Инж. Иван Иванов, Инспекция по труда – Варна: Преобладават сигналите, свързани с неизплатени обезщетения след прекратено трудово правоотношение

Инж. Иван Иванов, директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Какви проверки са извършени от Инспекцията по труда във Варна през месец март?  А колко проверки са извършени във Варна от началото на годината?

Инж. Иван Иванов: През месец март инспекцията по труда извърши планираните 172 проверки, които са в годишния ни план. Извън тях допълнително бяха извършени близо 40 проверки или общо 219, като тези проверки бяха основно проверки по постъпили сигнали на граждани в Инспекцията по труда. Съществото на проверките беше насочено към предприятия от строителния бранш. Знаем, че през този месец във Варна се пусна в експлоатация един голям мол и работеха десетки строителни предприятия за неговото довършване. Също така града е доста буйно развито строителството – жилищното, промишленото и нашите колеги осъществиха инспекционна дейност на всеки започващ строителен обект през месец март, съгласно нашите изисквания.

На второ място нашите проверки бяха съсредоточени в предприятията от обслужващата сфера, разбираме хотели и ресторанти, търговия също и в земеделието. Макар, че месец март не предразполагаше за активна земеделска дейност на полето, бяха извършени редица проверки на частни земеделски производители, които вече започнаха своята дейност. Най-вече в лозарството.

Фокус:Наложени ли са някакви наказания или административни мерки след проверките?

Инж. Иван Иванов: Ами във всяка една проверка ние констатираме съответни нарушения и за тези нарушения се предприемат принудителни административни мерки, които от началото на годината в извършените 808 проверки за първите 4 месеца, са над 3800 предписания, които са дадени от инспекторите при тези проверки. Тези предписания са на база на констатирани нарушения.

Фокус: Получавани ли са сигнали за нарушения от граждани или служители срещу работодатели във Варна? За какви нарушения или /и проблеми става на въпрос? Опишете част от сигналите?

Инж. Иван Иванов: Всички сигнали, които са входирани в Инспекцията по труда са срещу работодатели. Нямаме сигнали срещу длъжностни лица или работници. Общо за първите 4 месеца са получени 152 сигнала, които касаят някакви нарушения на трудовото законодателство. Преобладават сигналите, свързани с неизплатени обезщетения след прекратено трудово правоотношение.

Фокус: Какви са преобладаващите сигнали?

Инж. Иван Иванов: Преобладаващата част са финансови взаимоотношения работник – работодател след прекратено правоотношение. Най-често работника не е наясно, че обезщетението, което работодателя му дължи при прекратеното правоотношение, било то за оставане на работа, неизползвани годишни отпуски или неспазено предизвестие, се начислява във ведомостта за месеца, за който е станало вече прекратяването на трудовото правоотношение и е дължимо до края на следващия месец. Те бързат в деня на прекратяване на правоотношението да си получат всички обезщетения и поради тази причина ни сигнализират много често преди още да е изтекъл срока за погасяване на тези обезщетения.

Фокус: Къде във Варна могат да се обърнат за помощ хората, които имат проблеми с работодателя си?

Инж. Иван Иванов: Разбира се, Инспекцията по труда е контролния орган в България, който осъществява контрол по спазване на трудово законодателство. Разбираме, това са индустриалните отношения работник – работодател, затова на вашия въпрос отговора е Инспекция по труда. Инспекцията по труда се намира на улица „Христо
Самсаров“ 2А. При нас от 09.00 до 17.30 часа във всеки делничен ден могат да бъдат подадени сигнали на място, в деловодноството. Разполагаме с типова бланка, в която гражданите посочват своите проблеми, описват какво е нарушено от страна на работодателя спрямо тях и съответно посочват самия работодател, който подлежи на контрол от страна на Инспекцията.  Така, че те могат на място да го подадат този сигнал, могат да се възползват от възможността да подадат сигнал и на нашата страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или тук на място по електронен път, да подадат сигнал на нашия електронен адрес. Като подчертавам сигналите, които се подават по електронен път следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис, за да може да получи гражданина отговор от наша страна.

Фокус: Констатирани ли са случаи на хора без трудови договори от началото на годината?

Инж. Иван Иванов: От първите 4 месеца ще подам информация за тях. Извършените 808 проверки бяха установени 70 случая на нарушения на чл. 62 и чл. 63 от Кодекса на труда. Казвам 62, който регламентира сключването на трудовите договори. Там са 39 броя работници, които са работили без сключен трудов договор. И член 63, при който работодателя е имал сключен трудов договор с работника, обикновено това става в деня на  проверката, но не го е бил регистрирал в ТП на НАП – Варна и затова също търпят санкции, тъй като работника е бил допуснат без да му е регистриран трудовия договор в НАП. Общо 70 случая.

