Инж. Цветелина Кънева, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“: Младежкият воден парламент работи за опазването на екосистемите и формиране на активна гражданска позиция

Инж. Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в интервю за Радио „Фокус“ – Пазарджик за откриването на екоучилището на Младежкия воден парламент.

Фокус: Днес се открива екоучилището на Младежкия воден парламент. Какви са целите и задачите на Младежкия воден парламент?

Инж. Цветелина Кънева: Младежкият воден парламент е национална мрежа на младежки екологични клубове, която съвместно с Басейновите дирекции работи за опазването на водите и водните екосистеми и цели да мотивира младите хора за участие в инициативи на МОСВ, свързани с опазването на околната среда. Мисията на Младежкия воден парламент има важно значение за успеха при управлението на водите, а именно: информиране на младите хора за проблемите, свързани с водите и водните екосистеми и начините за тяхното разрешаване в процеса на  управление на водите, да се мотивират младежите от учебните заведения към участие в инициативи свързани с изучаване, опазване и управление на водите и водните екосистеми и формиране на активна гражданска позиция и участие на младите хора в процеса на управление на водите.

Фокус: Къде принципно се организират тези екоинициативи?

Инж. Цветелина Кънева: В резултат на успешното сътрудничество между Младежкия воден парламент като младежка организация и структурите на МОСВ (Басейновите дирекции, Националните паркове, Изпълнителната агенция по опазване на околната среда), всяка година се организират и парламентарни сесии в различни градове и екоучилища в Национални паркове и защитени територии в страната, в които участват и експерти от институциите към МОСВ. Организират се също така и съвместни форуми при отбелязване на международните дни, свързани с опазване на околната среда. Младежкия воден парламент активно допринася за международния авторитет на България с участие в международните младежки форуми и събития, организирани във връзка с опазването и управлението на водите. Българския младежки воден парламент е член на Европейски младежки воден парламент. Установено е трайно сътрудничество с Младежкия воден парламент във Франция и Водна Агенция Артоа-Пикарди.

Фокус: Къде ще се проведе тазгодишното екоучилище и какви природонаучни дейности ще бъдат включени по време на училището.

Инж. Цветелина Кънева: Eкоучилището ще се проведе в района на Западните Родопи, гр.Девин, с участието на младежки екипи от 10 населени места на България и делегация на френския Младежки воден парламент и на руския екологичен център „Дронт”, които ще представят инициативата  „Да помогнем на реката”.  Темата на екоучилището тази година е „Водите на града“. Очаква се представителите на всеки екоклуб разкажат зя водоснабдяването и пречистването на отпадъчните води на населените места, в които живеят.  През петте дни участниците ще се запознаят с методите за провеждане на мониторинг и определяне на състоянието на водните тела, както и с оценката на антропогенното въздействие върху водите. Експерти ще покажат как новите технологии се използват за извършване на проверки на речните легла, чрез използване на дрон. Предвижда се да бъде посетен също така завод за бутилиране на минерална вода, Ягодинската пещера, екопътека Струилица, Орлово око. Участниците ще бъдат подпомогнати от експерти на Дирекция управление на водите, Басейновите дирекции, ИАОС, и Агенцията по водите „Артоа-Пикарди”, Франция.

Албена ЖИЛЕКОВА