Избират нов управител на ВиК- Шумен

В Общински съвет – Шумен е постъпила покана от Илиян Илиев – управител на „ВиК-Шумен“ ООД, за провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК Шумен“ ООД гр. Шумен, на  4 декември от 11.00 часа в сградата на  „ВиК-Шумен“ ООД.  В поканата е предложен следният дневен ред:

  1. Освобождаване на управителя на „ВиК-Шумен“ ООД;
  2. Избор на нов управител на „ВиК-Шумен“ ООД за срок до провеждането на конкурс за избор на управител, одобряване на спечелилия конкурса кандидат и избора му от Общото събрание на съдружниците на дружеството. Определяне на възнаграждението на новоизбрания управител;
  3. Упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане управлението на „ВиК-Шумен“ ООД с новоизбрания управител, във връзка с решение по т.2.

Позицията и мандатът на представителя на Общината в заседанието на Общото събрание следва да бъдат съгласувани по ред, определен от Общинския съвет, съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите. Представителят на Община Шумен в Общото събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД е г-жа Росица Антонова – заместник-кмет „Икономическо развитие“, определена с решение № 18 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Шумен.