Д-р Дочка Михайлова, РЗИ – Варна: Най-често регистрираните остри вирусни хепатити в региона са тип А и тип неопределен

Д-р Дочка Михайлова, директор на Регионалната здравна инспекция във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна 

Фокус: Колко заболели от хепатит са регистрирани през 2016 година, какви са тенденциите спрямо 2015 година?

Д-р Дочка Михайлова:  През 2016 година са регистрирани по-малък брой случаи на заболели от остри вирусни хепатити – 68 лица със заболяемост 14,35%ооо, докато за 2015 година са регистрирани 83 случая със заболяемост 17,52%ооо. Регистрираните по-малък брой случаи за 2016 година се дължат на намаления
брой заболели от ОВХ тип С- за 2016 година са 2 лица, срещу 7 заболели за 2015 година и по-малък брой доказани случаи на ОВХ тип неопределен – за 2016 година – 20 лица срещу 26 лица за 2015 година. Всички вирусни хепатити са лабораторно потвърдени. За 2016 година типовото разпределение е било следното: тип А – 36 заболели, тип В – 10 заболели, тип С – 2 болни, тип Д – 0 болни, тип неопределен – 20 болни. За сравнение за 2015 година разпределението по типове е: тип А – 37 болни, тип В – 13 заболели, тип С – 7 заболели, тип Д – 0 регистрирани, тип неопределен – 26 болни. За първото шестмесечие на 2017 година са регистрирани 39 броя остри вирусни хепатита, със следното разпределение: ОВХ тип А – 20 заболели лица, ОВХ тип В – 5 лица, с ОВХ тип С – 3 лица и ОВХ тип неопределен – 11 лица. Най- висока заболеваемост се наблюдава във възрастта 35- 39 години – 6 регистрирани лица и възраст 60-64 години – също 6 лица.

Фокус: Кои видове хепатити се срещат най-често в региона?

Д-р Дочка Михайлова:  От справката се вижда, че най-често регистрираните остри вирусни хепатити в региона и за трите проследявани години са ОВХ тип А и ОВХ тип неопределен.

Фокус: Каква е възрастовата група на заболелите при отделните видове хепатити?

Д-р Дочка Михайлова:  Възрастовото разпределение на регистрираните остри вирусни хепатити за 2016 година е следното: най-много случаи са регистрирани във възрастта над 65г. – 11 лица със заболяемост 13,20%ооо, следва възраст 35-39 години – 7 лица със заболяемост 17,34%ооо и възраст 50-54 години -7 лица със заболяемост 23,15%ооо, възраст 60-64 години – 6 лица със заболяемост 19,42%ооо. Следва възраст 5-9 години – 5 деца със заболеваемост 19,96%ооо, 25-29 години – 5 лица със заболеваемост 14,21%ооо, 55-59 години – 5 лица със заболеваемост 16,44%ооо. В останалите възрасти са съобщени от 2 до 4 случая. За сравнение според възрастта за 2015 година разпределението на регистрираните остри вирусни хепатити е било следното: най-голям брой случаи на болни е във възрастта 25-29 години – 10 лица, следва възраст над 65 год. – 13 лица. Данните показват, че през сравняваните години заболяемостта от остър вирусен хепатит е най- ниска сред детската възраст. За 2016 година във възрастта от 0-14г. са регистрирани 11 заболели деца, а за 2015 година във възрастта от 0-14год. са съобщени 10 случая с относителен дял 12,04% от всички заболели. Тази тенденция като брой регистрирани случаи в детската възраст е набелязана и от предходните проследявани години.

Фокус: С какво се характеризират инфекциите, как да се предпазим?

