Екатерина Гешева, Дирекция „Бюро по труда“-Асеновград: През 2017 г. се отчита спад в броя на регистрираните безработни лица и подобрено функциониране на пазара на труда

снимка: www.pixabay.com

Екатерина Гешева, директор на Дирекция „Бюро по труда“-Асеновград, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за постигнатите резултати през миналата 2017-та и за приоритетите през настоящата 2018 година.

Фокус: Г-жо Гешева, как премина 2017 година за Дирекция „Бюро по труда“-Асеновград? Какво успяхте да постигнете? Какви инициативи организирахте през изминалата година?
Екатерина Гешева: Дирекция „Бюро по труда“-Асеновград, като част от Агенцията по заетостта“ , работи с приоритетите на Агенцията. През изминалата година разширихме кръга от работодатели, с които работи дирекцията. Популяризираме услугите, които се предлагат, като използваме всички информационни канали. Намалихме средномесечния дял на регистрираните над 12 месеца безработни лица. Увеличихме обхвата на новорегистрираните лица, като активираме неактивни лица, което, разбира се, оказва влияние и на предлаганата работна сила, т.е. и този обхват се е увеличил. Подобрихме функционирането на пазара на труда чрез повишаване ефикасността и качеството на посредническите услуги. Доразвихме събитието „Ден на работодателя”. През изминалата година се въведе нова функционалност на програмния продукт – платформата „My competence”, което представлява модул, чрез който безработни лица след регистрация ще могат да правят индивидуални тестове за оценка на специфични и лични качества. Това е много полезен инструмент за работодателите, защото по детайлно ще може да се види характера, уменията и очакванията на всеки един кандидат за работа.
Фокус: Какво сочат последните данни за равнището на безработица в Асеновград и региона? Колко са регистрираните безработни?  Кои рискови групи наблюдавате и какви мерки се предприемат спрямо тях за реализиране на пазара на труда? Кои са актуалните свободни работни места, съответно най-търсените работници и специалисти?
Екатерина Гешева: Равнището на безработица през последния месец на 2017 година в района, обслужван от Дирекция „Бюро по труда“-Асеновград е 6,93%, като само в Община Асеновград е 7,05%. В сравнение със същия период на миналата година равнището на безработица е намаляло с 0,41 пункта. Разбира се, и броят регистрирани безработни лица е по-малък – общо за дирекцията е 1945 лица, само за община Асеновград 1889 лица, а през предходната година са били 2061 регистрирани безработни. Общо за цялата 2017 година средното годишно равнище на безработица е 6,71%, което е 0,77 пункта по-ниско от равнището през 2016 година.
Като рискови групи наблюдаваме безработни над 50 години. Има регистрирани 554 лица, като относителния им дял е намалял в сравнение с 2016 година с 4,9 пункта. В тази група влизат също младежите до 29-годишна възраст – 396 души, лицата с намалена работоспособност  – 131 души, лица, регистрирани повече от 1 година в Дирекция „Бюро по труда“ – Асеновград – 551 души и лицата, освободени от места за лишаване от свобода. Последните са малобройна рискова група – средно месечно регистрация са поддържали през миналата година 3 лица.
За всички рискови групи с предимство предлагаме включване в програми и мерки за заетост и обучение, финансирани чрез държавния бюджет и чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. Голяма част от тях са реализирани на първичен пазар на труда.
Свободните работни места, обявени в дирекцията за миналата година са 1610 на първичен пазар на труда и 440 по програми и мерки за заетост и обучение и по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Сравнено с предходната година, това е с 60 свободни работни места повече. Работните места са предимно в производството и в сферата на услугите. По-рядко се обявяват работни места за лица с висше образование. Предвид близостта на Асеновград до Пловдив и Икономическа зона „Тракия“, регистрираните търсещи работа лица са насочвани и към работни места от целия Пловдивски регион и много от тях намериха своята работа.
Фокус:  Чрез какви мерки се насърчава териториалната мобилност на безработните лица, наети на работа извън населеното си място?
Екатерина Гешева: Ежедневното пътуване до работа и обратно е характерно за района на Асеновград. Има работодатели от Пловдивския регион, които наемат работници от общината и осигуряват служебен транспорт. Ние посредничим на тези работодатели като организираме групови и индивидуални срещи, трудови борси и дни на работодателя.
През 2017 година стартира нова мярка за насърчаване на териториалната мобилност – чл.42, ал.3 от ЗНЗ, която е насочена към безработни лица, започващи работа на разстояние над 50км. от населеното място по настоящ адрес. Целевата група са всички безработни лица насочени от Агенцията по заетостта и започващи работа на разстояние на 50 км. от мястото си за живеене.
