Инж. Славянка Тренчева, Напоителни системи, клон Струма – Места: Всички 16 язовира, които са в нашия обхват, са в добро състояние и нямат нужда от спешни аварийни ремонти

Инж. Славянка Тренчева, Напоителни системи, клон Струма – Места, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Колко и кои са язовирите, които попаднат в обхвата на  Напоителни системи, клон Струма-Места?

Инж. Славянка Тренчева: В обхвата на Напоителни системи, клон Струма – Места попадат 16  броя големи язовири, в това число 2 броя комплексни и значими. Това са язовирите „Дяково“ и „Пчелина“. На територията на област с административен център Перник се намират язовирите „Пчелина“, „Извор“, „Долна Диканя“, „Бегуновци“, „Осломе“, „Темелково“ и Ярловци“. На територията на област с административен център Кюстендил са разположени язовирите „Дяково“, „Дренов дол“, „Берсин“, „Багренци“ и „Горна Гращица“. На територията на Област Благоевград пък се намират язовирите „Стойковци“, „Бели брег“, „Валтата“ и „Скринец“. Това са язовирите, които се стопанисват от Напоителни системи, клон Струма – Места.

Фокус: Какво е тяхното състояние?

Инж. Славянка Тренчева: По отношение състоянието на язовирите всяка година от Напоителни системи ЕАД – София се провеждат експертно-технически съвети, в съответствие с изготвените технически доклади за техническото състояние. В съответствие с нормативната уредба се извършват и задължителни проверки от Главна дирекция „Надзор на язовирни стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. От извършените проверки не е констатирано опасно техническо състояние и на територията на клон Струма – Места няма обекти, които да се нуждаят от спешен авариен ремонт.

Фокус: Има ли язовири, които по някакъв начин да са компроментирани и които да изискват спешна намеса?

Инж. Славянка Тренчева: Няма такива обекти, които да се нуждаят от спешен авариен ремонт.

Фокус: Какви проверки се извършват ежегодно и констатират ли се често нарушения по отношение язовирите?

Инж. Славянка Тренчева: Ежегодно на стопанисваните язовири се извършват пролетни и есенни технически прегледи, тъй  като такива са изискванията на наредбата. Провеждат се експертно-технически съвети, извършват се както вече казах проверки от Главна дирекция „Надзор на язовирни стени и съоръженията към тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Освен това се извършват проверки от междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областните управители, които изследват техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени. За извършените проверки се съставят констативни протоколи, в които, когато има необходимост, се правят срочни предписания, които се изпълняват в срок от дружеството.

Фокус: Във връзка с валежите през последните дни има ли достатъчно свободни обеми в язовирите и къде нивата са най-високи, но и потенциално опасни?

Инж. Славянка Тренчева: Към датата 14 юни мога да кажа, че на стопанисваните от нас язовири се осигуряват свободни обеми, които да гарантират безаварийно преминаване на висока вода, вследствие на паднали валежи. Миналата седмица премина една такива висока вълна – безаварийно. Когато се налага да освобождаваме обеми за осигуряване на свободни обеми същото се извършва контролирано. Тогава се провеждат сгъстени наблюдения и измервания, като данните от получените измервания се изпращат своевременно на централното управление на Министерството на околната среда и водите за извършваните наблюдения и направените констатации.

Ливия НИНОВА