Елка Такова, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Момчиловци: За да се заеме човек с учителстване не са нужни само умения, квалификация и усет, трябва и сърце пълно с любов към род и роден край

Интервю на Радио „Фокус“ – Смолян с директора на училището в село Момчиловци, по повод 180 години от образователното дело в селото.

Фокус: Госпожо Такова, в навечерието на 24 май в Момчиловци бе отбелязана 180-годишнината от началото на образователното дело. Бихте ли припомнили как са поставени наченките на просветното дело в Момчиловци?

Елка Такова: Момчиловци е самобитно родопско село с будно и родолюбиво население. Християнството е водещ мотив и кауза в живота на хората. На 21 юли 1836 г. се освещава построената за три месеца църква в селото. Незнайно по кое време, през 1838 г и по кои горски пътечки в Горно дерекьой /Момчиловци/ пристига атонския монах Григорий, наричан от местните поп Глигорко. Целта му е да образова възрастните и децата. Той бил възприемчив и буден и бързо научил местното наречие. Той посещавал домовете на хората и разпалвал огъня на просвещението и образованието. В притвора на църквата поп Глигорко създава училище, чието начало честваме сега, като това свещено действие се случва преди 180 г. Йеромонах Григорий начева това своеобразно обучение и училище в село Момчиловци. Метохът изпълнявал службата на килийното училище. Сградата била обаче нестабилна и прогнила и е било необходимо да се построи нова обособена за целите на просвещението сграда. До края на 1835 г момчиловските зидари изграждат училище в Момчиловци – най-голямата сграда в селото след църквата.

Фокус: Как се развива училището през следващите години от своята история?

Елка Такова: Ръководството на учебното дело в Средните Родопи от 1913 г. се поема от Министерството на народното просвещение. На 22 октомври 1921 г. Пашмаклийската окръжна училищна инспекция съобщава, че прогимназията и първоначалното училище в село Горно дерекьой – Момчиловци, се сливат и образуван един цикъл, носещ названието основно училище. Той отваря врати на 1 септември и учебните занятия завършват на 30 юни. С новият закон на Министерството на народното просвещение през 1934 г. училището става средищно общинско народно основно училище със слети основно училище – Момчиловци и първоначално училище в село Соколовци. През учебната 1944-1945 година се поставя началото на художествената самодейност в училището и се сформират училищни хорове, спортни и физкултурни дейности, отряд „Васил Левски“ с много ученици – 122-ма, които са членували, те са се занимавали със ски, туризъм и лека атлетика. Внимание заслужава обаче и фактът, че през 1922 г в Момчиловци се провеждат избори за училищни настоятелства, които са били непосредствената опора на училищното дело. Избрани са настоятели и те са изпълнявали важни управленски функции. Ангажирани са били с издръжката, дисциплината в училище и намирането на добри учители.

Фокус: Кога 24 май става  патронен празник на училището в Момчиловци?

Елка Такова: Интересен е фактът, че през 1950 г. празникът на славянската писменост и култура 24 май става патронен празник на училището и месец май често пъти е бил обявяван като месец на културата в село Момчиловци. През 1969 г училището се удостоява с орден „Кирил и Методий“ първа степен, с който президиума на Народното събрание го награждава за неговата 100-годишна народополезна, просветна дейност от светското училище, а училищният колектив е отличен с грамота на победата. През 1960 г се слага начало на целодневна система на обучение в нашата страна. Интересен е фактът, че като апробация в момчиловското училище е утвърден варианта на целодневна организация на учебния процес, при който ръководството на учебно-възпитателния процес се осъществява от един учител и се реализира в основните форми – урок, учебна подготовка и извънкласни дейности.

Фокус: Кога се разширява базата на училището, което ръководите?

