Добро е химичното състояние на река Дунав в участъка на Свищов

Велико Търново. Добро е химичното състояние на река Дунав в участъка на Свищов. Това показват резултатите от годишния мониторинг за състоянието на водния басейн, поясни за Радио „Фокус“ – Велико Търново Милка Асенова, отговаряща за връзки с обществеността в Регионалната инспекция по околна среда и води. Данните са от пункта за наблюдение на повърхностните води след Свищов за периода 2016-2018 година „Анализите сочат, че по всички физикохимични показатели стойностите отговарят на изискванията за отлично/добро състояние. Няма измерени високи стойности над стандарта за качество на околната среда на приоритетни вещества и специфични замърсители. Река Дунав на територията на РИОСВ – Велико Търново се наблюдава чрез мониторинговия пункт при Свищов. Мониторингът на водата се извършва един път месечно, като се изследват 45 физикохимични и биологични показатели. Пунктът  е включен в международната Дунавска програма за вземане и анализ на водни проби, в която участват всички страни от поречието на реката“, допълни Асенова. Тя припомни и, че през 2015 година бе завършена и въведена в експлоатация градската пречиствателна станция за отпадъчни води на град  Свищов, като по този начин се осигури възможност за пълно пречистване на отпадъчните води от населеното място преди заустването им в река Дунав. При ежегодните контролни  проверки на РИОСВ-Велико Търново не са установени проблеми в работата на станцията. Постига се ефективност на пречистване на отпадъчните води в съответствие с поставените норми в разрешителното за заустване.

Луиза ТРАНЧЕВА