Д-р Георги Паздеров, РЗИ – Бургас: От началото на годината са извършени 78 бр. проверки за спазване изискванията на наредбата за шума, по жалби, сигнали на граждани и институции и проверки по график в курортните комплекси

Д-р Георги Паздеров, директор на Регионална здравна инспекция – Бургас в интервю за Радио „Фокус“ – Бургас.

Фокус: Как РЗИ-Бургас следи за спазването на забраната за шума?

Д-р Георги Паздеров: РЗИ-Бургас извършва измерването на нивата на шум в околната среда, в жилищни и обществени сгради по реда на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието; граничните стойности на показателите за шум в околната среда; методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. РЗИ-Бургас извършва ежегодно и мониторинг на шума на територията на агломерация Бургас, съгласно утвърдена мониторингова програма и предоставя резултатите от измерванията на Община Бургас, за сведение и предприемане на мерки при необходимост.

Фокус: Как се контролира шума и спазва ли се забраната от заведенията и гражданите?

 Д-р Георги Паздеров: Контролът се извършва насочено – при постъпили сигнали на граждани, юридически лица, държавни и общински органи и организации. Освен по жалби, през летния сезон се извършват ежеседмични съвместни проверки на РЗИ, РУ на МВР и служители на съответните общини по курортните комплекси. Контролът се извършва чрез провеждане на измервания на шума в околната среда и/или в жилищни помещения и обществени сгради, разположени близо до обекта, източник на шум. Измервания на шума се извършват в присъствието на представител на обекта – локален източник на шум, и собственика на жилището, обществената сграда или негов представител. При отказ или отсъствие на представител на обекта – локален източник на шум, или на собственика на жилището или обществената сграда, измерването се извършва в присъствието на друг свидетел.

Фокус: Колко и какви са санкциите?

Д-р Георги Паздеров: От началото на годината до настоящия момент са извършени 78 бр. проверки за спазване изискванията на наредбата за шума, по жалби, сигнали на граждани и институции и проверки по график  в курортните комплекси. Издадени са 18 бр. предписания за обезшумяване на нощни заведения. Връчени са 17 бр. Заповеди за спиране дейността на обектите, за времето от 23:00 ч. до 07:00 ч. в проверените обекти. Издадени за 3 бр. АУАН. Продължават съвместните проверки – насочени и контролни. При констатиране на нарушения и/или неспазване на дадените предписания и заповеди, следва съставяне на акт, според тарифите определени в закона.При първо нарушение, физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 1000 до 3000 лв. При повторно нарушение, физическите лица се наказват с глоби от 2000 до 6000 лв., а юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 4000 до 10 000 лв.

Деница ДИМИТРОВА