна и полезна са оценили участниците информационната среща, организирана вчера от Областния информационен център (ОИЦ) в Генерал Тошево, съобщава екипът на центъра. Екипът на ОИЦ-Добрич е запознал представители на читалищата от общините Генерал Тошево и Балчик с електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Информационната среща се е провела в заседателната зала на Община Генерал Тошево, съвместно с Местната инициативна група „Балчик -Генерал Тошево “. Експертите от МИГ-а са представили подмярка мярка 1305/ 7.8. „Изграждане на местна идентичност“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Допустими кандидати са читалища и юридическите лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление на територията на общините Генерал Тошево и Балчик. Финансирането е 100%, в границите от 4 889,50 до 39 116 лева. Допустими дейности са организирането и провеждането на събития (празник, честване, фестивал и др.) с акцент върху нематериалното наследство. Чрез реализираните дейности ще се постигне опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство, природните, културните и исторически дадености и типични местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване към следващите поколения. Геновева Друмева,управител на ОИЦ-Добрич, е демонстрирала функционалностите на системата ИСУН 2020, в която повечето от представителите на читалищата ще работят за първи път. С практически насоки е разяснено подаването на проектното предложение в модула „Е-кандидатстване“ – регистрация и създаване на потребителски профил, попълване и подаване на електронен формуляр, както и прикачване на необходими приложения към него. Кандидатите имат 24-часов достъп до формуляра, който могат редактират, да го проверят за грешки и непопълнени полета, да го запазят и прикачат приложенията към него. При електронно кандидатстване, проектното предложение се подписва с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). Отчитането, както и цялата комуникация с Управляващия орган се осъществява отново чрез ИСУН 2020.