Добрич: С 9.8% по-малко осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили съдебните дела в областта през миналата година

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

С 9.8% по-малко осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили съдебните дела в областта през миналата година. Данните са на отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториално статистическо бюро-Североизток, представени от Илга Иванова, главен експерт в отдела в добруджанския град, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. През 2018 г. в област Добрич са приключили делата за 939 извършени престъпления. За 282 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 492 – с условно осъждане, за 10 – с оправдаване, за 18 – с прекратяване, и за 137 – с освобождаване от наказание. С осъдителни присъди са приключили делата за 774 извършени престъпления. През 2018 г. в област Добрич обвиняеми са били 888 лица. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Добрич през 2018 г. е 718, като в сравнение с 2017 г. намалява с 14.2%. Осъдените непълнолетни лица (на възраст 14 – 17 години) са 28, или 3.9% от всички осъдени. През 2018 г. коефициентът на криминална активност за област Добрич е 473 на 100 000 души от наказателноотговорното население 2 и намалява с 13.1% в сравнение с 2017 г., когато е бил 544 на 100 000 души. За страната този показател през 2018 г. е 395 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население. С най-голям брой и относителен дял в структурата на наказаната престъпност през 2018 г. в област Добрич са общоопасните престъпления  и престъпленията против собствеността. Общоопасните престъпления са 457, или 59.0% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 406, или 56.5% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2018 г. се наблюдава  увеличение както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за извършени общоопасни престъпления, съответно с 15.4 и 10.6%. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество. По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2018 г. за 10 грабежа са осъдени 9 лица. През 2018 г. са осъдени за извършването на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции – 51 лица (7.1%), от които 44 лица са осъдени за незаконно преминаване през граница. Броят на осъдените мъже е 674, или 93.9% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете във възрастовите групи 30 – 39 години (179 лица) и 18 – 24 години (155 лица) – съответно 26.6 и 23.0% от общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 44 като най-голям е делът им във възрастовата група 30 – 39 години – 43.2% от общия брой на осъдените жени.

Жулиета НИКОЛОВА