Жителите на Сливен получават заплати с близо 4000 лева по – малко годишно, в сравнение със средните за страната

Жителите на Сливен получават заплати с близо 4000 лева по – малко годишно, в сравнение със средните за страната. Това сочи проучаване на Териториалноното статистическо бюро.

В област Сливен средната брутна годишна работна заплата за 2018 г. е 10 005 лв., при 13 755 лв. средно за сраната.

Фиг. 1. Средна брутна годишна работна заплата в област Сливен по години

По размер на средната работна заплата за 2018 г. област Сливен заема 23-то място сред 28-те области в сраната. С най-висока средна заплата е област София (столица) – 19 026 лв., а с най-ниска област Благоевград – 9 024 лева.
През 2018 г. средната годишна брутна заплата в област Сливен се увеличава спрямо 2017 г. с 9.8%. Икономическите дейности при който е регистрирано най-голямо увеличение са „Операции с недвижими имоти“ (34.2%), „Строителство“ (19.4%) и „Образование“ (13.2%). Намаление се наблюдава в сектор „Административни и спомагателни дейности“ с 8.1%.