Д-р Димитър Димитров, кмет на Община Ветрино, обл.Варна: Язовирите и водните обекти в общината са проверени и не представляват потенциална заплаха, защото са под непрекъснато наблюдение

Д-р Димитър Димитров, кмет на Община Ветрино, област Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Колко са язовирите на територията на Община Ветрино?

Д-р Димитър Димитров: На територията на Община Ветрино има 11 язовира, от които 5 са отдадени на концесия. На 28 април 2018 г. бе извършена проверка на всички язовири от комисия, назначена от Областния управител на Варна. При проверката бяха изготвени констативни протоколи за всички язовири, като на концесионерите им бе поставен срок за отстраняване на констатираните пропуски до началото на месец септември. При проверката комисията установи, че направените предписания от предходната проверка са отстранени.

Фокус: Какви бяха предписанията?

Д-р Димитър Димитров: Предписанията бяха свързани с почистване на храсти и растителност на сухите и мокри откоси на язовирните стени, а също с поставяне на водоотточни рейки и почистване на коритата на реките 500 метра след стените на язовирите.

Фокус: Какво е състоянието на реките в Община Ветрино?

Д-р Димитър Димитров: По-голямата част на реките и деретата, преминаващи през територията на населените места в общината са вдълбочени, а именно реките в с. Неофит Рилски, с. Габърница, с. Ветрино, с. Ягнило и с. Млада гвардия. За останалите населени места общината е кандидатствала за средства от фонд „Бедствия и аварии“. На този етап коритата на всички реки са почистени от тревна растителност и храсти, като се почистват периодично с цел подобряване на необходимата им проводимост. В началото на тази година бе актуализиран планът за защита при бедствия на територията на Община Ветрино в раздел за „Наводнения“, а също така бяха актуализирани всички останали т.е. на отдадените на концесия язовири.

Фокус: Има ли такива обекти, които да представляват опасност за населението?

Д-р Димитър Димитров: Предвид констатираната от комисията ситуация и състоянието на водните обекти като общ извод се налага това, че в настоящия момент няма реки и язовири на територията на Община Ветрино, които да представляват потенциална опасност за населението. При възникване на извънредни ситуации имаме готовност за оказване на помощ на населението.

Фокус: Благодаря Ви!

Милена СТОЕВА