Инж. Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“: Направени предписания за почистване на речните корита от храстовидна растителност

За извършените проверки за чистотата на речните води и състоянието на речните корита на територията на област Пазарджик, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар инж. Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

 

Фокус: Готови ли резултатите от водните проби при замътняването на река Луда Яна, взети на 11 юни и какво показват те?

Инж. Цветелина Кънева:  Да, резултатите са готови. Те показват, че няма превишения на показателите за биогени (азотни и фосфорни съединения). Наблюдават се по-високи стойности на неразтворени вещества. В пункта на р. Марица в Пловдив при моста на Герджика не се установява превишаване на стандартите за качество на околната среда (СКОС) по анализираните метали. В останалите 4 пункта, от които са взети водни проби на 11 юни (р. Луда Яна при с. Попинци, р. Банска Луда Яна при с. Бъта, р. Асарелска преди вливане на р. Панова и р. Панова преди вливане в р. Асарелска), са установени превишения на СКОС за металите мед, манган и цинк. Съгласно действащия План за управление на речните басейни в Източнобеломрски район екологичното състояние на повърхностно водно тяло „Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на р. Стрелчанска Луда Яна“, от което са взети четирите проби, е в лошо екологично състояние и резултатите не се различават от очакванията. В Плана за управление на речните басейни са предвидени мерки. За това водно тяло има предвидени редица мерки за подобряване на състоянието му, като например: осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от населените места; намаляване на замърсяването от минни дейности чрез подобряване експлоатацията на хвостохранилища и управление на дренажни води; възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия.

Фокус: Колко са подадените през последния месец сигнали за нарушения на Закона за водите и по- точно за Пазарджишка област и кои са най честите нарушения?

Инж. Цветелина Кънева:  През май екипът ни в Пазарджик е извършил 90 проверки, като 10% са по сигнали и жалби. При получен сигнал от гражданин за оцветяване водите на река Марица в района на  Пазарджик при Акумулаторния завод се констатира, че водите са с тъмносив до черен цвят. При проследяване на замърсяването се локализира източника – свинекомплекс с. Априлци, стопанисван от „Свиком” АД. В резултат на проверка по сигнал за замърсяване на река Стрелчанска Луда Яна беше преустановено изтичането на производствени води от лагуни на розоварна към реката. При проверка на постъпил сигнал от сдружение „Балканка“ за неработеща пречиствателна станция за обратни води в с. Душанци се констатира, че е започнала процедура за предаване на пречиствателната станция на ВиК ЕООД София с което ще се реши въпроса  за правилната и експлоатация и поддръжка. Извършени бяха две последователни проверки по подадена от община Велинград информация за пресъхнало водовземно съоръжение (Каптиран естествен извор №11) от находище „Велинград – Лъджене”, захранващо обществени чешми в парк „Вельова баня”. При проверките се установи, че не достига вода до обществена чешма „Вельова баня”. Направени бяха замервания на дебита, които подтвърдиха намаления дебит, което е и причина за невъзможността за захранване на чешмите. Сигнали за нарушения на Закона за водите могат да се подават на телефоните на Басейнова дирекция, по имейл, както и по пощата. Също така и чрез националния телефон 112.

Фокус: Какво е състоянието на проводимостта на речните корита в Пазарджишка област?

Инж. Цветелина Кънева:  Първо нека да припомня, че задължение на кметовете е да поддържат проводимостта на речните легла в регулацията на населеното място. Задължение на областните управители е да поддържат проводимостта на речните корита извън регулацията на населените места. Какви дейности трябва да се извършат в тези участъци, се определят от комисии, назначени с тяхна заповед. В тези комисии участват представители на различни институции, общини, областни администрации, областни дирекции по горите, РИОСВ, напоителни системи и др. Експертите ни от регионалното бюро в Пазарджик отговарят за област Пазарджик и част от област София. Към момента са проверени  участъци на реките р. Марица в регулацията на Костенец, река Марино дере, р. Буновска и р. Мирковска в община Мирково. За всичките участъци са направени предписания за почистване от храстовидна растителност. Проверките продължават.

Ваня НИКОЛОВА