Екатерина Гешева, ДБТ-Асеновград: Изключително малък е броят на младежите, които се регистрират в Бюрото по труда в града след завършване на образованието си

работа

Екатерина Гешева, директор на Дирекция „Бюро по труда“ в Асеновград, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за стойностите на безработица на територията на общината, за начините за насърчаване на заетостта сред младежите и за критериите при избор на работа от страна на безработните лица:

Фокус: Г-жо Гешева, нека да поговорим за състоянието на пазара на труда в Асеновград. Как изглеждат данните за стойностите на безработица в Асеновград? По отношение на пола – повече мъже или жени са регистрираните безработни? Намалява ли безработицата в община Асеновград в сравнение с предходната година?
Екатерина Гешева: Регистрираните безработни лица в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград в края на месец май са 1 794 души или 6.39% от икономически активното население в двете общини, които обслужва дирекцията. В община Асеновград броя на регистрираните безработни е 1 726 лица или 6.44%. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 980 души, броят им е намалял с 0,95%.
В разделението по полова структура продължава тенденцията по-голяма част от регистрираните да са жени, те представляват 57.65% от регистрираните в ДБТ за община Асеновград. Процентно делът им е намалял в сравнение с предходната година, когато те са били 60,25% от всички регистрирани. Младежите до 29 г. са 398 лица, или 21.9% и сравнено с предходната година, когато са били 16.76%, делът им от общо регистрираните безработни лица се е увеличил. Това се дължи най-вече на факта, че в момента Агенцията по заетостта работи по много програми, насочени към тази целева група и съответно същите търсят услугите ни и се регистрират в ДБТ.
Безработните над 50 г. представляват 28,3% от всички регистрирани, а в сравнение с предходната година, когато са били 33%, делът им е намалял драстично.
Фокус: Кои са рисковите групи безработни лица в Асеновград? Остават ли младите най-рисковата и най-нереализуема  на трудовия пазар група?
Екатерина Гешева: Да остават, но за успешната им реализация в момента всички териториални поделения на Агенция по заетостта са ангажирани с работа по програми, насочени към младежите. Има се предвид оперативни програми като „Обучение и заетост на младите хора”, „Младежка заетост”, както и мерките от Закона за насърчаване на заетостта, насочени към младежи до 29 г. Всички служители на Агенцията по заетостта работят усилено, като съдействат и посредничат за успешната им реализация на пазара на труда и търсят всички възможности да задържат младите хора на работа в България. Иновативен подход на работа е програмата „Активиране на неактивни лица”. По тази програма има назначен „младежки медиатор” от 2015 г. в община Асеновград. Неговата задача е да съдейства на младежите, да се регистрират в ДБТ, да ги запознаят с програмите, които предлагаме и най-вече да ги мотивират да търсят съдействието на трудовите посредници в бюрата по труда.
От друга страна служителите на Агенцията по заетостта предлагат на младите хора, обучения, индивидуални и групови мероприятия с различна насоченост по теми, които да покриват дефицитите на тази група по отношение на „Как да се представим по-добре на интервю за работа”, „Как да изготвим мотивационно писмо”, „Как да се подготви CV по европейски образец и кои са важните акценти в него”, „Как да кандидатства за работа-онлайн”и т.н.
Фокус: Нека сега да насочим поглед към свободните работни места в Асеновград. В кои сфери има „глад“ за работници? Има ли възможности за сезонна работа през лятото? В какви граници се движи заплащането?
Екатерина Гешева: Повечето свободни работни места са за химическата и шивашката промишленост, но има свободни работни места и за отрасъл търговия, ресторантьорството и хотелиерството. Засилва се тенденцията фирми от съседни общини и региони да набират персонал от нашата община, като осигуряват безплатен транспорт.
Увеличава се броят на свободните работни места за сезонна заетост на морето, но от нашия район на обслужване има слабо търсене на сезонни работници през лятото.
Заплащането се движи от минималната работна заплата до 800 лева, но повечето свободни работни места са около и малко над минималната работна заплата за страната.
Фокус: Кои са начините за насърчаване на заетостта, за осъществяване на трудовото посредничество? Организират ли се обучения?
Екатерина Гешева: Във връзка с насърчаване на заетостта използваме различни методи за по-ефективно трудово посредничество. Публикуваме информация за свободните работни места и услугите, които предлагаме в медиите, организираме Ателиета за търсене на работа, включваме безработните лица от рисковите групи на пазара на труда в проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Програми и мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта. Също така провеждаме информационни срещи с дванадесетокласници от професионалните гимназии и средните училища в региона. В община Асеновград е назначен младежки медиатор по програмата „Активиране на неактивни лица”, който активира „неактивните” младежи.
През 2017 г. със съдействието на ДБТ са реализирани обучения по проекти на социалните партньори. По проект „Шанс за работа-2017 г.” са обучени 15 безработни лица по професията „Работник, озеленяване”. По проект „Квалифицирани кадри за бизнеса”  са обучени 35 безработни лица по професия „шивач”. Предлагаме на безработните лица обучения по различни професии в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“. Предлагаме обучения с последваща заетост по  проект „Обучение и заетост” и „Обучение и заетост на младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Работим по схема „Ваучери за заети лица”. Фокус: В какво се изразява съвместната ви дейност с община Асеновград за разрешаване на проблема с безработицата?
