Инж. Мирослав Димитров, РДГ-Пловдив: С течение на годините в България се повиши нивото на култура и информираност за опазване на горите

Инж. Мирослав Димитров, директор на Регионалната дирекция по горите в Пловдив, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за особеностите и важните забрани по време на обявения пожароопасен сезон, за нивото на културата за опазване на горите в България и за предстоящите залесителни практики.

Фокус: Г-н Димитров, вече сме в границите на пожароопасния сезон за 2017 година. Какви са особеностите и важните забрани, отнасящи се за този период, които трябва да запомним и съответно да спазваме? Какви са вашите препоръки? Тук ще е подходящо да припомним как премина пожароопасния сезон през изминалата 2016-та и как започва той в Пловдивска област през настоящата година.
Мирослав Димитров: Пожароопасният сезон за 2017 година в Пловдивска област е обявен със заповед на областния управител Здравко Димитров. Той е валиден за времето до 30 ноември. Пожароопасният сезон се обявява на основание чл. 137 от Закона за горите по предложение на Регионалната дирекция по горите, след което се потвърждава от областния управител. С обявяването на пожароопасния сезон се цели да се осигури пожарната безопасност, предотвратяването на горските пожари и създаването на организация за гасене на пожари в горските територии. В тази заповед са регламентирани и основните задължения на съответните институции, отговорни за превантивните и корективните действия по опазване и контрол на горските територии. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи дейности на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Собствениците на горските територии се задължават да изпълнят противопожарните мероприятия, заложени в горскостопанските планове и програми. Със засилено внимание трябва да бъдат също собствениците на земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове и други постройки и складове, които се намират в непосредствена близост до гора. Трябва да бъдат почистени и сухите треви покрай железопътни линии, пътища и други линейни обекти. Препоръчва се и отстраняване  на сухата и паднала дървесина, с цел да се намали пожарната опасност. По време на пожароопасния сезон е много важно също спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горите. Създава се организация за навременно оповестяване и действие за гасене на горски пожари. Съответно и кметовете на общини са длъжни да засилят контрола в земеделските територии по спазване на изискванията по Закона за опазване на земеделските земи. В крайна сметка, основното, което трябва да знаят хората е, че когато забележат пожар, веднага следва да подадат сигнал на телефон 112.
По време на пожароопасния сезон през 2016 година са възникнали 43 горски пожара, които са основно приземни. Общата опожарена площ е 772 декара, като само 30 декара са засегнати от върхов пожар. През пожароопасния период  на 2015 година се отчита по-голямо количество опожарена площ и по малък брой пожари. Това означава, че 2016 година е била по-успешна по отношение на борбата с пожарите. Имаме повече запалвания, но те са овладени навреме, а засегнатата площ е наполовина. Преобладаващата част от горските пожари се причиняват от запалване на сухи треви в земеделски земи. Това се случва основно през пролетта – в месеците март, април, дори и май. Същата тенденция се наблюдава и през есенните месеци септември и октомври. Тези запалвания се правят с цел почистване на суха растителност, но много чето преминават в неконтролируемо горене и засягат други площи, в случая горски територии.
Също важен аспект в опазването на горите е изпълнението на превантивните противопожарни мероприятия. През тази година бяха извършени инструктажи за противопожарна безопасност на всички служители по опазване на горите. Бяха определени пожароопасните горски райони и населението беше запознато с тях.
Относно горските пожари, точно тук е мястото да кажа, че преди една година, през април 2016-та, по мое предложение областния управител създаде Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата. Тогава на първото заседание беше приет правилника и се обсъдиха въпросите по обявяването на пожароопасния сезон. Мога да кажа, че впоследствие координацията между всички включени институции беше много добра. Сега в началото на месец май предстои да бъде проведено ежегодното заседание на Регионалния консултативен съвет. Отново ще бъдат засегнати теми по опазването на горите от пожари.
От началото на 2017 година до момента са възникнали 4 броя горски пожари на територията на Пловдивска област. Опожарената площ е 22 декара, като от тях 13 са в иглолистни, а 9 декара в широколистни гори. Извърши се и проверка на годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари. Те се изготвят от всички собственици на горски територии, а в плановете са залегнали всички мерки – превантивни и такива, които се изпълняват по време на гасене на пожарите. Предприети са и действия за провеждане на процедури  за избор на изпълнител на противопожарните мероприятия, като целта е да бъдат навременно и качествено изпълнени. Естествено от наша страна предстоят и проверки на тези предвидени пожарни мероприятия. Искам да се обърна към всички и да им кажа да не палят огън в горите, да опазват гората от пожари. Тя е национално богатство и е необходимо много време да се възстанови след пожар и унищожаване.
