Защитени територии опазват гори и природни форми около известни наши манастири в района на Велико Търново

Велико Търново. Няколко известни манастира, предпочитани от много туристи и съхраняващи историческата ни памет, са разположени в района на Регионалната инспекция по околна среда и води в старата столица. Това обобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Милка Асенова, отговаряща за връзки с обществеността в Инспекцията. Тя уточни, че това са Дряновски, Соколски, Батошевски, Преображенски, Къпиновски и Петропавловски манастири. „Интересен, но малко известен факт е обаче, че горите около манастирите са защитени местности, а характерни форми на релефа са обявени за природни забележителности. Законът за защитените територии опазва това природно богатство, а РИОСВ – Велико Търново следи за спазване на режимите в тези обекти“, допълва още Милка Асенова.

През 1973 г. Министерството на горите и опазване на природната среда обявява териториите около Дряновския, Соколския и Батошевския манастири за исторически места, свързани с националноосвободителните борби. През 2002 година Министерство на околната среда и водите ги прекатегоризира в защитени местности с цел опазване на характерни букови гори за района на манастирите. Днес общата им защитена площ е малко повече от 419 ха.

Защитена местност „Преображенски манастир“ е обявена за природна забележителност през 1974 г. с цел запазване на естествено находище на дървовидна леска. Прекатегоризирана е в защитена местност през 2002 година. Поради специфичния климат на пролома на река Янтра, в който се намира, растителността е изключително богата. Под защита се намира естествено находище на дървовидна турска леска. Разпространени са още различни видове липи, дъб, габър, шестил, клен, бряст, мъждрян, орех и други. Голямо разнообразие показват птиците – срещат се защитени видове като черен щъркел, бухал, мишелови, соколи, бързолети и други. В пещерите и скалните цепнатини са разпространени различни видове прилепи.

Защитена местност „Дервента” също е в близост до Преображенския манастир. Първоначално обявена за историческо място (1971 година), по-късно (2002 година) придобива статут на защитена местност, която на площ от 15,3 ха опазва характерна смесена широколистна гора.

В близост до Лясковец се намира манастира „Св. св. Петър и Павел“, известен още като Петропавловски. Край него на повече от 100 ха е разположена Защитена местност „Лесопарка“, в която се опазват характерни смесени широколистни гори, включващи в себе си голям брой вековни и забележителни дървета от видовете космат дъб, полски бряст, турска леска, клен и махалебка.

В района са разположени и две природни забележителности – „Къпиновски водопад” до Къпиновския манастир в землището на село Велчево, община Велико Търново и пещерата „Бачо Киро“,в района на Дряновския манастир – в живописните каньони на реките Андъка и Дряновска.

Подробна информация за защитените територии е налична в Регистъра на защитените територии и защитените зони в България, публикуван на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда – http://eea.government.bg/zpo/bg/result1.jsp

Луиза ТРАНЧЕВА