Добрич: Провежда се разследване за престъпления по служба в мина „Оброчище“, данъчни престъпления, неоказване на съдействие на орган на властта

По лично разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров, на 5 юни Окръжна прокуратура – Добрич започна спешна проверка по реда на надзора за законност в мината за добив на обогатена манганова руда в „Оброчище“. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.

Резултатите от проверката до настоящия момент са следните:
Извършен е анализ на всички образувани до сега досъдебни производства, свързани с дейността на мината. През последните 3 години те са следните:
– за причиняване на смърт на миньор в подземна галерия при трудова злополука през 2015г. -престъпление по чл. 123, ал.1 от НК;
– за причиняване на средна телесна повреда на багерист на повърхността през 2015г. – престъпление по чл. 134 от НК;
– за причиняване на средна телесна повреда, причинена на миньор под земята при срутване на скална маса в галерия през 2017 г. – престъпление по чл. 134 от НК.
Анализът на водените разследвания сочи, че броят на пострадалите миньори от трудови злополуки постоянно се увеличава.
Поради това окръжният прокурор на ОП Добрич е извършил проверка на действията на Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Добрич. Установено е, че при проверките, извършени от Инспекцията по труда, в мината са били констатирани постоянно извършващи се нарушения на правилата за здравословни и безопасни условия на труд от работодателя „Евроманган“ ЕАД. От Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Добрич са установили, че на работниците не са извършвани никакви периодични медицински прегледи и не е осигурено обслужването им от някоя регистрирана Служба по трудова медицина. Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Добрич са съставяли актове за установяване на тези административни нарушения, издавани са наказателни постановления, с които са налагани глоби на дружеството, но тези глоби не са заплатени.
Установено е също, че концесионерът „Евроманган“ ЕАД активно противодейства на инспекторите от Инспекцията по труда да извършват проверки. Тези данни са послужили за образуване на досъдебно производство срещу виновното лице за това, че през м. март 2017 г., в с. Църква, общ. Балчик, като е длъжен по закон да даде съдействие на орган на властта на инспектори от Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Добрич, не сторил това, след като е надлежно поканен – престъпление по чл. 275, ал.1 от НК.
Неплащането на наложените от „Инспекция по труда“ – гр. Добрич глоби даде основание на Окръжна прокуратура – Добрич да разпореди на директора на ТД на НАП – Варна, офис Добрич, извършване на щателна проверка за наличие или липса на ликвидни и изискуеми вземания на държавата от „Евроманган“ ЕАД – с. Църква, които не са платени – от данъци, глоби, такси и др. Тази проверка е за събиране на данни за престъпление по чл. 227б, ал.2 от НК /спиране на плащанията и непоискване от съда дружеството да бъде обявено в несъстоятелност/. Ако концесионерът „Евроманган“ ЕАД изпадне в несъстоятелност и това бъде обявено от съда, договорът следва да бъде прекратен съгласно чл. 31, ал.1, т.4 от Договора за концесия на мина „Оброчище“.
Окръжният прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич е провел и лична среща с миньори от мина „Оброчище“, от които е уведомен, че те добиват много повече руда от това, което се документира, а концесионерът крие от държавата действителния добив. Тези данни се проверяват чрез изискване на информация от Регионална дирекция „Морска администрация“ – гр. Варна. Получен е към момента диск от РД „МА“ – Варна с информацията за последните 10 години от кое българско пристанище какво количество манганова руда е изнесено през всяка една от тези години. Изискани са от Министерството на енергетиката копия от цялата документация, свързана с конкретния договор за концесия.
В хода на проверката прокуратурата е установила, че има разминаване между данните за изнесеното количество руда и описаното в Годишните финансови отчети на дружеството. Данните от РД „МА“ – Варна и документите, предоставени от Министерството на енергетиката сочат, че лица от Министерството на енергетиката, които в качеството си на представители на държавата по договора и членове на Контролен съвет /чл. 27, ал. 2 от Договора/, е трябвало да извършват контрол на концесията, а те не са извършвали такъв.
В чл. 7, ал.2 от Договора за концесия, задълженията на концесионера за описани в 24 точки, т.е. има 24 различни по характер задължения. Само едно от тези задължения /по т.2/ е да се плаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в договора. За изпълнението от страна на концесионера на останалите 23 негови задължения никой в Министерството на енергетиката никога не е проверил нищо.
Изяснява се дали неизпълнението на задълженията на тези длъжностни лица е било умишлено и с цел да ощети държавата и дали е извършено престъпление по служба.
Установени са данни за евентуално извършено данъчно престъпление, поради което е разпоредена данъчна проверка и ревизия. През последния 5-годишен данъчен период „Евроманган“ ЕАД – с. Църква въобще не е било проверявано от НАП, а при предходната ревизия, която е била извършена през 2012г. и е обхващала периода до 2011 г., никой от ревизиращия екип не е проверил какви са били действителните количества изнесена от страната и продадена в чужбина руда.
В чл. 16, ал.3 от Договора е предвидено концесионното възнаграждение да не е някаква постоянна ежегодна сума, а да се формира „като процент от нетния размер на приходите от продажби на крайните продукти на база утвърдена от концедента номенклатура на крайните продукти от добива и преработката на рудата /по Приложение № 7 към Договора/“. Това означава, че укриването на част от фактически добито и изнесено от страната с кораби количество руда е укриване на концесионно възнаграждение, дължимо на държавата, от една страна, а от друга – продажбата на контрагенти в чужбина на манганова руда е данъчно облагаема сделка, за която концесионера дължи данъци.
Окръжна прокуратура – Добрич е разпоредила и проверка и на ДАНС. Указано е чрез Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС да изяснят дали лица, свързани с концесионера изнасят пари от държавата ни в нарушение на правилата, уреждащи сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица и презграничните преводи и плащания, регламентирани във Валутния закон и подзаконовите актове по прилагането му.
При извършената на място на 05.06.2017 г. проверка лично от окръжния прокурор на Добрич е констатирано, че промишлената отпадна вода, която е била използвана в производствения процес за добив на руда под земята, въобще не се пречиства по никакъв начин и директно се излива в р. Батовска на няколко километра от устието ѝ, което се намира в южния край на курорта Албена. Помпите, с които тази замърсена с тежки метали вода, се е изпомпвала от галериите на повърхността и от там – по дере в реката, са били пускани през нощта, когато няма опасност нещо да бъде видяно.
Тези данни сочат на извършено престъпление по чл. 352, ал.1 от НК, което също ще се разследва.
Проверките продължават.