Заключителна пресконференция и откриване на обект ще се проведе в Благоевград по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради” на 7 февруари

Благоевград. Екипът на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0006-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, организира заключителна пресконференция на 7 февруари от 11.00 часа в зала №5 в сградата на Община Благоевград. Това съобщиха от екипа, работещ по проекта. На пресконференцията бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта. От 11.30 часа пък ще се проведе официалната церемония за откриване на обекта на площадното пространство пред сградата на Община Благоевград.