Д-р Костадин Коев, кмет на Община Велинград: Имаме спечелени проекти по всички оперативни програми

По повод отбелязването на 70 години от обявяването за град на Велинград и 10 години от избирането му за СПА столица на Балканите, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев.

Фокус: Г-н Коев, съдейства ли правителството на Община Велинград и как?

Д-р Костадин Коев: След последната финансова помощ, отпусната от правителството в размер на 2 млн. лева, общият размер на средствата от държавният бюджет за община Велинград, от началото на мандата ми са в размер на 8 529 720 лева. Изказвам огромна благодарност на кабинета  Борисов 3 и лично на министър председателя за отпуснатите средства. Благодарение на тях ще продължим  работата по преобразяването на града и общината. Средствата които сме заделили от нашата Капиталова програма са крайно недостатъчни и помощта, която получаваме от правителството е навременна и необходима. Реализацията на общинската „Водна  стратегия“, довеждащият  водопровод „Нежовица“, подмяната на водопроводната улична мрежа се случват благодарение на средствата, предоставени от правителството. Подмяната на уличните настилки и тротоарите се осъществяват, защото разполагаме с този ресурс. В очакване сме да бъде одобрено и искането ни за изграждане на алтернативен водопровод от карстов извор Клептуза. Тази навременна  финансова помощ ще осигури по-добри условия на живот за жителите на Велинград, а за гостите – по-благоприятна среда за отдих.

Фокус: Как работите по различните европрограми?

Д-р Костадин Коев: Имаме спечелени проекти по всички оперативни програми, като някои вече се изпълняват, а реализацията на други предстои. Община Велинград работи по няколко проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“ – „Нова визия на централна градска част“ и „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград“. По проекта за нова визия на централната градска част са предвидени ремонти на местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград“, който включва: Централен площад от ул. „Юндолска“ до ДГС „Алабак“ , от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, фонтаните до старата сграда на общината. Изграждане на зона за обществен отдих – складове при Централен кооперативен пазар,  ул. “Христо Смирненски”,  ул. “Георги Кирков” и ул. “Милеви скали”, коментира д-р Коев.  По другия проект – за енергийна ефективност е предвидено внедряване на мерки за енергийна ефективност в старата и новата сграда на Общинска администрация и сградата на Районна прокуратура. Други спечелени проекти, по които се очаква да започне изпълнението са „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград“ и „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина към СУ „Кирил и Методий” в град Велинград”. Друг проект е „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград“.  Той е по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Проектът предвижда комбинации от интервенции, включващи реконструкция и рехабилитация на следните обекти на територията на общината: пътят от град Велинград до центъра на село Драгиново и пътят от разклона след село Абланица до началото на село Цветино. Община Велинград реализира успешно проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година. Общината  спечели проект „Център за социално включване „Развитие“, който включва дейности, свързани с предоставянето на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Работим и по проекта „За по-добър живот“, чиято основна дейност е свързана с предоставяне на почасови услуги на лица с трайни увреждания и възрастни хора над 65 години с невъзможност за самообслужване. Имаме 73 потребителя, като са подсигурени 45 асистенти. Общината използва всяка една възможност, за да привлече средства и няма да пропусне нито една програма, за която има възможност да участва с различни проекти.

Фокус: Как работите за опазването на околната среда?

Д-р Костадин Коев:  По Оперативна програма „Околна среда“ община Велинград има подписан договор за комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци. По този начин, на територията на Велинград ще бъде осигурена възможност да се изгради и въведе в експлоатация на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Целта е предварително да се третират отпадъците и количеството им да намалее до минимум, което ще облекчи жителите на Община Велинград по отношение на такса битови отпадъци  като проектът е на стойност 10 310 072 лева. Чрез проектите които сме защитили пред ПУДООС  сме усвоили до момента суми на стойност 6 108 315 лева,  които ще бъдат разходвани за  подмяна на водопроводната мрежа  по улици във Велинград. Използваме както средствата от различните програми, така и собствени ресурси за да подобрим значително състоянието на т.нар. „воден цикъл. Успяхме да постигнем и една „победа“ от изключителен обществен интерес, а именно спирането на въвеждането в експлоатация на мина „Грънчарица“ за добив на волфрам.

Ваня НИКОЛОВА