Иво Николов, зам.- кмет по финансите: Започна данъчната кампания в Община Благоевград

Иво Николв, зам.- кмет по финансите в Община Благоевград в интервю за Радио „Фокус“- Пирин.

Фокус: Г-н Николов, кога ще започне данъчната кампания в Община Благоевград?

Иво Николов: Данъчната кампания в Община Благоевград  вече започна.

Фокус: Има ли нови моменти  в данъчната кампания тази година?

Иво Николов: По отношение на кампанията процедурата е изпращане на съобщения на данъчно задължените лица, в които е посочен начина на плащане. Ако бъде заплатено задължението  в пълен размер за годината до 30 април се ползва 5% отстъпка. Там са посочени и начините на плащания. Данъкоплатците могат да заплатят в брой своите задължения на касите в Община Благоевград, като сумите могат да бъдат заплатени  и по банков път. Работното време е от 07,30 до 18,30 часа, без прекъсване. Организационно няма промени, но има промяна в размера на данъците.

Фокус: Какви са тези промени?

Иво Николов: Промяната обхваща почти всички данъчнозадължени лица. Около 23 лева годишно е максималното увеличение на данъка за недвижими имоти за 2017 година в Община Благоевград. Посочената сума се отнася за жилище от около 100 кв.м., намиращо се в идеален център в Благоевград, което е с данъчна оценка в размер на 67 000 лева. Данъкът на същото жилище през 2016 година е бил 40 лева, а сега е 64 лева. През 2016 година ставката за данък недвижими имоти е била 1,2 на хиляда, а с промените тя вече е  1,9 на хиляда. Въпреки повишението на ставката, тя остава под средната за страната. Същото жилище в широк център, втора зона увеличението е от 29 лева на 47 лева, или 17,37 лева. „Увеличението  на данъка на жилище с такава квадратура в Промишлена зона е с 13,10 лева, а в селата увеличението е 2,14 лева. Има значение къде се намира имота, тъй като основата за определяне на данък недвижими имоти е данъчната оценка. Колкото е по- висока цената на жилището, като се вземе в предвид локацията му, толкова е по- високо увеличението на данъка.Увеличението на данък МПС обхваща само тези, които са с най-ниска кубатура и мощност.Това са превозните средства до 37 киловата, от 38 до 55 киловата, както и при превозните средства от 56 до 74 киловата. Това са превозни средства, за които данъкът е бил в размер от 9 до 15 лева. Тук увеличението е двойно и от 9 лева в най- ниската категория, данъкът става на 18 лева. „В другия случай на по- високата категория от 56 до 74 киловата, ако 20 лева е бил дължимия данък, става 40 лева. Друго увеличение при данък превозни средства има на колите, които са от 75 до 110 киловата. Тук увеличението е само 20% , като се вземе под внимание, че в същия диапазон е увеличаван данъкът през 2011 година и тези коли генерират голяма част от приходите, т.е. те и към момента дължат и по- високи данъци, тъй като съгласно Закона за местни данъци и такси същия се определя от мощността на автомобила. Над 110 киловата превозните средства нямат увеличение на данъка, тъй като там е най- силно изразено това задължение, което произтича от самия закон, като най- мощните автомобили дължат най- висок размер на данъка. От началото на месец януари се приемат  заявления за  плащане на новия данък за таксиметров превоз в Благоевград. През месец септември Общински съвет- Благоевград прие размера на данъка, който е патентен и е в размер на 600 лева. Той се дължи в годишен размер. Същия се издава преди да бъде издадено разрешението за осъществяване на таксиметровата дейност. Има промяна на данъците и при възмездно придобиване на имущество. Това е данъкът, който се заплаща при прехвърляне на имущество. Тук промяната е от 1,75 % на 2,4 %. Този данък не засяга голям кръг лица , тъй като в случаите, в които се извършва прехвърляне на имущество от роднини или по права линия лица, този данък не се дължи или е силно занижен. Тук най- вече се засягат икономическите контрагенти, които извършват сделки с недвижими имоти.

Фокус: Каква е сумата, която очаквате от данъци?

Иво Николов: Около 1 700 000 лева се очакват да постъпят в бюджета на община  Благоевград от данъци. Най- много средства се очакват да постъпят от данък недвижими имоти- 780 000 лева. Очаква се в общинската хазна допълнителните приходи от данък на превозните средства да е в размер на 420 000 лева. Около 300 000 лева се очаква да бъдат постъпленията от данък при възмездно придобиване на имуществото. От новия данък върху таксиметровия превоз на пътници се очаква около 200 000 лева.

Фокус: Каква е ситуацията с дължимите суми от последните пет години?

Иво Николов:  Около 7 000 000 лева са несъбраните задължения от данъци през последните пет години. Това е един процес, който първо обхваща пет годишния давностен срок. Съгласно данъчно осигурителния процесуален кодекс като изминат 10 години от възникване на задължението, не е погасено и не е започнато принудително действие, се заличава окончателно като задължение. По думите му в началото на годината  несъбраните данъци са най- малко, тъй като  към 31 от миналата година, това, което не е събрано през 2015 година влиза като несъбрано през 2016 година. Тази цифра непрекъснато се променя, но можем да кажем какво е предприето във връзка с намаляване на длъжниците. През 2016 година са изготвени актове за установяване на задължения по декларация -1 363 броя за сумата около 2 000 000 лева и са образувание изпълнителни дела, които се предадени на частен съдия изпълнител. Общо до момента всички издадени актове са в размер на  5 000 000 лева. Общо като сума за тези 5 години са около 7 милиона несъбраните задължения към Община Благоевград . Не мога да кажа,че намаляват, но не се и увеличават. От тези 7 000 000 лева има 5 000 000 лева, за които  са вече заведени изпълнителни дела, а другите са в процедури. Николов. По думите му принципът на работа на администрацията е за по- малките суми да не се образуват изпълнителни дела, с които да се натоварва с допълнителни такси съответните длъжници, а по- скоро има погасителни планове, с които да се погасят задълженията. Ако не могат веднага, това да стане в определен срок, за да не бъдат предприети такива действия. Друг критерии е да не се допуска погасяване на задълженията  по  давност. Сумите, които са по- големи от  5000 за тях не се чака давността, а те са приоритетни  и се изготвят актовете в същата година. Пак в такива случаи, когато едно лице не може да погаси сумата се изготвят погасителни планове и в повечето случаи длъжниците го изпълняват с оглед на това да нямат допълнителни разходи на едно изпълнително дело.

Лора КАЛЧЕВА