Добрич: 337 милиона лева са разходите за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката на областта

337 милиона лева са разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на областта. Това съобщи Илга Иванова, главен експерт в отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториално статистическо бюро-Североизток, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Ръстът е с 14.3%. Обобщените данни са за 2017 г. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 130.3 млн. лв. и в селскостопанския сектор – 118.6 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 74.1% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 11.2 млн. лв. и са с 23.5% повече в сравнение с 2016 година. През отчетната година е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове в сравнение с 2016 година. Отчетено е увеличение на направените разходи за сгради, строителни съоръжения и конструкции с 4.7 пункта и извършените други разходи с 1.7 пункта, като тези разходи формират съответно 41.6 и 11.1% от общия обем на инвестициите в ДМА. Същевременно намаляват инвестициите за закупуване на земя с 5.2 пункта и разходите за придобиване на транспортни средства – с 1.1 пункта, както и вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура – с 0.1 пункта, които формират съответно 5.8, 8.3 и 33.2% от общия обем на направените инвестиции в дълготрайни материални активи.

Жулиета НИКОЛОВА