Ели Подгорска, Община Дупница: Общината продължава да разширява социалната инфраструктура и социалните услуги

Ели Подгорска, началник на отдел „Проекти с европейски и национално финансиране” към Община Дупница, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Госпожо Подгорска, Община Дупница непрекъснато работи за разширяване на социалната инфраструктура, какви задачи предстоят към момента?

Ели Подгорска: Това е една изключително актуална тема. Община Дупница успешно продължава процеса на деинституционализацията  чрез замяна на институционалния модел и въвеждане на грижи в семейството или близка до семейна среда. В момента изпълняваме два социални проекта. Единият стартира в края на 2017 година. Тогава се подписа договорът за изграждане на център от семеен тип за деца. В този център се предвижда да има 12 места. Той е с европейско финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж 2014- 2020”. Финансовият ресурс по този проект е приблизително 400 000 лева, като срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца. Самият център за настаняване от семеен тип се изгражда в района на бившите казарми. Към настоящия момент самата сграда е построена на груб строеж и строителните работи продължават. Другото, което предстои по проекта, е  обзавеждане на самия център. В съседство, пак в района на бившите казарми, се реализира и друг социален проект, който също е с финансовата подкрепа на „Региони в растеж”. Там предстои да се изгради преходно жилище за деца, което е с капацитет 8 места. Проектът предвижда да се изпълни в рамките на 18 месеца с приблизителна стойност от 380 000 лева. Към настоящия момент преходното жилище също е на база груб строеж като там също се предвижда облагородяване на дворното пространство, оборудване и обзавеждане. Идеята е, след приключване на тези проекти, двата центъра да бъдат напълно готови, във вид, в който да посрещнат своите обитатели.

Фокус: Това свързано ли е с очакваното закриване на дома, който съществува към момента на територията на Дупница?

Ели Подгорска: Да, това не е само общинска, това е държавна политика, Оперативна програма „Региони в растеж” дава възможност да изградим самата инфраструктура, след което с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще се осигури финансов ресурс да може да се организира самата дейност на тези два центъра. По проекта „Подай ръка” за изграждане на преходно жилище има планувано и предстои да се извърши ремонт и въвеждане на газификация в центъра за социална рехабилитация и интеграция, който се намира в сградата на поликлиниката.

Фокус: Да ви разбирам, че по този начин Община Дупница продължава със самите дейности, за да може всички деца, които са без дом, без родители, да се чувстват много по – добре, така ли е ?

Ели Подгорска: Да, идеята е тези деца да не се намират в неравноправно положение, да имат  условията, които има всяко дете, което се намира в нормална семейна среда. Хубавото на тези проекти е, че те дават възможност целият цикъл да се завърши от началото до предоставяне на самата услуга на децата.

Фокус: Персоналът, който ще работи в двата центъра, ще бъде назначен по други проекти?

Ели Подгорска: Обезпечаването на самата услуга ще се реализира по друг проект, който в момента се разписва от Община Дупница и ще бъде внесен за кандидатстване в началото на юни месец. Срокът за кандидатстване там е до края на 2019 година, но с оглед на това, че строителството ни напредва, идеята на общината е този проект да бъде входиран в началото на юни, за да може по – бързо да се случи това извеждане на децата от дома.

Фокус: Това означавали1 че до края на годината или началото на следващата, центровете могат да заработят?

Ели Подгорска: Да, разбира се, че ще могат да заработят.

Фокус: След приключване на самия проект на другата оперативна програма е възможно самите дейности да станат делегирани от държавата?

Ели Подгорска: Винаги това се случва. Те стават делегирани от държавата дейности. Ние имаме изграден преди години също такъв център за настаняване от семеен тип, който беше изграден със средства от миналия програмен период. След това самото настаняване на децата също беше реализирано в рамките на проекта и към настоящия момент е делигирана от държавата дейност.

Венцеслав ИЛЧЕВ