Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха 54 проверки на поречия на реки и прилежащите им територии

Велико Търново. Експерти на РИОСВ – Велико Търново провериха чистотата на коритата на реките и прилежащите им територии във всички 14 общини в региона, съобщиха от екоинспекцията. През февруари кметовете получиха предписание от инспекцията в срок до 30.04.2019 г. да организират почистване на речните легла с прилежащите им земи на териториите на общините и извозването на отпадъците до съоръжения за тяхното третиране.

През май са проверени 54 участъци от поречията на реките Плачковска, Тревненска, Станчовска, Елийска, Янтра, Росица, Белица, Стара река, Каменица, Видима, Елия, Студена река, Лесичарка, Златаришка, Голяма река, Лефеджа, Константинска, Мийковска, Еленска, Дряновска, Андъка, Синкавица, Лопушница, Боазка. Не са констатирани замърсявания с отпадъци в по-голямата част от проверените участъци. Установено е, че кметове са предприели мерки и са почистили 17 нерегламентирани замърсявания в заливаемата зона на следните реки: Белица в землището на Килифарево (5 почистени замърсявания), Белица в землището на Дебелец (3), Росица в землището на с. Ресен (2), Стара река в землището на с. Сливовица (1), реките Янтра и Синкавица в землището на гр. Габрово (6).

Проверени са дерета в селата Царевец, Козловец, Козаревец, Добри дял, Нейковско дере в с. Нейковци, Биюкдере в с. Асеново. За установено замърсяване с битови отпадъци в коритото на последното ще бъде съставен акт.