Ина Николова, старши експерт Община Сливен: Само в почивните дни повече от 500 души успешно регистрираха онлайн своите заявления за участие в приема в детските заведения

 

Фокус: Г-жо Николова, успешно ли стартира регистрацията онлайн на заявления за участие в приема в детските заведения в Сливен?

Ина Николова: Фактът, че още в първите 10 минути от отварянето на системата бяха регистрирани над 40 заявления, говори, че родителите се справят. Повече от 500 души успешно регистрираха онлайн своите заявления за участие в приема в детските заведения в Сливен, като още през почивните дни се забеляза голяма активност. В неделя вечерта броят им достигна 382 за детски градини, 228 за детски ясли и 112 за детските градини с яслени групи.

Фокус: Ако родителят не желае или няма възможност да направи регистрацията?

Ина Николова: Родители, които нямат възможност да регистрират своите заявления онлайн, могат да го направят на място в детската градина, съответно детската ясла, която искат да впишат като първо желание.

Фокус: Кога приключва регистрацията за април?

Ина Николова: Регистрация може да се направи до 9 април, неделя, включително. Напомня на всички родители и настойници, подали своите заявления, че в срок до 9 април могат да ги редактират /променят или допълват/ онлайн или на място в детското заведение. Нека всички да прегледат още веднъж своите заявления в този срок, за да бъдат сигурни, че са отбелязали всеки един критерий, по който те или детето им отговаря и че заявените от тях желания са точни. На 10 април 2017 г. модулът за регистрация на заявления ще бъде затворен, а на 12 април 2017 г. ще бъде обявено класирането. Постъпването на децата в детските градини и детските ясли ще се извърши съгласно графика за прием, който може да се намери на специализирания сайт за прием https://priem.sliven.bg и на официалния сайт на Община Сливен www.sliven.bg

Фокус: Какви са критериите, по които ще бъде направено класирането?

Ина Николова: Критериите са десет и те могат да бъдат прочетени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен, която също е поместена в електронната страница на Община Сливен. Критериите са: деца, чиито родители са в трудово, служебно приравнено правоотношение или се самоосигуряват (вкл., когато родител е в платен годишен отпуск за отглеждане на дете; деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години; деца – сираци и полусираци; деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 1 януари в годината на приема; деца, чиито родител/ официален настойник, подаващ заявлението, има трайно намалена работоспособност над 71%; деца, чиито брат/сестра посещават една от посочените в заявлението детски ясли; адрес на заявителя в района на детската ясла: с постоянен адрес или с настоящ адрес; всяко едно от посочените желания за детска ясла носи допълнителен брой точки към общия брой на детето за класиране като първо желание;  родител, работещ в района на детската ясла; родител, работещ в детската ясла.

Фокус: Входящият номер от подаденото заявление влияе ли върху класирането?

Ина Николова: Важно е да се знае, че входящият номер, датата и часа на подаване на заявлението няма да бъдат от значение при класирането, с при равни условия децата ще се класират на случаен принцип със случайни числа чрез компютърната система. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата, които участват в класирането, като последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното си число. Съгласно приетата от Общинския съвет Наредба за прием в детските заведения на територията на общината, при записване на класираните деца, заявителят трябва да докаже със съответните документи посочените в заявлението критерии.

Здравка ТАНЕВА