Д-р Артюн Еринозов: Водеща и приоритетна през годината беше социално-помощната дейност на ОС на БЧК в Добрич

Д-р Артюн Еринозов, председател на секретариата на Областния съвет на Български червен кръст (ОС на БЧК) в Добрич, в интервю за Радио „Фокус

Фокус: Втора година продължава една добра традиция – да подпомагате млади хора, които са избрали академично образование и които са в по-специфични условия и имат нужда от подкрепа. Моля кажете какво тази година се случва?

Д-р Артюн Еринозов: Да, така е.  Инициативата, която беше стартирана в навечерието на 140-годишната от създаването на Българския червен кръст, е на служителите на Областния съвет в Добрич и вече втора година ние успяваме с лична вноска да осигурим стипендии за всички онези млади хора, които са в държавни висши учебни заведения, записали първи курс и които имат ниски доходи. Те трябва да отговарят на съответните условия. През тази втора година ние вече отпуснахме четири стипендии, като трите стипендии са в размер на всяка по 250 лв. на човек, четвъртата стипендия е в размер на 500 лв. или общо сме дарили до този момент 1250 лв. По този начин искаме и да мотивираме нашите млади хора, които са записани във висшите учебни заведения. Разбира се основното условие е тези хора да са без двама или без един родител. Това е първото условие, на което те трябва да отговарят, наред с всички други останали придружаващи условия. Ние вече превръщаме фонд „Солидарност“ в една традиция, в нещо към което и обществеността се обърна благосклонно. Имаме много дарители – физически лица, по-малко са юридическите, но по-важното е че физическите лица откликват на нашия апел.

Фокус: Нека да обобщим годината, нямахме за щастие сериозни ситуации в областта, свързани с аварии и бедствия, но така или иначе милосърдната организация в добруджанския град продължава традиционно да организира кампании. Ако трябва да обобщим, в каква насока бяха помощите?

Д-р Артюн Еринозов: Спокойна беше годината, но независимо от това нашите структури и нашите звена, изградени към Български червен кръст – Добрич, конкретизирам доброволният екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи, както и младежкият авариен екип, те продължиха да се обучават, да трупат опит и знания, за да могат в ден, в който имаме някакво предизвикателство – природно бедствие или производствени аварии, или някакви катастрофи, да могат да помогнат. Годината приключваме само с обучения на нашите структури и доброволчески звена. Иначе като равносметка за 2019-та бих посочил, че водещо беше да се стабилизират нашите дружества, нашите общински организации, изобщо членския ни състав, както и доброволците, затова защото ние като неправителствена организация разчитаме изключително много на тези структури. В това отношение нямаме отстъпи от предходните години, стабилизирахме нашите организации, стабилизирахме нашите доброволчески формирования и мога да кажа, че по този начин те са в готовност и обективно те подпомагат всички останали дейности, които развиваме на територията на област Добрич. Водеща и приоритетна през годината беше социално-помощната дейност на ОС на БЧК в Добрич.  Много са групите, които имат очаквания от Български червен кръст за подкрепа, за получаване на помощ, материална или психосоциална. Така или иначе хората знаят, че когато дойдат в Български червен кръст, те биха могли да получат всякаква помощ, независимо какъв е обемът. Но така или иначе дори и да не можем в даден момент да им поднесем онова, което те очакват, поне нашите съвети са достатъчни понякога, добрата дума е достатъчна, за да могат хората удовлетворени да излязат от нашата сграда. През тази година реализирахме Оперативната програма за осигуряване на храни‘2017, имахме 6000 правоимащи лица, които получиха хранителни продукти, 16 вида, като стойността е няколкостотин хиляди лева за цялата област. Самите бенефициенти получиха количества, които ги подпомагаха в продължение на няколко месеца. Това са основни хранителни продукти.  Програмата е финансирана от европейските фондове, управляващ орган е Агенцията за социално подпомагане, изпълнител е Българският червен кръст. Наред с тази голяма хранителна програма сега, есента на 2019 година, започнахме да реализираме Програма‘ 2018. В момента сме на етап доставки до хранителните пунктове. В ход е информационна кампания чрез медиите. На 6 януари всички наши пунктове в областта ще започнат да работят, като по този начин ние ще реализираме тази хранителна програма, която е на стойност 300 хиляди лв.150 хиляди килограма хранителни продукти ще бъдат раздадени на близо 6000 човека. Освен хранителната програма при нас има постоянни програми, които изпълняваме. Това са програми, свързани с паричното подпомагане на онези хора в крайна нужда, които се обръщат към Български червен кръст. Отпускат се парични помощи най-вече за закупуване на лекарства, медицински консумативи или за ползване на транспорт до лечебно заведение. Програмата „Топъл обяд“ е с над 10-годишна история на територията на областната организация в Добрич. Този вид подпомагане е насочено към рискови деца, ученици, които посещават учебни заведения. По предложение на директорите на съответните училища БЧК осигурява топъл обяд в продължение на 75 учебни дни.  През новата учебна година в Програмата „Топъл обяд“ са обхванати 40 ученици от две училища в град Добрич – ОУ „Христо Смирненски“ и ОУ „Никола Вапцаров“. Трябва да спомена тук и една друга програма, която беше изключително много резултатна. Тя се изпълнява от Консорциума „Диком – БЧК“. Тя е насочена към ученици от училищата в Добричка област. В предходния период обучихме 8 ученически групи от 5-ти до 12-ти клас за справяне в условия с климатични особености и по-конкретно те придобиха знания и умения за справяне при наводнения. Тази програма реализираме съвместно с Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН). През тази есен близо 400 ученици от трети до пети клас от 18 ученически групи от училищата в град Добрич и едно училище в село Победа участваха в петдневни обучения отново по тази тема – оказване на самопомощ и взаимопомощ при наводнения. Всяка ученическа група в продължение на цяла седмица, с осигурен топъл обяд, придоби знания и умения. Лекторите, много добре подготвени специалисти, не само от РДПБЗН в Добрич, но и от други областни градове, по изключително занимателен начин успяха да привлекат интереса на децата и да ги научат наистина на похвати, които биха им помогнали точно в случай на наводнение.

