Инж. Атанас Стоилов, кмет на Община Аксаково: Училищата и детските градини са готови за работа през предстоящия зимен сезон

Инж. Атанас Стоилов, кмет на Община Аксаково, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-н Стоилов, в готовност ли са училищата и детските градини за предстоящия зимен сезон? Какви дейности са предприети в тази посока?

Инж. Атанас Стоилов: Училищата и детските градини, разположени на територията на община Аксаково, са готови за работа през предстоящия зимен сезон. Във всички учебни и детски заведения са издадени заповеди на директорите с посочени лица от персонала, които отговарят за поддръжка, контрол и безопасност на парните, водопроводните и електрическите инсталации както през работните, така и през почивните дни. Средно училище „Свети Климент Охридски“, град Аксаково, детска градина „Дружба“ и детска градина „Детство мое“ се отопляват на газ. Основно училище „Свети Климент Охридски“, село Изворско, детска градина „Славейче“, село Любен Каравелово, детска градина „Детелина“, филиал „Добри Чинтулов“, село Въглен, се отопляват на дърва. С дизелово гориво се отопляват в Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“, град Игнатиево, Основно училище „Свети Климент Охридски“, село Кичево, Основно училище „Иван Вазов“, село Любен Каравелово, Основно училище ‚Христо Смирненски“, село Въглен, както и детска градина „Мир“ в град Игнатиево. С електроенергия се отоплява детска градина „Детелина“ в село Изворско. Педи началото на учебната година е направена профилактика на парните инсталации, котлите и горелките и е заредено гориво, достатъчно за зимния период.

Фокус: А социалните заведения?

Инж. Атанас Стоилов: Социалните заведения, разположени на територията на община Аксаково, също са в готовност за работа през зимния сезон. В Центъра за обществена подкрепа отоплението е с ел. енергия – климатици и електрически печки. Направена е профилактика и ремонт на ел. система. В Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж“ отоплението е с парно – газова инсталация, и с ел. енергия  климатици. Направена е профилактика на газовата инсталация, котела и горелките. В Община Аксаково няма приюти за настаняване. Община Аксаково сключи допълнително споразумение към договора „Осигуряване на топъл обяд в община Аксаково “ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, процедура „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в България, като ще предоставя услугата на 20 нуждаещи се лица до 31 януари 2019 година.

Фокус: Готова ли е общината за зимното почистване – прогнозирани средства, техника, договори, най- трудни за поддържане пътни участъци?

Инж. Атанас Стоилов: Община Аксаково е готова за предстоящия зимен сезон. Има действащ договор с фирма за зимно поддържане през 2017 – 2018 година, обезпечен с необходимата техника за добро почистване на пътната и уличната мрежа на територията й. Основен проблем за Общинския щаб през зимните месеци се явяват периодичните затваряния на пътните отсечки от третокласната републиканска пътна мрежа – участъците Варна – Добрич, Аксаковска панорама – Кичево – Оброчище, както и Виница – Кичево – Оброчище. Поради тази причина най-трудни за поддържане са пътните отсечки Ботево – в участъка от път Варна – Добрич до Крумово, в участъка от Пясъчник до Ботево, в участъка за Радево и в участъка от Ботево до Бояна, Любен Каравелово – в участъка от път Варна – Добрич до Любен Каравелово,  което от своя страна блокира достъпа и до с. Водица и с. Засмяно. Прогнозните средства по зимното поддържане за зима 2017/2018 година са 264 985 лв., планирани от трансферите от Централния бюджет за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за 2017 и 2018 година.

Фокус: Какво е състоянието на пътищата в региона преди зимния сезон, приключили ремонти?