Фокус: Опазваме ли горите? Какво сочат вашите наблюдения през годините? Дали хората осъзнават важността на проблема с опазването на горите? Тук е редно да споменем и за младите. Имат ли и те позиция, включват ли се в мероприятия с насочен към опазване на горското богатство на Пловдив, а и на България?
Мирослав Димитров:
Относно опазването на горите, искам да споделя, че през цялата 2016 година от служителите по горите в Пловдивска област са извършени над 17 000 проверки. Проверени са 1100 складове, цехове и борси за обла и фасонирана дървесина, също 2500 обекта за добив на дървесина, тоест сечища. Проверени са още над 5100 превозни средства, около 6500 ловци, 1350 риболовци и около 500 други физически лица и частни имоти. Това изобщо не е малък брой на проверките. Някои обекти и лица са проверявани по два и по три пъти, за да има ефективен контрол от страна на горските служители. Открити и съставени са 319 акта за установяване на административни нарушения, в това 13 акта на лица, извършващи лесовъдска практика. Преобладаващите нарушения са свързани д транспортиране на дървесина без документ, нерегламентиран добив на дървесина, сеч на немаркирани дървета и без документ. Тук става въпрос за малки количества дървесина, които в повечето случаи са до половин кубик. Другите нарушения са свързани със съхранение на дървесината, съответно и с лесовъди, които в качеството си на длъжности лица не изпълняват задълженията си по Закона за горите и законовите нормативни актове. Това са основните видове нарушения, които най-често се срещат. Ежемесечно се провеждат съвместни проверки с други органи като полицията, НАП и Инспекцията по труда. Искам да обърна внимание и да призова хората своевременно подават сигнал на телефон 112, ако забележат нарушения в горите или имат данни за извършване на нарушения, свързани с дървесина. Вече втора годна работи Центъра за приемане на сигнали от телефон 112 към Изпълнителната агенция по горите. Сигналите се насочват към Регионалната дирекция по горите в Пловдив и ние извършваме проверка на място.
Попитахте ме за работата с млади хора по отношение на опазване на горите. Целогодишно дейността на Регионалната дирекция по горите в Пловдив е насочена към работа с подрастващите. Това е особено явно през Седмицата на гората, когато се предвиждат редица мероприятия, основно свързани със залесявания и запознаване на децата със същността на лесовъдската професия. Тази година имаше редица мероприятия, сред които като посещение на детски градини и социални домове, които вече от дълго време са традиция за нас.
Като извод мога да кажа, че с течение на годините в България се повиши нивото на култура и информираност  за опазване на горите. Винаги има какво още да се желае по отношение на опазването на горите, но определено може да се твърди, че умеем да ги съхраняваме невредими. Служителите по горите дават всичко от себе си за охраната и опазването на това национално богатство.
Фокус: Какво предвиждате като залесителни практики до края на 2017 година? Какво е мнението на хората за залесяването – интересуват ли се, включват ли се в подобни практики и инициативи?
Мирослав Димитров: 257 декара горски площи в Пловдивска област ще бъдат залесени с различни дървесни видове до края на 2017 година. Горските площи ще бъдат залесени основно през есента. Над 90 % от цялата предвидена площ ще бъде залесени с топола. Тя представлява над половината от залесяванията в Пловдивска област през последното десетилетие. Освен с топола, също така се залесява с летен и зимен дъб, благун и цер. Имаме залесени липи и ясен. От иглолистните видове се залесява най-вече с черен и бял бор. През последните години в Регионалната дирекция по горите в Пловдив са раздадени много фиданки, а за последните 2 години – над 1000 фиданки на всички желаещи да посадят дърво. Тази инициатива се е утвърдила с времето и все повече хора се включват в нея. През годината организираме и доброволчески акции съвместно с неправителствени организации за извършване на мероприятия по отглеждане на вече създадените горски култури. Призовавам всички да опазват горите, тъй тя се създава и възстановява бавно, а може да бъде изгубена за броени часове.
Тони МИХАЙЛОВ