За деветте месеца на годината Дирекция „Инспекция по труда” в Добрич е извършила 934 проверки, предимно в предприятия от икономически дейности

Снимка: Община град Добрич

За деветте месеца на годината Дирекция „Инспекция по труда” в Добрич е извършила 934 проверки, предимно в предприятия от икономически дейности, като търговия, хотели и ресторанти, селско стопанство и строителство на сгради, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. При проверките са установени общо 3862 нарушения – по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията (1596 нарушения), по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда (2263) и 3 нарушения на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. По постъпили жалби срещу некоректни работодатели са извършени 169 проверки. За отстраняване на констатираните нарушения са предприети принудителни административни мерки. Във връзка с констатираните нарушения са съставени 406 акта за установяване на административни нарушения. По отношение на обхвата на различните икономически дейности е налице запазване на тенденцията за обхващане на възможно най-широк кръг от предприятия от различни икономически дейности. След края на летния туристически сезон Дирекция „Инспекция по труда“ в Добрич е пренасочила допълнителни екипи за извършване на проверки в строителството, тъй като данните от контролната дейност показват, че въпреки засиления контрол в сектора, от няколко години той продължава да бъде рисков както по отношение на безопасността на труда, така и при законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, работното време и почивките. Предвид идентифицираните рискове при извършване на строително-монтажни работи, по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ са разработени онлайн инструменти за оценка на риска, кодекси за добри практики и др., които са свободно достъпни на сайта на проекта. Освен за оценка на риска, инструментите могат да бъдат използвани и за инструктажи и обучения. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са назначени помощник – инспектори, които могат на място да демонстрират на работодателите функционалностите на инструментите. Двата проекта са финансирани съответно през първия и през втория програмен период на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Контролът по спазване на трудовото законодателство в дейност „Растениевъдство“ остава приоритет за Дирекция „Инспекция по труда” в добруджанския град, тъй като тя е рискова по отношение на възникването на трудовите правоотношения и по осигуряването на безопасност и здраве при работа. Приоритет се дава и на непълнолетните. Отчита се тенденцията за изцяло ползване на еднодневните трудови договори онлайн от земеделските производители, което облекчава ползвателите.

Жулиета НИКОЛОВА