Зам.-министър Деница Николова: Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония е още един формат по ангажираността за приобщаване на Западните Балкани

Радио "Фокус" - Кюстендил

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Зам.-министър Николова, каква е целта на заседанието в Кюстендил на Съвместения комитет за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония ?

Деница Николова: Изключително се радвам, че съм в Кюстендил, защото провеждаме петото заседание на Съвместения комитет за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. В контекстна на Председателството на България на Съвета на Европейския съюз и приоритета, който ние изпълняваме, ангажираността си към приобщаване на Западните Балкани, това е още един формат и форум, който допринася за изпълнение на постигане на целите за свързаност и за добросъседски отношения. Трансграничната програма между България и Македония е с общ бюджет малко над 19 млн. евро. Към настоящия момент сме сключили договори за над 60 % от нея, а 10 млн. евро от нея вече са в изпълнение. Те са за 48 проекта от които голяма част са за инвестиционни мерки, свързани с устойчивия туризъм, с подобряване на околната среда, с подобряване на конкурентноспособността в трансграничните райони. Всички тези договори се изпълняват много успешно, защото отчитаме, че около 50% от средствата вече са разплатени към бенефициентите, а това означава много добър напредък по отношение на изпълнението на програмата. В хода на това заседание ни предстои да одобрим и насоките за следващото кандидатстване по тази програма. Ресурсът е около 7 млн. евро, ще имаме възможност да финансираме допълнителни проекти, които отново са в сферата на туризма, на околната среда и на конкурентноспособността в трансграничните региони. Надявам се, че в хода на заседанието ще успеем да популяризираме и три основни акцента, които променяме с новите насоки за кандидатстване.

Фокус: Кои са тези акценти?

Деница Николова: Единият и най-важен акцент за нашите бенефициенти е даване на възможност за електронно кандидатстване, което ще облекчи целия процес по предоставяне на информацията към управляващия орган и към техническия секретариат, съответно при оценката на проектните предложения. Вторият акцент е даване на пълна публичност и прозрачност на процеса по оценяване на. Имаме създадени правила които са ясни, точни и конкретни, всичко това ще подобри прозрачността по оценката, защото тук става въпрос за конкурентен подбор. Много проекти бяха подадени по предходната схема – над 200 проекта, одобрихме едва 48. За нас наистина е най-важно да избираме най-важните и тези, които имат най-голям принос към програмата проекти. Трябва да отбележа и акцента, че ще даваме стимули за проекти, които са интегрирани по своята същност. Това означава, че съвместяват в себе си и меки мерки и инвестиционни мерки, които да допринасят за по-комплексна реализация на конкретни цели. Ако говорим за сферата на туризма, един такъв проект би бил възстановяване, реставрация и консервация на културно-историческо наследство, заедно със съпътстващите маркетингови дейности, свързани с популяризацията на този обект като туристическа дестинация.

Фокус: Остават ли основните приоритети по програмата?

Деница Николова: По програмата има обособени три приоритета. Единият от приоритетите е устойчивото развитие на туризма в трансграничните региони. Вторият приоритет е свързан с подобряване на околната среда във всички нейни сфери – климат, превенция на риска, подобряване на състоянието на околната среда и други. В допълнение е и приоритетната ос, която подобрява на конкурентноспособността в трансграничните региони, която е обвързана с това да се допринесе за подобряване на бизнес взаимоотношенията между двете държави и търсене на реализация на нови инициативи и предприемачески връзки.

Фокус: Има ли вече поставени срокове за втората покана по програмата?

Деница Николова: Предстои да обсъдим това, че в срок от три месеца, след обявяване на насоките за кандидатстване, това да бъде и срокът за подаване на проектните предложения.

Фокус: На какъв етап е изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж” ?

Деница Николова: Изпълнението върви с много добри темпове. 67% са договорените средства по програмата, ресурсът е малко над 3 милиарда лева. Бих казала, че от гледна точка на сключване на договори и перспективи за изпълнение на програмата, вървим с много ускорен темп. Това, което все още като посока за по-добра реализация на програмата, е изпълнение на проектите и усвояемостта на средствата, което означава физическото изпълнение на инфраструктурата и съответното отчитане към Европейската комисия. Към настоящия момент сме реализирали плащания в размер на 27 % от договорените средства, надявам се, че до края на тази година ще подобрим в доста значителен процент и това изпълнение. В рамките на следващата седмица ще имаме комитет за изпълнение на програмата, ще одобрим възможностите за кандидатстване на малките общини в сферата на енергийната ефективност за публични многофамилни жилищни сгради, с мерките за саниране и за подобряване на енергийните показатели на сградите. В рамките на месеците март и април предстои да се обяви възможността за кандидатстване по схемата за деинституционализация на възрастни хора, която ще бъде с ресурс около 45-48 млн. лева. В допълнение на това е схемата, която предстои да обявим и която отново е свързана с подкрепа на туризма и културно-историческото наследство на територията на цялата страна, с безвъзмездните средства, които ще предоставяме в подкрепа на нисколихвените кредити, които ще се отпускат от така наречените фонд-посредници, те в момента се избират.

Фокус: През последните дни се коментира идеята за ново райониране на страната, но какво представлява то и в какъв аспект ще бъде?

Деница Николова: Ще започна с това, че трябва да се направи едно много сериозно разграничаване между административното и териториално устройство на страната, което касае колко общини има, колко области има на територията на страна, и статистическите райони, които към настоящия момент са обект на внимание и на дискусия от гледна точка на отчитане на конкретни показатели към Европейския съюз, за развитие на дадена територия. Това, което към момента е направено от работна група и предстои публичното му обсъждане по три варианта на райониране, касае именно статистическите райони на страната. Те предопределят в някаква посока и инвестициите за след 2020 година, защото статистическите райони са в основата в програмирането след 2020 година на всички програми, изпълнявани на територията на страната. Работната група е с много широка представителност. Ние сме се обединили в три варианта, които биха могли да бъдат подложени на обществено обсъждане. Целта е да обособим територията по такива признаци и показатели, че това райониране в последствие да ни даде възможност, чрез насочване на инвестициите в конкретните райони, да постигаме по-добри резултати. Територията да се раздели по такъв начин, че тя да бъде включително обособена на географски принцип, да бъде съобразена с природните дадености на всеки един от регионите, с потенциалите на всеки един от регионите за развитие, а след това в конкретния район да се насочи инвестиране, спрямо особеностите и спецификите му.

Венцеслав ИЛЧЕВ