Д-р Дочка Михайлова:  Оплакванията при остър вирусен хепатит тип А са следните: предиктерен период – средно 2-5 дни – гадене, повръщане, тежест  в дясно подребрие, отпадналост, безапетитие, умерено повишена температура, мускулни болки, при децата може да се наблюдава и хрема и суха кашлица; иктерен период – пожълтяване на еклерите, мекото небце и кожата на цялото тяло с различна интензивност; реконвалесцентен период – възстановяване за около 1 -2 седмици. Заболяването е с фекално – орален механизъм на предаване на инфекцията, с основни фактори -вода, хранителни продукти и  замърсени ръце, с основни пътища на предаване – водният, хранителният и контактно – битов път. Профилактиката е чрез повишаване на здравната култура на населението, личната хигиена и строг контрол върху   храненето и водоснабдяването в населените места. При останалите типове хепатити пациентите са с подобни оплаквания. ОВХ тип В е с множествен механизъм на предаване на инфекцията: непарентерално предаване – по полов и битов път, парентерално предаване – при кръвопреливане, стоматологични манипулации, при венозни наркомани, при татуировки, и вертикално предаване от майка на дете. Профилактиката се осъществява чрез имунизация на населението с хепатитна В ваксина – задължително за новородените деца и препоръчително за медицинския персонал в лечебните заведения, студенти по медицина и стоматология и др. групи. ОВХ тип С е също с множествен механизъм на предаване: парентерален, при трансплантация на органи, полов път, вертикален механизъм от майка на дете и контактно-битов път. Специфична ваксина не съществува. Профилактиката се осъществява чрез задължително изследване на кръв, плазма, серуми и строго спазване на изискванията за дезинфекция и стерилизация в лечебните заведения.

Фокус: Какво отчитат данните като общо регистрирани остри заразни заболявания през 2016 година, с какво се характеризират?

Д-р Дочка Михайлова:  Регистрираната през 2016 година остра заразна заболяемост във Варненска област е значително увеличена спрямо предходната година. През 2016 година във Варненска област са регистрирани общо 7323 заболявания със заболяемост от 1545.57%ооо, срещу 6276 заразни заболявания при заболяемост 1324.59%ооо за 2015 година. През 2016 и 2015 година заболяемостта от въздушно-капкови инфекции е водеща в структурата на всички ОЗБ. Тя е представена от 4614 заболявания със заболяемост 973.82%ооо и е с 1,4 пъти по-висока от 2015 година. 3апазена е тенденцията от предходните години неуправляемите ОЗБ – варицела, скарлатина, бактериални и вирусни менингити, да имат водеща роля в структурата на острите въздушно-капкови инфекциозни заболявания. Регистрираната заболяемост от тях е 958.20%ооо при 4540 заболели срещу 684,67%ооо заболяемост при 3244 заболели през 2015 година. Наблюдаваната заболяемост при имунопредотвратимите заболявания – морбили, паротит, рубеола, ТБК, коклюш, за 2016 година е незначително намалена в сравнение с предходната година – регистрирани са 74 заболявания със заболяемост 15.60%ооо срещу 79 регистрирани заболявания със заболяемост 16.67%ооо през 2015 година, като това се дължи предимно на регистрираните заболявания от туберкулоза. Запазена е наложилата се тенденция в последните години чревните инфекциозни заболявания да са на второ място в структурата на ОЗБ след въздушно-капковите инфекции. Относителният дял на чревните инфекции от общия брой на заразните заболявания за 2016 година е 32,97%. Във Варненска област през 2016 година заболяемостта от чревни инфекции се е понижила в сравнение с предходната година. Регистрирани са общо 2349 лица със заболяемост 495,77 %ооо. Водещо място в структурата на чревните инфекции за поредна година заемат инфекциозните ентероколити – за 2016 година те са 1861 случая с относителен дял 79,22%. През 2016 година заболяемостта от трансмисивни инфекции е снижена спрямо предходната година. Общо са регистрирани и съобщени 45 трансмисивни инфекции със заболяемост 9,49%ооо срещу 51 заболявания и заболяемост 10.76%ооо през 2015 година.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА