Добрич: Общината отчете напредъка по реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Общината отчете напредъка по реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Към днешна дата – 20 август, Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени договорни има осигурен финансов ресурс, съобщават от Община град Добрич. За първите 10 блока е осъществен инженеринг (проектиране , строително-монтажни дейности и авторски надзор). Към настоящия момент за всички 10 сключени договори  с изпълнители има подписани и  влезли в сила  АНЕКСИ 2 от Българска банка за развитие (ББР), с което се гарантира обезпечаването на финансовия ресурс за изпълнението на дейностите за всеки отделен блок. За всички блокове е преминала процедурата за одобряване на проектната документация и са издадени разрешения за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) – разработване и предаване на технически проекти, съгласуване с РД ПБЗН, изготвяне на оценка за съответствие от строителния надзор, одобряване от Гл. архитект на Общината, издаване на Разрешение за строеж и т.н. Въведени в експлоатация са 14 жилищни блока. За 13 са сключени договори. За последните 8 блока в момента протича процедура за избор на изпълнител за изготвяне на техническото обследване, техническия паспорт, енергийното обследване и архитектурното заснемане. Готовата техническа документация ще е  основание за изготвяне на следващата стъпка – провеждане на процедури за избор на изпълнители за следните дейности: проектиране и авторски надзор, строителство, упражняване на строителен надзор, както и упражняване на инвеститорски контрол. Детайлна информация е публикувана на интернет страницата на Общината в рубриката „Новини“. Общината предстои да информира по официален път председателите на сдруженията на собствениците при възникване на някаква промяна или непредвидени обстоятелства по договорите, сключени между нея и сдружението на собствениците.