Илияна Илиева, МИ: Минимум по 200 хиляди лева могат да получат микро, малки и средни предприятия за правилно управление на отпадъци

снимка: pixabay.com

Информационен ден за кандидатстването с проекти за ресурсна ефективност се проведе във Велико Търново.  На всички заинтересовани фирми и компании беше предоставена информация за процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г. Повече за основните цели на кампанията, кой може да кандидатства  по програмата и условията, на които трябва да отговарят кандидатите, прочетете в интервю на Радио „Фокус“ – Велико Търново с Илияна Илиева, зам.-главен директор на Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката.

 

 

Фокус: Какво представлява днешното събитие, към кого е насочено и кои са основните му цели?

Илияна Илиева: Днешното събитие е вторият ден от стартиралата вчера в град Варна информационна кампания по процедура „Иновации и конкурентоспособност“.  Това е поредната девета процедура, която е обявена от Управляващия орган на „Иновации и конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор, като средствата по тези процедури достигат до предприятия, които са микро, малки и средни, а по някой процедури има и категория голямо предприятие. Всички те трябва да развиват дейността си на територията на Република България.

Фокус: Казахте за девети път, имало ли е интерес в предходните периоди?

Илияна Илиева: Да, разбира се. Това са девет различни процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като дейностите по всяка от тях са с различен характер и различна насоченост. Опитали сме се да обхванем възможно най-голям диапазон от дейности, като по всяка от осите по Оперативната програма , разбира се, има предварително предвиден фокус на дейностите, които биха могли да се реализират по тези процедури.

Фокус: Има ли специални изисквания към дейността на предприятията, които могат да кандидатстват?

Илияна Илиева: Да, предприятията по конкретната процедура трябва да са само микро, малко или средно предприятие и да развиват дейността си в сектор „C“- преработваща промишленост. Да го правят на територията на Република България, да имат три приключили финансови години. Кандидатите могат да кандидатстват или самостоятелно, или в партньорство, като то не е задължително. Изискванията за допустимите партньори  са като за кандидатите.

Фокус: За какво всъщност кандидатстват те – какви са сумите и в какво ще се влагат?

Илияна Илиева: Основните дейности, които се подкрепят по тази процедура са – увеличаване на ефективното оползотворяване на отпадъци, съответно намаляване на образуването на отпадъци и намаляване на суровини, които се използват в производството. Общият бюджет на процедурата е приблизително 71 млн. лв. , като тези средства са разпределени в различните категории.

Фокус:  Различните по вид предприятия, различни суми ли получават?

Илияна Илиева: Минималната помощ , която може да се получи по тази процедура, за всяко предприятие е 200 хиляди лева, като максималният размер трябва да се съобрази с категорията на предприятието и държавната помощ, която ще избере съответният кандидат да реализира чрез проектното си предложение. Тук има едни правила, които произтичат от регламента за държавни помощи, и те са съобразени с категорията на предприятието.

Фокус: Казахте, че предприятията могат да се обединяват и да кандидатстват заедно. Това дава ли им предимство по някакъв начин и ще получат ли по този начин по-голяма сума?

Илияна Илиева: Не, сумата, както казах, е фиксирана, в зависимост от вида на държавната помощ и категорията на предприятието. Партньорството е допустимо, но при него няма бонус точки. Партньорът се избира, за да се постигне по-скоро една промишлена  симбиоза, която се цели с изпълнението на тази процедура. Тоест, най-кратко и просто казано, ако кандидатът, при производство на дадена продукция отделя някакъв отпадъчен ресурс, да може той да е суровина за предприятието партньор, за да може то да произвежда с него нов продукт.

Фокус: Може ли да обобщим, че процедурата е с екологична насоченост?

Илияна Илиева: Да, би могло да се каже, че има акцент върху екологията по тази процедура. Разбира се, ние по всички процедури, се стремим да има такъв, тъй като това е важно не само за нашата страна, но и в световен мащаб.

Фокус:  От кога до кога може да се кандидатства, до кога е отворена процедурата?

Илияна Илиева: Процедурата беше отворена през месец декември, крайният срок за подаване на проекти предложения е 23-ти април, 16.00 часа.

Фокус: Как се случва самото кандидатстване?

Илияна Илиева: Изцяло по електронен път, чрез Информационна система за управление на средства от Европейски фондове, на кратко ИСУН 2020. Там се попълва един електронно базиран формуляр, към който се прикрепят придружителни документи. Новият момент по тази процедура е, че се опитахме да намалим административният момент за кандидатите. Вече тези придружителни документи, не ги изискваме да са подписани с кепове, а да са подписани на хартия, сканирани и прикачени. И единствено формулярът трябва да е подписан от законния представител на кандидата или от изрично упълномощено лице.

Фокус: Това улеснение за пръв път ли се прави?

Илияна Илиева: Да, то стартира от тази процедура. И ще следваме тази практика, стига тя наистина да е улеснение за кандидатите.

Фокус: Дали има интерес, има ли вече кандидати?

Илияна Илиева: До момента все още няма подадени проектни предложения, тъй като самата процедура изисква малко повече време за подготовка. Ние затова сме дали и по-дълъг период за кандидатстване, тъй като самите фирми трябва да съберат много данни, които да използват при подготовката на технологичния одит, който е фундаментален за изграждането на самото проектно предложение.

Фокус: При всяко едно отваряне на процедура, Вие правите разяснителна кампания, има ли ефект от тях?

Илияна Илиева: Определено, да. Виждаме, че има интерес във фирмите, които предстои да кандидатстват и е полезно за тях, тъй като , освен, че ние презентираме самата процедура, след това оставяме възможност самите кандидати да задават конкретни въпроси, с подготовката на тяхното конкретно предложение. Искам също да отбележа, че имаме и интернет адрес, който е resursna@mi.government.bg,  където всеки един кандидат има право да задава въпроси до три седмици преди крайният срок за подаване на проектни предложения.

Луиза ТРАНЧЕВА