Зам.-министър Мария Гайдарова, МОН: За първи път има проект на национална програма за предучилищна подготовка

 

Министерство на образованието и науката /МОН/ днес представи Националните програми в средното образование за 2017 г. За „Всички в час“ това ще направи заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова.

Водещ: Госпожо Гайдарова, колко са тази година, какви са предвидените програми в средното образование?

Мария Гайдарова: Предложението е през тази година за Националните програми са общо 11, от които с 9 се продължава финансирането на национални мерки и дейности, финансирани с националните програми за развитие на средното образование от 2016 г., т.е. имаме една устойчивост.

Водещ: Кои са новите?

Мария Гайдарова: Имаме и 2 нови, с които формираме нова политика на МОН. Едната е за развитие на системата на предучилищното образование, а втората е обучение за IT кариера. Също така се разширява и обхватът на национална програма „Без свободен час“ като бенефициенти ще бъдат включени и общинските държавни детски градини, което е израз на продължаващата политика за подкрепа на предучилищното образование.

Водещ: Къде има увеличение на средствата?

Мария Гайдарова: По отношение на самите национални програми, мога да ви дам едно сравнение между това какво е било през 2016 г. и 2017 г., както и финансови параметри. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ имаме увеличение с 6 милиона лева с цел да подкрепим модула, с тези 6 милиона, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“. До миналата година там са били вложени 22 милиона. За 2017 г. предвиждаме като предложение този модул да има финансов параметър 28 милиона. Модул „Оптимизиране на училищна мрежа“ и модул „Рационализация на мрежите от професионални училища“ приблизително запазват същите си финансови параметри. Второто предложение, това е Системата за национално стандартизирано  външно оценяване. Тук нямаме изменения, продължаваме с устойчивото развитие. По същия начин стоят е програмите „Роден език и култура зад граница“ , където имаме 1 милион и 200 хиляди лева заложени, както и осигуряване на съвременната образователна среда. По отношение на ученическите олимпиади и състезания имаме леко увеличение в частта осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади – с 300 хиляди, но тук имаме точни разчети. Слабо увеличение имаме и модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания“. „Без свободен час в училище“ – програмата, която е била миналата година, сега добавяме още един модул и всъщност самата програма става „Без свободен час“ и както казах това е израз на нашата политика, която е нова точка в програмата на МОН, като подкрепяме и включваме вече детските градини в частта Предучилищно образование със сумата от 500 хиляди лева и така общо увеличаваме финансово подкрепата за този проект на програма. От 2 милиона лева миналата година, тази година програмата става „Без свободен час“ с 2 милиона и 500 хиляди.

Водещ: Как стои въпросът с педагогическите специалисти?

Разбира се, друг важен акцент е развитието на педагогическите специалисти. Тази година програмата сме я кръстили „Квалификация“. Това е новото наименование, но по същество финансовите параметри остават същите. Така че подкрепата за квалификацията като акцент остава, както и устойчивост в това отношение. По отношение на „Достъпно и сигурно училище“ добавяме и Създаване на достъпна архитектурна среда“, така че да може да имаме два модула – „Създаване на достъпна архитектурна среда“ и модул „Сигурност в училище“. Тук имаме вложени параметри 750 хиляди лева за двата модула. Това, което е ново и различно е по отношение на информационните и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищно образование. Като тук добавяме 3 милиона лева. Направили сме също така и техническите спецификации в това отношение как да подкрепим и държавните, и общинските учебни заведения. „Развитието на системата на предучилищното образование“ е нов модул, нова програма, която е с един единствен модул. И „Обучение за IT кариера“ започваме с 270 хиляди лева. Така че накратко това са предложенията за Национални програми за развитието на образованието през 2017 г.

Водещ: Какво предстои оттук нататък?

Мария Гайдарова: Изготвяне на пакета от документи за междуведомствено съгласуване и за публикуването му за публично обсъждане – това е първата стъпка. И след тази съгласувателна процедура и публичното обсъждане, този пакет от документи се внася в Министерски съвет. Следваща стъпка е приемане на постановление на Министерски съвет за одобряване на Националните програми за развитие на образованието през 2017 г., след което заповеди на министъра на образованието и науката, с които се определят екипите за управление на  съответните национални програми или модули, както и се утвърждава механизъм за координация на Националните програми за образование през 2017 г.

Водещ: Какви са осигурените средства?

Мария Гайдарова: 58 милиона лева като са разпределени всичките по тези национални програми, които ви споменах. Като новите акценти са – подкрепа за детските градини, за предучилищното образование, както и за информационните технологии и за обучение на IT кариера.

Водещ: Към кои от старите е имало най-висок интерес за миналата година?

Мария Гайдарова: Не можем да кажем към кои е имало най-висок интерес, защото всичките са се оказали ефективни, необходими. Погледнали сме и сме прегледали абсолютно финансовите параметри. Видели сме, че всички са били ефективни, необходими, нужни. Средствата са усвоени, така че устойчивостта е необходима и затова те продължават да съществуват във вида, в който са били през последните няколко години, за да подкрепяме процесите, които се случват. Това, което правим е да даваме по-голям финансов ресурс в национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ в частта „Оптимизиране на вътрешна структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“. Там сме диагностицирали, че има по-голяма нужда. Затова тази година всъщност казах, че увеличаваме нашата финансова подкрепа с 6 милиона лева.

Милослава АНГЕЛОВА