Добрич: Общинският съвет прие изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Общинският съвет прие изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Промените касаят текстове от нормативната уредба. Те са резултат от постъпили в Административен съд – Добрич два протеста, свързани с установено противоречие в текстове от четири члена в тази наредба. Изменя се разпоредбата на  чл.6, ал.2,т.1, като се отменя думата  „български“ и се допълва „ физическо лице”. Новата редакция гласи: „Поне един член от семейството/домакинството е физическо лице с постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без прекъсване”. В чл.30, т.1 „Резервните жилища са предназначени да осигурят временно жилищна площ, за срок от 6 месеца, но не по-дълъг от 2 години, на лица, чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии, или на други изключителни обстоятелства, или са застрашени от самосрутване.” се отменя изразът „или на други изключителни обстоятелства“. В чл.49 бе създадена нова алинея 8, която обедини предварително предложените, съответно: ал.7а: „Заплащане на цената и дължимите местни данъци, такси и други разноски след определения срок по ал.5 е недопустимо.”; ал.7б: „Сключване на договор за продажба въз основа на заплащане извършено след определения срок по ал.5 е недопустимо.” ал.7в: „Внесените след определения срок по ал.5 суми подлежат на връщане по банков път по сметка на лицето – вносител.”. Целта на внесените и приети от общинските съветници промени е да се постигне по-добро управление на общинската собственост в полза на гражданите при спазване на изискванията на законност и на правовата държава, е посочено в докладната записка от кмета Йордан Йорданов.

Жулиета НИКОЛОВА