Инж. Атанас Стоилов: Състоянието на пътната мрежа на територията на община Аксаково е задоволително. Частични ремонти на асфалтовата настилка се извършват ежегодно, като към настоящия момент всички планирани дейности са приключили. Изкърпена е  асфалтова настилка по пътищата Слънчево, Аксаково – Игнатиево – Припек – Слънчево, Любен Каравелово – Водица – Засмяно, Генерал Кантарджиево – Климентово, Въглен, Игнатиево – Доброглед, Изворско, Крумово – Ботево, Новаково – Долище, Осеново, Орешак, Куманово, Зорница и Яребична.

Фокус: Как се движи изпълнението на бюджета тази година – постъпления от данъци и такси?

Инж. Атанас Стоилов: Изпълнението на собствените приходи по бюджета на общината през 2017 година към деветмесечието е ритмично, като приходите от имуществени данъци са изпълнени в размер на 78,88%, в.ч. изпълнението на данъка върху недвижими имоти спрямо плана е   90,83%.; приходите от собственост – 73,23%, а от общински такси – 66,16%, което е по-ниско и се дължи на това, че не се изпълняват предвидените приходи от  таксата за битови отпадъци – 51,94%, въпреки че общинска администрация продължава с усилията си по принудителното събиране на приходите от тази такса.

Фокус: А проектобюджет за следващата година?

Инж. Атанас Стоилов: Съгласно публикувания проект на Закон за държавния бюджет на РБ за 2018г., бюджетните взаимоотношения  на Община Аксаково с Централния бюджет за завишени със средно 9% за делегираните от държавата дейности, което се изразява като сума най-вече във функция „Образование“, предвид завишените стандарти. В проекта на РМС за определяне на стандартите за делегираните от държавата дейности са променени стандартите във функция „Образование“, като при разпределението по общини по групи за прилагане на стандартите, Община Аксаково от пета група попада в трета, според проекта на РМС  „…..в зависимост от географските и демографските характеристики на общината и региона, в който се намира образователната институция, водещи до различия в разходите, необходими за осигуряване на равен достъп до образование. При групирането са отчетени броя на населението в общинския център и отдалечеността от град с население над 100 000 жители и от областен град. Показателят за отдалеченост отчита и регионалния фактор – малка гранична община, Северозападен район, Родопската област или Странджа-Сакар“. Частично завишени са и осигурените средства за функционирането на дейностите по здравеопазване, отбрана, социални услуги и общинска администрация, допълнително са отпуснати такива за облекло и застраховки на доброволните формирования. Не са включени натурални показатели за функционирането на социалната услуга „Кризисен център“ – гр. Игнатиево за лица, пострадали от домашно насилие, който изпълнявахме по проект към на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., вследствие на което не са предвидени и средства за тази дейност да е делегирана от държавата от 1 януари 2018 година, въпреки че е подадена необходимата информация при съставянето на бюджетните прогнози и проектобюджета за 2018 година. Община Аксаково отново ще подаде мотивирано предложение до Регионалната дирекция  за социално подпомагане – Варна, за разкриване на социална услуга в общността – резидентен тип „Кризисен център“ в гр. Игнатиево, като делегирана от държавата дейност поне през първото полугодие на 2018 година, тъй като е ангажирана с осигуряване устойчивостта на проекта в продължение на 5 години. Целевата субсидия за капиталови разходи е минимално увеличена, което няма да допринесе съществено върху изпълнението на инвестиционната програма на общината, а ще се търсят собствени приходи и други източници, като проекти по оперативните програми и общински дълг. Минимално е завишен трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. Собствените приходоизточници по бюджета на общината не се променят, при което в бюджета за 2018 година собствените приходи ще се планират близки до отчетените собствени приходи през предходни години. Това ще затрудни поемането на нови ангажименти по бюджета за подобряване качеството на предоставяните услуги на територията на община Аксаково. След приемане на Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 година, съобразявайки се с постановките в него, както и с Постановлението на МС за изпълнението му, Община Аксаково ще състави проектобюджета за 2018 година в определените срокове и ще го представи за приемане в Общинския съвет.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА