Ивелина Василева, ГЕРБ: Новите промени за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда се отнасят до облекчаване административната тежест

Снимка: ПП ГЕРБ

Председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева в интервю за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Здравейте, Г-жо Василева,  как ще коментирате ситуацията в секторите „околна среда“ и „климатични промени“?

Ивелина Василева: Доста значими са тези теми. Видно е и от дебатите, които ангажират общественото внимание. Темите стават все по-чувствителни, все повече хора проявяват желанието си да се включат в дейности, в инициативи, които са свързани с опазването на околната среда. И проявяват загриженост към въпросите, касаещи природата и изменението на климата.

Предстои ни важен момент, бих казала, че е исторически за България – първото председателство на Съвета на Европейския съюз.  По време на шестте месеца, през които България поема ротационното председателство. Темите, свързани с околната среда и климата ще бъдат едни от приоритетните. В това число важните въпроси, свързани с кръговата икономика, промяната на концепцията за това как оползотворяваме ресурсите  и как превръщаме отпадъка в полезен ресурс. Темите, свързани с опазването на чистотата на водата, питейните води, важни директиви и законодателни документи ще бъдат разглеждани в този сектор. Не на последно място бих казала, че най-приоритетната тема е тази за чистотата на въздуха. Паралелно с това текат разговорите и за т.нар. пакет „Климат-енергетика“, разговорите за приноса на всяка една от държавите членки по изпълнение на целите, които са свързани с достигането на заложените ангажименти в споразумението за климата. Това е ключова тема за Европейския съюз, предвид необходимостта да мислим за всички възможни действия, които могат да бъдат предприети за адаптация и справяне с климатичните промени.

Водещ: Бюджет 2018г. и средствата, които са отделени за сферата на околната среда и водите – МОСВ има бюджет близо 50 млн. лв. На какво се дължи това?

Ивелина Василева: Така е, ние обсъждахме детайлно в Комисията по околната среда и водите в Националния парламент бюджета с всички пера по него и компонентите, които обезпечават прилагането на политиките в сферата на околната среда. В настоящата бюджетна година се отбелязва ръст на бюджета на министерството, което е приветствано от всички нас, защото осъзнаваме необходимостта от подобряването на административния капацитет и необходимостта да бъде укрепвана администрацията на министерството. Приветстваме и възможност да бъдат реализирани и повече проекти, свързани с опазването на околната среда. Мисля, че този бюджет действително е балансиран, коректен и дава възможност за постигане на заложените от правителството цели за годината.

Водещ: Кои са новите промени, които разглеждате за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ?

Ивелина Василева: Това е може би първата законодателна инициатива, която предстои да разглеждаме през настоящата година. Още август месец МОСВ публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Очакваме скоро време този процес по обществено обсъждане и отразяване на коментарите по обсъжданията да приключи и да бъде взето решение на Министерски съвет, след което да се придвижи законопроектът към Народното събрание.

Това, което е заложено като принцип в предложените промени в пълна степен отразява програмата на правителството и безспорния приоритет в нея да бъде облекчена административната тежест за всички потребители на административни услуги. В този смисъл предложените промени касаят няколко неща – съкращаване на броя документи, които са изискуеми от заявителите на административни услуги към министерството и неговите подразделения, Регионална инспекция по околната среда и води, басейнови дирекции, Изпълнителната агенция по околна среда. Касае също съкращаване на някои срокове, обмен по служебен път на информация, която се намира в администрациите без да се изисква тази информация да бъде предоставяне от фирми или граждани, които кандидатстват за някакви услуги, които се изпълняват от административните органи в обхвата на министерството. Това със сигурност ще подпомогне процеса, защото има случаи, в които се изисква информация и на хартиен носител, такава, която е налична в други административни органи. Например такива са документи за платени такси, учредителни документи на фирми, на компании и т.н., документи, които са налични в държавната администрация и не е необходимо да бъдат изисквани, да бъдат част от пакета, който се внася от заявителите. Не само това, има и съкращаване на срокове, което според мен също ще бъде полезно за потребителите на административните услуги. Преди всичко при съгласувателните услуги да не се налага хората да обикалят от гише на гише, а самите администрации да комуникират една с друга, за да се налага допълнителна тежест на хората или фирмите, които имат необходимост от провеждането на дадена административна услуга. А също така комуникацията с общините например инвестиционните намерения, които се внасят в регионалните инспекции по околната среда и водите. Те ще бъдат публикувани на страницата на регионалните инспекции и не само това. Регионалните инспекции ще имат ангажимента да ги препращат към кметовете на общини, на кметства, за да могат административните органи от местната власт да ги предоставят за обществен достъп на хората, а до сега това се правеше от самите заявители, т.е. една фирма трябваше да изпрати документите до общината, до кметството, за да бъдат предоставени за обществен достъп, а по този начин отново се взема от тях това административно време и се ангажират административните органи с тази задача. Надявам се, че тези промени ще срещнат подкрепа в народните представители от всички парламентарно представени политически сили, за да могат действително да допринесат до подобряването на средата, знаете, всички процедури, свързани с екологичното законодателство са важни за инвестиционни процес, облекчаването, ускоряването на процедурите и подобряването на инвестиционната среда. Има съществено значение за подобряването на общите икономически показатели.