Елка Такова: През 1971 г по заповед на Министерството училището в Момчиловци е определено като базово полуинтернатно училище към Учителския институт „Дичо Петров“ – Смолян. През 1980 г за нуждите на новият модел целодневна организация е построен и открит нов училищен корпус. Това е нова сграда с две игротеки, физкултурен салон, библиотека, актова зала, две спални помещения, кабинети по изобразително изкуство, музика, фотолаборатория и работилници по трудово обучение. Създава се и ски школа към училището. През 1992 г нашето училище в Момчиловци се нарежда в челните редици на училищата полуинтерната и училището става обучителен център за цяла Южна България и 35 колектива са обучени от нашия момчиловски колектив как се работи в целодневна организация на учебния ден.

Фокус: Знаем, че от години, училището в Момчиловци е единствено в региона, обявено е за средищно и в него учат и деца от съседните населени места. Как се справяте с организацията и пътуващите ученици?

Елка Такова: През 2009 г училището в Момчиловци придобива два важни статута  – на средищно училище, поради закриване на училищата във Виево, Кутела, Славейно и Петково и на защитено училище поради липсата на други училища в региона, а и заради стратегическото демографско положение – на територията между общинските центрове Баните и Смолян има само едно училище и това е училището в село Момчиловци. Превозът на ученици се реализира с два училищни автобуса по маршрутите към средищното училище. На училището вече се вменява и грижата за ученици, чиито местоживеене е извън Момчиловци. Напасват се транспортни схеми за пътуване, назначават се придружаващи лица, реализира се обедно хранене в училищната столова и ние вече работим по модел целодневна организация на учебния ден, при който при нас пътуват ученици от пет населени места.  Като фактор за подобряване качеството на образованието в нашето училище и с акцент върху чеждоезековото обучение в училище е поканен да преподава английски език за период от три години учителят Адам Грийс от САЩ, който е в селото по проекта Корпус на мира. За училищния екип е предизвикателство и новост работата с пътуващи ученици от първи до седми клас. През този период в училището се обучават и настанени в приемни семейства дечица в селото, придошли от домове за отглеждане на лица, лишени от родителски грижи, които вече са закрити. Преодолени са спецификите относно обучението, възпитанието и социализацията на приемните дечица. Тези ученици намериха тук при нас своите приятелства, любими учители и добра училищна среда, грижа и внимание в нашето училище. Училището вече се развива в посока на качествено обучение и възпитание, приобщаване, интеграция, социализация. Успоредно с пътуващи, приемни се появи и нова категория ученици, това са ученици със специални образователни потребности и в училище те се обучават с подкрепяща среда. Това училищен екип от специалисти – ресурсен учител, психолог и логопед. Училището ни осигурява живот в чиста и здравословна среда, като принос има и възпитанието на учениците в часове сред природата. Работейки в чиста среда и на открито, считаме че се формира позитивен училищен климат. Учениците нямат агресивни импулси, те са толерантни, състрадателни и емпатични, имат добро социално поведение. Чрез съвременните технологии, обучение и работа по проекти и занимания по интереси, училището се грижи възпитаниците да разгърнат своя потенциал, да се реализират пълноценно и да намерят своето място в обществото.

Фокус: Вие сте едно от малкото училища в Смолянска област, в които се изучава религия, от кога тя е неизменна част от учебния процес на децата?

Елка Такова: 20 години без прекъсване тук при нас се изучава православие, религия като свободно избираема подготовка и факултатив. През месец ноември 2018 г в Деня на християнското семейство, който во век и веков е част от училищните празници, чествахме нашият юбилеен 20-ти по ред час, в който присъстваха свещеници и гости. Училищният екип е съставен от квалифицирани учители, които подкрепят личностното развитие на учениците, приобщават и възпитават. Училището ни се откроява с това, че има своя книга със събрана цялата история. Автор на книгата е бивш учител по география, краевед и публицист Костадин Вълнев. Наличната информация, която съобщава е публикувана на сайта на училището и е предадена от нашия колега Костадин Вълнев, с цел популяризиране на училището. Успехът на училището мисля, че се дължи и на добрата приемственост между учителите и затова ние считаме, че училището може да се нарече – диалогът между поколенията. 24 май се отбелязва съвместно с всички учители в селото. За да се заеме човек с такова занятие учителстване и образование не са нужни само умения, квалификация и усет, трябва и сърце пълно с любов към род и роден край.

Нели ГЕРГЬОВСКА