Заключителна пресконференция за изпълнените дейности по проект „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ ще се проведе на 7 октомври

Снимка: Радио "Фокус"

На 7 октомври /понеделник/ от 11.00 часа в зала 247 в сградата на Общинска администрация гр. Смолян ще се проведе заключителна пресконференция за представяне изпълнените дейности и постигнатите резултати по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Това съобщиха от пресцентъра на община Смолян.

Общата цел на проекта е да се подобрят условията за учене и работа в общинска образователна инфраструктура и да се модернизира учебният процес чрез ремонт и рехабилитация на сгради и обновяване на дворни пространства и спортни площадки за четири училища и една детска градина на територията на гр. Смолян. Проектът е на стойност 6 598 925, 21 лв. (шест милиона петстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и пет лева и двадесет и една стотинки) с продължителност 30 месеца, в рамките на който ще бъдат извършени следните основни дейности:

-Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на сградата на VII СОУ „Отец Паисий“;

-Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VI ОУ „Иван Вазов“;

-Цялостен ремонт на ПМГ „Васил Левски“, включващ енергийна ефективност и Реконструкция на сградата, доставка, обновяване на прилежащо дворно пространство и Изграждане на физкултурен салон и система за видеонаблюдение;

-Основен ремонт и реконструкция на ОДЗ №5 „Буратино“

-Доставка на обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения.

Други съпътстващи дейности по проекта са упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството, изпълнение на авторски надзор, въвеждане в експлоатация на обектите, изпълнение на дейности за осигуряване на публичност и комуникация, извършване на независим финансов одит и управление и отчитане на проекта.