Добрич: Преобладават тухлените сгради с гредоред в жилищния фонд на областта, което е малко над 56% от всички жилищни сгради

Снимка: Община град Добрич

Преобладават тухлените сгради с гредоред в жилищния фонд на областта, което е малко над 56% от всички жилищни сгради. Това показват обобщени статистически данни за 2018 година, представени от Илга Иванова, главен експерт в отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториално статистическо бюро – Североизток, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.5 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.2 хил. жилищни сгради, а в селата – 37.3 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната. Според разпределението на жилищните сгради по конструкция на второ място по численост са тухлените сгради с бетонна плоча – 13.6 хил. или 22.6% и сградите с „Друга“ конструкция – 10.4 хил. или 17.2%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 3%, а панелните – 1%. В градовете 45.6% са тухлени с гредоред, а 37% от тухлените сгради са с бетонна плоча. Към края на миналата година в област Добрич преобладават едноетажните жилищни сгради – 48.8 хил. или 80.7% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 9.2 хил. (15.2%), триетажните са 1.5 хил. (2.5%), а жилищните сгради на четири и повече етажа са 967. Към 31 декември 2018 г. жилищата в област Добрич са 102.2 хил. или с 318 жилища (0.3%) повече в сравнение с 2017 година. Преобладават жилищата с две и три стаи, с относителен дял от 68.4% от общия брой на жилищата. Относителният дял на жилищата с четири стаи е 16.8%, на едностайните жилища – 7.3%, на петстайните – 4.3%, а жилищата с шест и повече стаи са 3.2% от всички жилища в областта. Жилищата в градовете на област Добрич съставляват 60.5% от фонда, а в селата – 39.5%.  Средната жилищна площ на човек от населението в област Добрич е 33.8 кв. м при средна за страната – 31.4 кв. метра. Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Добрич е 588 при 566 средно за страната. В градовете на областта осигуреността с жилища е 514, а в селата – 752. По местоживеене (град-село) в големината на жилищата, изразена чрез броя на стаите, се наблюдават различия, които са най-значими по отношение на едностайните жилища. В градовете на областта техният относителен дял е 9.3%, а в селата – 4.3%. В селата относителният дял на многостайните жилища е по-голям – четиристайни – 18.6% (15.6 % в градовете); петстайни – 5.7% (3.4% в градовете), с шест и повече стаи – 3.3 % (3.1% в градовете). Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 95.9 хил. или 93.9% от общия жилищен фонд на област Добрич.

Жулиета НИКОЛОВА