Фокус:  Безспорно един от проблемите, характерни за територията на цялата страна, е безработицата при младите хора. Каква е тенденцията, която отчита Дирекция „Бюро по труда“-Асеновград? Какви са програмите и мерките за насърчаване на заетостта сред младите?
Екатерина Гешева: Броят на регистрираните безработни лица сред младежите до 29-годишна възраст намалява спрямо предходната 2016 година. Дирекция „Бюро по труда“-Асеновград работи по много програми и мерки за заетост и обучение, насочени към младите хора, както и по много проекти и схеми от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Част от тях са програма „Старт на кариерата”, схема „Младежка заетост”, схема „Обучение и заетост на младите хора”. Организирахме и курсове по проекти на социалните партньори и в центровете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”, в които се включиха младежи.
Фокус:  Да насочим вниманието към хората с увреждания. Какви са мерките за насърчаване на заетостта спрямо тази група? Как се оценява работодателската ангажираност – склонни ли са работодателите да наемат на работа хора с увреждания?
Екатерина Гешева: Те са една малка част от регистрираните безработни лица, но са от т.нар. уязвими групи на пазара на труда. Характерното при тях е, че имат специфични потребности и изисквания към работодателите си, но Агенцията по заетостта има разработени програми и мерки и за тази целева група, чрез които работодателите получават стимули за наемане на работници и служители с увреждания. От години се финансира от държавния бюджет НП „ЗОХТУ”,както и чл.36,ал.2 и др. по които много лица с увреждания намират трудовата си реализация. От 2017г. стартира нова мярка чл.51, ал.2 от ЗНЗ, по която също работодателите могат да наемат лица с увреждания.
Фокус: През годината Дирекция „Бюро по труда“-Асеновград многократно организира събития и инициативи като Информационни дни и Дни на работодателя и други, насочени към безработните лица. Обикновено как протичат те и какви цели си поставят?
Екатерина Гешева: През изминалата година Дирекция „Бюро по труда“-Асеновград е организатор на множество информационни срещи и събития с различни целеви групи, множество Дни на работодателя, дни на отворените врати и други. Всяка една среща е значима и полезна за участниците. Стараем се да прилагаме иновативни методи при организацията, да изнасяме дейността си, като ползваме други зали, например в Градската библиотека или в населеното място, когато срещата е в някое от селата към общината, така че да бъде удобно, полезно и интересно. Как протича една такава среща? Например, за Ден на работодателя предварително обявяваме деня, часа и мястото на срещата. Използваме всички канали на разпространение на информацията и разгласа, като на такива срещи каним не само регистрирани безработни лица. Могат да присъстват всички, които имат интерес и не регистрирани, и работещи и учащи. Целта е да удовлетворим потребностите на работодателите и да предоставим възможността на търсещите работа лица директно да се срещнат с бъдещите си работодатели, да се информират за дейността на фирмата, да изразят своите очаквания.
Фокус: Проявяват ли безработните интерес към работа в чужбина? Какво се предлага и работа в каква сфера търсят лицата без работа?
Екатерина Гешева: Интерес, разбира се, има, но като цяло се наблюдава намален интерес в сравнение с предходни години. Има хора, които работят сезонна работа в чужбина и се връщат за определен период от време, след което пак заминават, много често при предишните си работодатели. Такава е работата, която се предлага в селското стопанство, в обгрижването на болни лица, в строителството, туризма и други сезонни дейности.
Фокус: Г-жо Гешева, какви са вашите очаквания и планове към настоящата 2018 година. Какво предстои за Дирекция „Бюро по труда“-Асеновград и безработните в региона на Асеновград? Вече планирате ли нови инициативи, програми и мерки за насърчаване на заетостта сред безработните лица?
Екатерина Гешева: Планът за действие по заетостта 2018 година е вече приет и ние започваме да работим за неговото изпълнение. През тази година основните цели и приоритети на националната политика по заетостта са увеличаване предлагането на качествена и по-производителна работна сила, намаляване на неравновесията между предлагането и търсенето, подкрепа за създаване на работни места в реалната икономика, намаляване броя на неактивни лица, увеличаване на заетостта в основните сектори на икономиката,  усвояване на умения на безработни от най-неравнопоставени групи, постигани на целите на Европейската гаранция за младежта, намаляване броя на продължително безработните, по-голяма ефикасност и качество на услугите, бързи преходи от заетост в заетост, чрез висока квалификация и възможности за кариерно развитие, повишаване ефекта от програмите, проектите и мерките, развитие на междуинституционалното взаимодействие и социално партньорство.
Тони МИХАЙЛОВ