Дора Илиева, РИОСВ – Варна: Глобата за фирми при нерегламентирано третиране на опасни отпадъци достига 50 000 лева

снимка: pixabay.com

Ст. експерт Дора Илиева от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Госпожо Илиева, Регионалната екоинспекция във Варна засилва контрола по нерегламентирано изгаряне на отпадъци, това е във връзка с началото на отоплителния сезон. Кажете върху за какво следят експертите от РИОСВ?

Дора Илиева: Стриктно ще се следи спазването на изискването предаването на отпадъци с цел изгаряне, да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ за изгаряне на отпадъци, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците. Като особено внимание се обръща на нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, текстилни отпадъци, дървени дограми и други лесно запалими материали, тъй като при процеса се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни.

Фокус: Какво гласи Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, какво е забранено да правят гражданите?

Дора Илиева: Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми, както и изгарянето им с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение по Закона за управление на отпадъците.

Фокус: А какво се посочва в нормативната база по отношение на отработените масла, нефтопродуктите?

Дора Илиева: Наредбата за отработените масла  и отпадъчните нефтопродукти забранява третирането, в това число изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, който води до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Фокус: През последните години все по-често чуваме за случаи на горене на употребявани дрехи и изхвърлянето им, какво забранява Законът в това отношение?

Дора Илиева: Употребяваните дрехи, които са предназначени за дейност по подготовка за повторна употреба, това са дейности по сортиране, отстраняване на замърсявания и други, представляват отпадъци по смисъла на Закона и тяхното третиране трябва да бъде съобразено с изискванията в него. При продаването, предаване на негодни за употреба дрехи, които са отпадъци на физически лица, е неправомерно съгласно Закона и подлежи на санкция в размер от 300 до 1000 лв.

Фокус: Припомнете какви са ангажиментите на местните власти за изхвърлянето, събирането на отпадъци. Какви са задълженията на общините, общинските съвети?

Дора Илиева: Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортиране, претоварване, оползотворяване или обезвреждане на битови и строителни отпадъци, се определят с Наредба, която се приема от Общинските съвети. В контейнерите за събиране на битови отпадъци или за разделно събиране на отпадъци от опаковки е забранено изхвърлянето на строителни отпадъци.

Фокус: Вие вече казахте, че засилвате контрола, но той неминуемо е свързан и със санкции, когато бъдат открити нарушения. Какви са предвидените в Закона санкции?

Дора Илиева: Законът за управление на отпадъците е предвидил санкция – глоба. При констатирано нерегламентирано изгаряне на отпадъци от физически лица е в размер до 5000 лв. По отношение на еднолични търговци и юридически лица, които нерегламентирано изгарят или извършват друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци, имуществената санкция е в размер от 1400 до 4000 лв. При установяване на такова нарушение, при нерегламентирано третиране на опасни отпадъци имуществената санкция е в размер от 10 000 до 50 000 лв.

Диана СТОЕВА