Фокус: В коя сфера са преобладаващите случаи?

Инж. Иван Иванов: Преобладаващи са в строителството.

Фокус: Констатирани ли са  инциденти, свързани с работата на територията на Варна през март? Какви са случаите?

Инж. Иван Иванов: Тежки инциденти не са констатирани, което е положителен фактор. Казвам тежки инциденти, довели до смърт или инвалидност. Имам един положителен пример. Отново ще използвам строителството, разбира се, това е един от най-рисковите отрасли за трудов травматизъм не само във Варна, а в цялата страна. На строителен обект, осъществяван в един от курортните комплекси близо до града, при строително-монтажни работи, работник, който е използвал зачислените му лични предпазни средства, говоря колан – пада от конструкция, която е на височина от 6 метра, но вследствие на използвания предпазен колан, той не пада, колана го стопира. Това има някакви наранявания, откаран беше в лечебно заведение,. При сабления удар с колана е получил болка в гърдите, но е спасил живота му, защото 6 метра е сериозна височина, която би довела вероятно и до фатален изход при едно такова падане. Така, че предвидените лични предпазни средства от страна на работодателя в случая спасиха един човешки живот. Ние разследвахме този инцидент, наясно сме със ситуацията, защото бяхме уведомени за него веднага. Но това е един положителен  пример. При работодателите, спазващи изискванията и съобразяващи се с необходимостта от осигуряване на предпазни средства, водят до запазване на човешки живот.

Фокус: Дисциплинират ли се работодателите във Варна? Спазват ли се мерките за безопасност и наредбите в града от началото на годината?

Инж. Иван Иванов: Разбира се, засилената контролна дейност от страна на Инспекцията доведе до сериозно отношение на болшинството от работодателите в рисковите дейности и производства, които не правят компромиси с осигуряването на лични предпазни средства. С обучението на работниците и служителите за използването им, правилата за безопасна работа и тези факти са красноречиви при данните за трудовия травматизъм. Факта, че от началото на годината ние нямаме смъртна злополука ме навежда на мисълта, че има едно положително отношение в бизнеса за тези норми и правила, които трябва да се спазват от тях. Относно работниците там нещата стоят малко по друг начин, тъй като много трудно, без съответните мерки от страна на работодателите, те биват приучени да използват осигурените им лични предпазни средства. Коментирам най-вече отрасъл строителство и носенето на каски, ползването на предпазни колани при работата на височина. Доста трудно свиква българския работник с дискомфорта да използва личните предпазни средства.

Фокус: Подобрила ли се е безопасността в строителството?

Инж. Иван Иванов: Ами трябва още какво да се работи върху съзнанието н а работниците. Просто контингента, работещ в сферата на строителството, малко по-трудно асимилира необходимостта от използване на тези лични предпазни средства. Финансовите санкции, които ние ги налагаме, ние ги налагаме вече на самите работници, тъй като те като не използват начислените им лични предпазни средства, търпят такива санкции. Те не са големи, но пък в крайна сметка той знае, че следващия път като влезе в строителния обект, той трябва да си сложи каската и така пристъпи към изпълнение на трудовите си задължения.

Фокус: По отношение на набирането на кадри за летния сезон във Варна, констатирани ли са проблеми с трудовите договори при наемането на непълнолетни лица?

Инж. Иван Иванов: На този етап ние се произнасяме по входирани искания от страна на бизнеса за наемане на непълнолетни работници. Над 150 са отправените искания до нас. Стараем се в много кракът срок да дадем нашите разрешения, но констатациите, които колегите са направили от проверките и то от последните няколко дни, все още не дават информация за наети непълнолетни лица на работа. Децата са на училище все още. Бърза бизнеса да си осигури работна ръка за активния летен сезон, като подготовка за взетите вече разрешения за непълнолетните, но самите деца не са на работните места, затова няма как да коментирам факта дали има проблеми с трудовите им договори, които са малко по специфични от останалите трудови договори, на останалите работници. Но практиката в годините назад показва, че тези проблеми са вече почти изгладени и надали работодателите, които от години вземат непълнолетни работници, минали са проверки от страна на Инспекцията по труда, биха допуснали  някакви пропуски в частта сключване на трудови договори.

От средата на юни е така вече сериозното натоварване на хотелите и оттогава те вече имат нужда от такава работна ръка. Вероятно след 15 -20 юни ние ще открием и по време на нашите проверки самите непълнолетни на работните им места.

Бояна АТАНАСОВА