Добрич: Предстои приемането на нова Наредба за общинските жилища

Предстои приемането на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Сега действащата Наредба е приета с решение на Общинския съвет (ОбС) през 2013 година. В Общината е постъпил Одитен доклад, констатирани са няколко положения. Разпоредбите на сега действащия нормативен документ дават възможности за сключване на договори за наем и събиране на наеми за общински жилища от „Жилфонд – Инвест” ЕООД, без имотите да бъдат включени като непарична вноска в капитала на общинското търговско дружество. Предвидено е стопанисването и поддържането на жилищата от общинския жилищен фонд на общинско търговско дружество, без да се отчитат определени законови норми. „Не е налице правно основание „Жилфонд – Инвест” ЕООД да управлява, стопанисва и поддържа общинските жилища по силата на подзаконов акт. За общинските жилища са въведени проверки и отговорности за лица извън структурата на общината, което е в противоречие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Взетите управленски решения за сключване на договори при отдаване под наем и събиране на наеми за общинските жилища от „Жилфонд-Инвест“ ЕООД, без имотите да бъдат включени като непарична вноска в капитала на общинското търговско дружество, са в противоречие с действащата за периода  нормативна уредба“, е посочено в докладна записка , внесена от кмета на Добрич Йордан Йорданов. 1415 са общинските жилища в града. В сега действащата Наредба неправилно са създадени предпоставки за настаняване в резервни жилища на лица, които по принцип трябва да бъдат настанявани във ведомствени жилища на общината, които не са предвидени. Не е определен ред и условия за предоставяне право на строеж върху общински имоти за изграждане на социални жилища. Не са определени образци от заявления и декларации за настаняване в резервни жилища. Не са определени задължения на кмета или упълномощено от него лице да сключва писмени договори за тези жилища. Одитът показва, че са допуснати и други несъответствия и нарушения. По повод направените констатации в доклада на Сметната палата Общинският съвет на Добрич е приел решение през февруари тази година за сформиране на временна комисия, която да извърши анализ на направените  констатации. Временната комисия е провела три редовни заседания и е внесла Докладна записка с проект за решения в Общински съвет град Добрич. Впоследствие той е приел решение, с което е намалил резервния капитал на „Жилфонд-инвест” ЕООД град Добрич, като са отписани по балансова стойност към 30.06.2017 година, жилищните имоти – апартаменти. Те са счетоводно заведени в баланса на Община град Добрич. На същото заседание Общински съвет град Добрич е взел решение да се възложи на „Жилфонд-Инвест” ЕООД град Добрич, събирането на наемите от общинските жилища – апартаменти, срещу възнаграждение, което осигурява нормалното функциониране на дружеството. Пълният текст на предложената нова Наредба е публикуван на сайта на Общината. ОбС ще разгледа предложения нормативен документ на предстоящото си заседание на 19 септември.

 

Жулиета НИКОЛОВА