Екатерина Гешева: ДБТ Асеновград си сътрудничи ежедневно с община Асеновград,  като съвместната ни дейност е в различни направления. Към община Асеновград има назначен „младежки медиатор”, който е ситуиран в общинска администрация и „работи на терен”. Прави обиколки на града и се среща с младежи в паркове, спортни площадки, магазини и други места, където се събират млади хора. Той има сериозно присъствие в социалните мрежи, където отново предимно са младежите. Използва всякакви методи за мотивация на младежите и осъществява контакти с трудовите посредници в ДБТ. При условие, че има млади хора проявили интерес, същите посещават бюрото по труда за регистрация и с него започва да се работи индивидуално, като колегите започват да предлагат пълния набор от услуги, предлагани чрез териториалните поделения на Агенцията по заетостта в цялата страна.
Сътрудничим си с общината и в други инициативи, като от общинска администрация ни съдействат активно за всяка информационна кампания, която организираме и/или сме поканени от тях. Имаме доста сключени договори, по които се наемат лица с ниска квалификация или без такава, тоест лица, които много трудно се реализират на пазара на труда.
Фокус: Каква е причината безработицата в Асеновград да се задържа сравнително ниска?
Екатерина Гешева: Безработицата е обратно пропорционална на развитието на икономиката. В този смисъл, като причина за сравнително ниската безработица бих посочила близкото местонахождение до град Пловдив и развитата икономическа зона  в близост до града. Добрата транспортна схема за междуградски транспорт и социалния пакет, предлагана от част от работодателите в района, осигуряваща и безплатен транспорт от и до фирмата. Непрекъснатото нарастване на производствените мощности в някои отрасли в града, както и в сферата на услугите, води неминуемо и до увеличаване на търсенето на работна сила.
Фокус: Нека да направим паралел  с последните няколко години. Каква е тенденцията при безработицата в Асеновград? Константно ниски стойности или значимо понижаване? Как се променя пазара на труда в Асеновград?
Екатерина Гешева: Погледнато назад във времето статистиката сочи, че средно с около 0,9 до 1 процент намалява равнището на безработица от пет години насам. Или ако средно годишното равнище на безработица за община Асеновград през 2013 г. е било 10,99%, то сега е достигнало ниво от 7.06% от икономически активното население в общината. От друга страна, заявените работни места, особено на първичен пазар, започват драстично да се увеличават през миналата година. Докато през периода 2013-2015 г. нивото на заявените работни места се е движело почти еднакво, то през 2016 г. увеличението е с 23,6% повече заявени работни места спрямо предходната година. Наблюдава се увеличение най-вече в заявените работни места от частния сектор, сезонните работници, както и много новоразкрити работни места.  През тази година тенденцията се запазва, увеличават се работните места, търсят се сезонни работници и работници предимно в частния сектор.
Само за половината от календарна година в бюрото по труда в град Асеновград са обявени 62% от заявените работни места от миналата година, което ме кара да смятам, че към края на тази година броят им ще надвиши тези от 2016 г. Естествено тази тенденция се запазва и при броя на започналите работа на първичен пазар – увеличение се наблюдава и спрямо миналата година, като спрямо предходните няколко години броя им не се променя чувствително.
Интересен е фактът, че въпреки големия брой започнали работа на субсидирани работни места през 2013 г. безработицата е висока. През тази година, субсидираната заетост до момента не е със същите параметри, но започналите работа са повече и равнището на безработица е по-ниско, на фона на средното за страната. Тези факти ни дават основание да направим извода, че продължава търсенето на работна сила  и на субсидирани работни места.
Фокус: Как може да се реши проблема с току що завършилите образованието си и отказа на работодателите да ги наемат заради липса на опит и стаж? Много ли са подобни случаи на безработни младежи в Асеновград? Подобен е и проблема с хората над 55-годишна възраст – не биват наемани и съответно не  натрупват необходимия стаж за пенсиониране.
Екатерина Гешева: Младежите в ДБТ-Асеновград са 20.9% от общия брой регистрирани безработни лица. Работодателите имат готовност да наемат на работа младежи без опит и квалификация и да ги обучават. Проблемът е, че е малък броят на младежите, които се регистрират в бюрото по труда след завършване на образованието си, въпреки организираните от нас информационни срещи с абитуриентите. Очакванията на младежите са за трудово възнаграждение, което местните работодатели не могат да предложат.
С безработните лица над 55-годишна възраст съществува проблема, че работодателите поставят неофициално възрастови ограничения. Стремим се да консултираме работодателите в тази насока, като изтъкваме опита на по възрастните търсещи работа лица и възможността те самите да подготвят младите хора за работата, която очакват от тях, но процесът е сложен и доста отговорен, като за съжаление нагласите на безработни и работодатели са различни. Провеждаме разговори, консултираме, правим опити за предоговаряне на условията и т.н., но крайното решение е на работодателя. Възможности за реализация на тази група безработни лица предлагаме и при включването им в програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта и проект „Обучения и заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ .
Фокус: Кое е водещото при избор на работа? По какви критерии хората отказват или подбират работодателя си? Какво споделят с вас по този повод? Дали водещо е заплащането, работното време или нещо друго?
Екатерина Гешева: Водещи при избора на работа са заплащането, работното време, имиджа на фирмата като коректен и икономически стабилен работодател – има ли текучество и какво е отношението на работодателя към работниците.
Тони МИХАЙЛОВ