Фокус: Освен организиране на кампании и обучения вие подпомагате и различни социално-уязвими групи?

Д-р Артюн Еринозов: Друга наша дейност е Български червен кръст да оказва помощ на бездомните лица, които особено през есенно-зимния сезон се увеличават в областния център. Разбира се тук водещата роля е тази на Община град Добрич, но ние като техни партньори и съобразно нашите възможности ги подпомагаме като осигуряваме например предмети от първа необходимост, санитарно-хигиенни материали или пък книги, които успяваме да съберем чрез нашите кампании. И като говоря за кампании трябва да спомена една, която е съвместно с верига магазини и е много успешна. Набираме хранителни продукти в два магазина на тази верига в Добрич и тези хранителни продукти наистина подпомагат крайно нуждаещи се семейства и лица, които се обръщат за помощ към Български червен кръст. Друга кампания отново съвместно с голяма верига, която има магазин в града, чрез поставени касички в определени периоди събира финансови средства за Програмата „Топъл обяд“. Това са дейности, които както се казва, не спират в нито един ден и се застъпват. Ние сме в готовност и ще започнем успоредно с раздаването на хранителните продукти по европейската програма да даваме много специфична и в същото време много потребна информация за онези хора, които биват подпомагани, защото една част от тях не са добре информирани, друга част като че ли пренебрегват възможностите за кандидатстване и подпомагане. В тази насока са разработени няколко мерки, които ще съпътстват раздаването на хранителни пакети.

Фокус:  Какви са мерките?

Д-р Артюн Еринозов: Мерките са общо 5 на брой.  Основно сме се насочили да консултираме уязвимите лица за балансиран режим на хранене и здравословен начин на живот. Насочваме тези целеви групи към звената, които предоставят социални грижи, където те биха могли да научат малко повече за техните права, за техните възможности да кандидатстват за някакво подпомагане. Подготвили сме дипляни и брошури, с които информираме за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд, как да се справят с неблагоприятните климатични условия, как могат сами да оказват помощ на себе си и съответно взаимопомощ чрез първа долекарска помощ.  Друга от мерките е предоставяне на информация по отношение превенция на социално-значимите заболявания, на пътния травматизъм. За целта сме подготвили книжки, издадени от Български червен кръст. В нашата учебна зала се прожектират видео клипове и филми при проявен интерес от страна на заинтересуваните граждани.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА