Добрич: Районният съд отчете дейността си за миналата година

В присъствието на магистрати и представители на медиите бе представена дейността на Районен съд – Добрич за 2018 година, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. В Наказателното отделение на съда през годината са образувани 1652 дела, което е по-малко в сравнение с предходните години. 336 са постъпилите наказателни дела от общ характер (НОХД), като 102 от тях са образувани по внесен обвинителен акт, а 234 – по внесени за одобрение споразумения. За поредна година с най-голям дял в образуваните НОХД са делата за общоопасни престъпления – 64.58%, сред които за престъпления по транспорта, противозаконно отнемане на коли, придобиване и държане на наркотични вещества. На следващо място се нареждат делата за престъпления против собствеността – 20.83% от постъпилите НОХД, като отново най-много от тях са за кражби – 38 броя. Делата, свързани с престъпления против личността, са 15. Следват делата за престъпления против стопанството, при които се отчита сериозен спад на постъплението. През отчетната година те са 14, при 31 и 19 за предходните години. Спад се наблюдава и при делата, свързани с документни престъпления – 11, при 21 и 12 за предходните две години. Подобна е тенденцията и при делата за престъпления против брака, семейството и младежта, които през 2018г. са само 6. Осъдените лица за извършени престъпления от общ характер са 365, което е 96.82% от всички предадени на съд лица през годината. Произнесени са две оправдателни присъди. В Гражданското отделение на Районен съд – Добрич през 2018 г. са постъпили 5305 нови дела – с 440 и 1109 повече спрямо двете предходни години. И в този отчетен период най-много – 619 са образуваните граждански дела по предявени облигационни искове за вземания на договорно основание, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване. Значително е увеличението на така наречените „други дела“. През миналата година са образувани 545 такива дела, като спрямо предходните два годишни периода те са с 85 и 67 повече. Най-големият обем от тях съставляват споровете за родителски права. В тази категория попадат още и делата по молби за промяна на име, по Закона за закрила на детето и други. Постъпилите дела по трудови спорове са 62, при 57 и 53 за предходните години. Подадените искови молби за съдебна делба и искове по Закона за наследството са 53. Исковете за развод и недействителност на брака са 136, с 19 и 31 повече спрямо предходните две години. Тенденция на намаляване се регистрира при постъпилите молби за развод по взаимно съгласие – 104 , при 113 и 128 за предходните периоди. Намаление има и при делата по Закона за защита от домашно насилие – 31 броя, при 36 и 37 за миналите години. Новообразуваните дела при държавните съдебни изпълнители са 671, а събраната сума по изпълнителни дела през отчетната година възлиза на 799 328 лева. Съдиите по вписванията са се произнесли по 10 955 молби за вписване, отбелязване или заличаване. Постановените откази са 48 броя. „Отчетените в доклада данни илюстрират трайната тенденция за високо качество на правораздаването и на административното обслужване в Районен съд – Добрич“, коментира председателят на институцията съдия Анна Великова. Тя изказа благодарност към целия екип на Районния съд за отговорността и положените усилия, довели до добрите резултати.

Жулиета НИКОЛОВА