Водещ: Как се развива Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. и какви ще бъдат първите шест месеца през новата 2018 година, предвид сложността на инфраструктурните проекти?

Ивелина Василева: Редовно провеждаме т.нар. блиц контрол – това е редовното информиране от страна на министерството. Ръководството на министерството, както и ръководството на оперативната програма, управляващият орган , контрол, който изисква осведомяване на народните представители за напредъка по изпълнението на важните ангажименти. Безспорно Оперативна програма „Околна среда“ е изключително важен финансов инструмент. Знаете, че в голямата си част бюджетът на програмата, който е близо 3 млрд. лв. ще бъде насочен отново към ВиК сектора, към ВиК операторите, с цел подобряването на инфраструктурата. Това, което очакваме в началото на годината и беше оповестено от ръководството на министерството е да бъде отправена покана към потенциалните бенефициенти, това са ВиК операторите, които да кандидатстват за получаване на финансиране за реализиране на т.нар. регионални проекти. Проекти, които ще идентифицират най-важните компоненти от системата в обособените територии на областно ниво и ще обезпечат подмяната на амортизираните компоненти или разширяването на водоснабдителна и канализационна мрежа, и изграждането на съоръжение там, където е необходимо санкции за пречистване на питейните води, за пречистване на отпадъчните води. Други съоръжения, които са необходими за  подобряването не само на техническото състояние, но и на ефективността на системите. Това, мисля, че е най-важната задача, очакваме по-бързо да се задвижи този процес, защото ресурсът не е малък – близо 1,5 млрд. лв. ще бъдат предоставени на ВиК операторите, а времето до края на програмния период вече се намалява тоест необходимо е да се ускорят действията в тази посока.А иначе другите елементи от оперативната програма са насочени към подобряване на системи за управление на отпадъците, изграждане на компостиращи инсталации за биоизградими отпадъци и там процесът тече вече с подписване на договори и предоставяне на финансиране на общините за това. Разбира се, темата за въздуха отново е засегната – близо 115 млн. лв. има заделени за този приоритет, като вече общините получиха подпомагане за разработване на общинските си програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух и сега е необходимо да се започне процедурата, с която да се предостави реален финансов ресурс, с който да се реализират инвестиционни мерки, които да подпомогнат справянето с този ключов проблем. Други теми, които са не по-маловажни отново свързани и със сигурността на хората и здравето са мерките, касаещи справянето с риска от активиране на свлачища, рисковете с изменението на климата и наводненията. В тази посока вече са започнати действията и са предоставени средства както на общините, така и на Агенция „Пътна инфраструктура“ за реализирането на проекти. Пътната агенция ще получи финансиране за укрепване на свлачища по протежението на важни пътни артерии, а общините – на територията на своите населени места. Освен това общините имат право да кандидатстват и за безвъзмездно финансиране за това да подобряват техническото състояние на общинските язовири. Знаете, че това е тема, която е изключително важна – там, където е необходимо да се извърши реконструкция на общинския язовир общините ще могат да ползват финансиране за това. Така че пожелавам ускоряване на темпото и активна работа с бенефициентите. Както и вие споменахте това са сложни, комплексни проекти, затова е необходимо непрекъснато да се работи с бенефициентите, за да се реализират тези проекти, за да приключи успешно и изпълнението на оперативната програма.

Водещ: Много Ви благодаря за това интервю.

Ивелина Василева: Благодаря и аз. Успешна година.

Йоланда ПЕЛОВА