Инж. Виолета Илиева, РУО – Бургас: 13 от Професионалните гимназии в област Бургас са на общинско финансиране, а само три от тях на държавно

За нивото на обучението в училищата в Бургаска област, за финансирането им и за критериите, които определят образователните заведения, Радио “Фокус”-Бургас разговаря с началника на Регионалното управление на образованието в Бургас инж. Виолета Илиева.

 

Фокус: Г-жо Илиева, как се определя бюджетът на училищата в Бургаска област?

Инж. Виолета Илиева: Всички училища на територията на Община Бургас работят на делегирани бюджети. Те получават лично средствата за обучение в училище и се формират на основание стандарта, който е определен от Министерството на образованието и науката, както и от Министерския съвет според вида на професията, по която се обучават учениците в училище. Професионалното направление, професията и специалността в професията са основният стандарт, по който училището получава съответните средства.  Не маловажен е факта на броя на учениците, които се обучават в паралелките, когато правим приема в първия гимназиален клас Регионалното управление по образование до сега Регионалният инспекторат винаги в годините назад се е стремял броят на учениците в паралелките да бъде максимален до 26. Нямаме практика да стартираме паралелка, която е с минимален брой ученици, тъй като с напредване на времето на обучение, учениците намаляват, и за да не се получи допълнително финансиране или пък съществуване на паралелка под минимума, тази практика в област Бургас не се прилага. В училищата, не само в Професионалните гимназии, но и в другите профилирани и непрофилирани Средни училища си имат юридически лица и те сами разполагат с бюджета, който имат. С промените на закона за училищно и предучилищно образование, обществените съвети, които са организирани и работят към училищата имат отношение и към контролиране и вземане на отношение на бюджета на всяко училище. В област Бургас характерното за професионалните гимназии е, че от всички 16 професионални гимназии 13 са на общинско финансиране, само 3 от тях са на държавно финансиране. Идеята е и духът на новия закон на всички подзаконови нормативни документи е всички училища да бъдат финансирани от Общината, на която територия се намират, но това е изключителното право и решение на Общинския съвет.

Фокус: Какво е качеството на образование в Бургаска област?

Инж. Виолета Илиева: В момента текат процедури във всяко едно училище, в което се изгражда система за качеството на образованието. Качеството на образованието и инспектирането са две дейности, които са залегнали в стандарти. Това са държавни образователни изисквания, които са неразделна част от въвеждането на тази голяма рамка, която предлага законът за предучилищно и училищно образование. Професионалните гимназии, за разлика от другите училища, имат практика при определяне качеството на образованието във всяко училище, като през годините е работила и са прилагали наредбата за качеството в професионалното образование и обучение, която наредба от преди един месец е отменена и на нейно място вече работи и действа наредбата, която регламентира държавния образователен стандарт за определяне качеството във всички училища. До сега училищата си правиха своя самооценка като имаха възможността да определят няколко критерии, които да следят, към тях набелязваха мерки за изпълнението им и в края на годината обобщаваха тези критерии и правиха своите изводи и анализи.

Фокус: Кое е различното в новата наредба?

Инж. Виолета Илиева: В новата наредба различното е, че освен самооценката, която ще се извършва във всички училища вече, ще се извършва и оценка от външна институция и такава външна институция е Националния инспекторат към Министерски съвет, който очакваме да заработи всеки момент. След като училищата започнат да правят своята вътрешна самооценка, тя ще бъде сравнявана с външното оценяване. Надявам се при самооценяването и оценяването да няма големи разлики във всяко едно училище. Един от критериите, който може да се използва за качеството в едно професионална гимназия може да бъде планираният държавен прием и реализираният прием. Много от училищата заявяват по-висок брой паралелки, но реализирането на този брой паралелки е много трудна задача, тъй като демографския срив и липсата на деца е много съществен проблем и за училищата от област Бургас.

Фокус: Какви са останалите критерии при оценяване на училищата?

Инж. Виолета Илиева: Друг критерий, на който училищата могат да се позоват е броят на учениците, които са постъпили в професионалната гимназия и броят на тези, които завършват, но са придобили квалификация по съответната професия. Забелязваме отлив на учениците да се явяват на изпита по теория и практика на професията, то те завършвайки 12 клас завършват със средно образование и ако не положат тези два допълнителни изпита е безсмислено тяхното обучение в професионална гимназия, тъй като няма да получат свидетелство за професионална квалификация по професията. На наше съвещание сме предложили изпитите за придобиване на тази квалификация да се променят, актуализират, тъй като те са изключително тежки и тази висока степен на академичност и големият обем от информация, която трябва да съберат учениците за целия етап на обучение, създава допълнителна сложност и трудност. Това отблъсква учениците от явяване на държавно зрелостни изпити.

Фокус: Какво може да се направи за улеснение на завършването на учениците в Професионалните гимназии?

Инж. Виолета Илиева: За новата учебна година промяната, която предлага Министерството на образованието е тези два изпита да бъдат и да се съберат в един изпит, който да протече в две части – по теория и по практика. Оценката от този общ изпит по професията да влезе като оценка от втори държавен зрелостен изпит, т.e. учениците от професионалните гимназии да не се явяват на втори изпит, който е задължителен за учениците завършващи средно образование като първия задължителен е изпитът по български език и литература. Те явявайки се на изпит за придобиване на квалификация по професията, която са изучавали, резултатът от него да послужи като втори изпит в дипломата за придобиване на средно образование.

Мария ДИМИТРОВА