Инж. Станимир Божанов, Регионална дирекция по горите: Най-честите нарушения са констатирани при превоз на дървесина

За незаконната сеч и извършените проверки на територията на област Бургас от началото на тази година до момента Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с инж. Станимир Божанов от Регионална дирекция по горите – Бургас.

 Фокус: Инж. Божанов, колко са съставените актове за незаконната сеч в област Бургас?

инж. Станимир Божанов: От началото на 2018 г. на територията на област Бургас са съставени общо 378 броя акта, в това число 48 по Закона за горите, 17 броя по Закона за лова и опазване на дивеча, 15 са по Закона за рибарството и аквакултурите.

Фокус: Кои са  най-честите нарушения, на които се натъквате?

инж. Станимир Божанов: Най-честите нарушения са констатирани при превоз на дървесина без превозен билет, транспортирани по-големи количества от вписаните в превозния билет, немаркирана с контролна горска марка дървесина и липса на разрешение за достъп до горските територии.

Сравнително голям  е броят на констатираните нарушения при добив на дървесина, сечене на дървета без разрешително за сеч и без поставена контролна  горска марка на стъблата, които са определени за сеч.

През последните няколко години засилихме съвместните проверки от набезите на каруците от горските инспектори при Регионалната инспекция по горите, служителите от Държавни горски и ловни стопанства и Министерството на вътрешните работи.

През първите няколко месеца на тази година са извършени две съвместни акции на териториите на общините Карнобат и Средец. Като при тези актове са съставени 21 броя актове по Закона за горите  и са задържани 5 броя коне, 5 броя каруци, моторни триони и дърва за огрев.

Фокус: Има ли много случаи на незаконен улов и незаконна дървесина?

инж. Станимир Божанов: През 2018 година не са констатирани много случаи на незаконен лов и риболов. Считаме, че това се дължи на превантивните мерки, които се осъществяват от служителите на Регионалната дирекция по горите и Държавните горски и ловни стопанства.нарушенията са предимно в райони с концентрация с ромски население. Като количеството с незаконно придобита и транспортирана дървесина варира от порядъка на един  до два пространствени кубически метра.

Фокус: Какво се случва с дървесината след това?

инж. Станимир Божанов: Дървесината, която е предмет на нарушенията  се продава по реда на Наредба 7 от 1997 година за продажба на движими вещи частна държавна собственост  или се предоставя със заповед на Изпълнителната агенция по горите на Държавните горски и ловни стопанства за отопление на административните сгради, съгласно режима определен в Закона за горите.

През миналата 2017 година имаме проведени 5 тайни търга, на които са продадени 200 пространствени куб. метра иглолистна целулоза и 197 пространствени куб. метра широколистни дърва.

От началото на 2018 година са проведени 2 такива търга, на които са продадени 31 пространствени куб. метра широколистни дърва.

Фокус: Какви залесителни дейности се извършват?

инж. Станимир Божанов: По принцип приоритетно се разчитана естественото семенно възобновяване с местни дървесни видове, които са най-устойчиви за района на Странджа планина и източна Стара планина. Съгласно разпореждане на Министерството на земеделието, храните и горите към момента Държавните горски и ловни стопанства и общинските горски структури извършват инвентаризация на всички горски територии за извършени голи сечи и възстановителни лесовъдски намеси за един дълъг период от 2010 до 2017 година. Тези проверки са с цел да установят наличието на естествено възстановяване с укрепнал подраст, който да формира бъдещото насаждение.  За извършените проверки ще се издадат протоколи, които до 31 юли т. г. ще бъдат представени в Регионалната дирекция по горите. Лесовъдският състав на дирекцията ще извърши проверки на тези протоколи и ще представи доклад до изпълнителната агенция по горите.

При липса на такова естествено възобновяване, в срока, който е посочен в Закона за горите,задължително се извършва залесяване.

През тази година до момента е извършено залесяване на площ от 288 декара и попълване на горски култури на площ 57 декара в държавни горски територии. През есента на тази година е предвидено залесяване на още 56 декара държавни горски територии.

Фокус: Нужни ли са по-сериозни санкции за нарушителите?

Начислените суми от глоби имуществени санкции и обезщетения възлизат на близо 181 хил. лева. Платени са едва 44 800 лева, който са внесени в приход на държавния бюджет. Остават несъбрани едни суми в размер на 36 хил. лева. Близо 25 процента е събираемостта за областта, като за страната процентът е доста по-малък.

Парламентът прие на първо четене промени в Наказателни кодекс, с които се предвиждат ефективни наказания при установяване на незаконна сеч в горите. Санкциите са достатъчно сериозни.

Фокус: Има ли случаи на нападения срещу горски служители?

инж. Станимир Божанов: На територията на Бургас няма такива случаи нито за тази, нито за миналата година.

Веселина НИКОЛОВА