Ивайло Златанов, РУО – Благоевград: Правилата, свързани със завършването на учениците, Националното външно оценяване и прехвърлянето от един профил в друг са регламентирани в наредби от 2016 г.

Благоевград. Правилата, свързани със завършването на учениците, Националното външно оценяване и прехвърлянето от един профил в друг са регламентирани в наредби от 2016 г. Това каза за Радио „Фокус“ – Пирин Ивайло Златанов, началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград (РУО) във връзка с изказано становище от председателя на Синдиката на българските учители – Благоевград Бонка Ичкова. Той каза, че не е съгласен с казано от нея, като не отговаря на реалната действителност. „Ако трябва да започна с някаква конкретизация, то бих казал, че към момента на сайта на Министерството на образованието и науката е публикуван проект на заповед във връзка с провеждането на Националното външно оценяване (НВО) за учениците от X клас за предстоящата учебна 2019 – 2020 година. Категорично в проекта на заповед, а срока за обсъждане бе 22 август, е описано на какви изпити ще се явят учениците при провежда на Националното външно оценяване (НВО)“, добави Златанов. Той посочи, че те са съответно: „Български език и литература“, „Математика“, „Чужд език“ (по желание) и оценяване на дигиталните компетентности. „Срока на обсъждане на проектната заповед е изтекъл и аз очаквам във всеки един момент, тя да бъде подписана от министъра, съответно с или без промени, ако такива са необходими. Така, че отново повтарям не отговаря на истината, че предстоящите ученици, респективно техните учители не знаят как ще приключа учебната година за нашите десетокласници“, уточни Златанов. „И тъй като говорим за приключване на учениците в първи гимназиален етап, то категорично трябва да кажа, че в Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, в Приложение № 4 към чл. 31 се казва, че учениците завършват, получавайки удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование. Документа е с № 3-31, като е разписано подробно какво точно включва той“, каза Златанов. „Поглеждайки към Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, конкретизирано в член 26, се описва как се поставя окончателната оценка в първи гимназиален етап. Съответно тя е средно аритметична, като се изчислява с точност до 0,01 и включва задължителните и избираемите учебни часове“, добави Златанов. По думите му всичко, което е свързано с приключване на учебната година за учениците от I до XII клас и конкретно на учениците от X клас, е регламентирано във въпросната наредба, която по своя смисъл представлява и един от стандартите, които са регламентирани в Закона за предучилищното и училищното образование. Златанов обясни, че чл. 22 от Закона визира 19 образователни стандарта. „Смея да кажа, че чрез стандартите са конкретизирани и задължителните изисквания за резултатите от обучението на учениците в системата на предучилищното и училищното образование“, каза Златанов. Според него всичко е добре и подробно описано, така че всеки един учител, родител или ученик може да се запознае и да реагира в съответствие с изискванията в Закона. „По отношение преместването на учениците или продължаването на образованието след първия гимназиален етап, то обръщаме се към Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация и дейностите в училищното образование. Там, в Глава пета или член 101, 102 и нататък се регламентира преместването по какъв ред и по какъв начин става, съответно за ученици от начален етап; от времето от VII до X клас; в XI клас; в XII клас. Така, че прекалено подробно и разбираемо са описани всички възможни ситуации, каквито биха могли да настъпят в процеса на обучение“, коментира Златанов. Той отбеляза, че не вижда никакви основания за коментари, относно това, че родителите и техните деца ще бъдат поставени в деликатно състояние и няма да бъдат наясно как приключва учебната година, учебен срок, етап или степен на образование. Ивайло Златанов подчерта, че всички наредби са още от 2016 г. и няма промяна в същността им. По думите му е възможно да има козметични промени, които са единствено и само нанесени с оглед на динамичните времена, в които живеем. „По-скоро дори бих казал, че те са заради изискванията, които отправят към нормативната уредба, към образователната система, ученици и родители. Смея да твърдя, че всяка една смислена претенция от страна на ученици, учители и родители намира място при промяна на стандартите“, допълни Златанов.

Ливия НИНОВА