Зехра Алиш, зам.-кмет на община Пещера: Проект ще насърчава участието на уязвими социални групи на пазара на труда

Община Пещера отдаде Градския плаж на концесия за 35 години, като предвиди и поредица от дейности и услуги, които ще се осъществяват в него. Започна и разработването на проектно предложение „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, целящо улесняване достъпа до заетост на социално уязвими групи. Повече за двата проекта научаваме от интервюто със зам.-кмета на община Пещера Зехра Алиш.

 

Фокус: Община Пещера разработва няколко социални проекта. В каква насоченост са те и за какъв период от време трябва да бъдат реализирани?

Зехра Алиш: Община Пещера кандидатства с проектно предложение „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, целящо улесняване достъпа до заетост на социално уязвими групи. Целта на проекта е да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Настоящата процедура ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по други проекти, програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници. Тя се реализира в рамките на приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“. Специфична цел по проекта е увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа.

Фокус: На каква стойност е този проект и с каква насоченост е той?

Зехра Алиш:  Размерът на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е от 50 000 до 391 166 лв., като тя може да покрие до 100 % от общо допустимите разходи по проекта. Крайният срок за изпълнение на дейностите е 31 декември 2019 г. В проектното предложение на Община Пещера са предвидени реализирането на дейности за психологическо подпомагане, мотивиране, социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи, с цел насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия при включването им в заетост.Лицата, попадащи в целевите групи на проекта ще имат възможност за мотивационно обучение за подобряване на жизнения си стандарт, за осигуряване на заетост, за приобщаване към общността, възможност за активно участие на пазара на труда и нов старт в живота. Реализирането на проекта на територията на община Пещера ще бъде в подкрепа на хората с увреждания, продължително безработни лица, безработни лица с трайни увреждания, безработни лица – самотни родители или майки с деца до 5-годишна възраст, безработни над 54-годишна възраст за адаптирането им към новите работни места с цел посрещане на настъпващите бързи промени и изисквания на пазара на труда. Проектът ще спомогне за преодоляване на бедността и социалното изключване чрез разкриване на нови работни места.

Фокус: Градският плаж в Пещера бе отдаден на концесия. Какво предвижда тя и за какъв период от време е ?

Зехра Алиш:  Градският плаж в Пещера бе отдаден на концесия за 35 години с решение на Общинския съвет. Фирмата, която е и единствената участвала в процедурата, е получила комплексна оценка 1,08 т. за концесионер на обект – публична общинска собственост – градския плаж в Пещера.  Общиственият плаж се отдава на концесия за период от 35 години, общата сума на инвестицията е 250 000 лв. За този период ще бъдат разкрити 9 нови работни места, които ще са целогодишни, като ще функционират и 3 обществени заведения. Дейностите и услугите  в него ще са свързани със стопанисването на плувен басейн за възрастни, детски плувен басейн, плаж, детски център и заведения за обществено хранене. Предвидени са и развлекателни услуги. Сумата за концесията се заплаща на чрез годишни концесионни вноски, всяка под формата на годишно концесионно възнаграждение, платимо по сметка на Община Пещера. Годишното концесионно възнаграждение се определя на 6 000 лева годишно без ДДС. Концесионерът ще има 5 години гратисен период от влизането в сила на договора за концесия, през който концесионерът няма да заплаща годишно концесионно възнаграждение, като през този период се задължава да направи 100% от предвидените инвестиции.

Албена ЖИЛЕКОВА