Добрич: През 2018 г. общият бюджет на Асоциацията по ВиК е бил в размер на над 42 800 лева

През 2018 г. общият бюджет на Асоциацията по ВиК (АВиК) в Добрич е бил в размер на 42 857,14 лв., от които вноската на държавата – 15 хил. лв., а останалите 27 000 лв. разпределени между общините, съгласно техният процент на дялово участие в АВиК, като реалното постъпление е било в размер на 39 857,12 лв. Данните са представени на заседание на асоциацията, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Добрич, където е проведено заседанието. За 2018 г. своите вноски не са направили общините Шабла и Каварна на обща стойност 3002 лв. Асоциацията е  представила и проект на бюджета за 2019 г. Поискано е препоръчително вноската на държавата да се увеличи от 15 000 лв. на 19 591,27 лв., но към настоящия момент тя остава непроменена. И за 2019 г. размерите на вноските – от държавата 15 000 лв., и 27 000 лв. – от общините, според техния процентен дял, остават непроменени. Заедно с очакваните вноски от Шабла и Каварна за 2018 г., приходната част е в размер на 45 857,16 лв. Разходната част е планирана в размер на 52 382 лв., в която е включен и преходен остатък от миналата година – 6 526,86 лв., според доклада на финансовият експерт в Асоциацията. Проектът на бюджет е одобрен в предложения му вариант. Изпълнителният директор на оператора – „ВиК Добрич“ АД, инж. Тодор Гикински е припомнил по време на заседанието, че по програма ОПОС водните оператори могат да бъдат бенефициенти. Във връзка с това са проведени срещи и разговори за оказване на финансова помощ на „ВиК Добрич“ АД, за да може да се кандидатства с проекти за изграждане на нови съоръжения и за ремонт и реконструкция на съществуващи. Той е уверил членовете на Общото събрание, че от предварителните разговори има заявен интерес от ЕБВР, а становището на Инициативата за техническа помощ „Джаспърс“ е добричкото водно дружество да бъде с най-нисък процент съфинансиране. Инж. Гикински е посочил също, че се предвижда подмяна на помпени станции, на водопроводи и други съоръжения. Членовете на Общото събрание единодушно са одобрили подписването на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на канализационни и водоснабдителни услуги, сключен на 07.03.2016 г. и влязъл в сила от 01.05.2016 г. между АВиК и водния оператор. Според данните в отчета за миналата година през 2018-та са проведени две общи събрания – редовно и извънредно, работни и координационни срещи, част от които по инициатива на председателя на АВиК. Според регистъра през изминалата година в АВиК са постъпили и обработени 241 преписки, изходящите такива са били 126, от които 30 са били свързани с жалби. По-голяма част от жалбите и сигналите, постъпили в АВиК, са свързани с изпълнението на „Интегриран проект за воден цикъл на град Добрич“,  нарушено водоподаване и липса на налягане, оспорване на начислените водни количества, проблеми от възникнали аварии, висок разход „общи нужди“ предимно от абонати с голяма индивидуална консумация, които фактически поемат по-голямата част от разпределената вода, оставаща на общия водомер, поради пропорционалния принцип на разпределяне.