Инж. Цветелина Кънева, директор на БД ИБР-Пловдив: Нека да не подценяваме своя принос в опазване на природата

Инж. Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район, в интервю за Радио „Фокус“- Пловдив по повод Световния ден на Земята – 22 април

Фокус: Какъв е приносът на Басейнова дирекция Източнобеломорски район в общата отговорност за запазване на планетата Земя?
Инж. Цветелина Кънева: Международният ден на Земята 22 април вече 48 години обединява правителства, компании, неправителствени организации и милиони хора по целия свят с обща отговорност за запазване на планетата.
Тазгодишното издание на Деня на Земята насочва вниманието на световната общественост към ускорените темпове на изчезване на застрашени видове диви животни и растения, които все още , които все още могат да бъдат запазени.
Всяка дейност на Басейнова дирекция е свързана с опазването на водите и водните екосистеми, с което подпомагаме съхранението на застрашените от изчезване видове животни и растения.
Фокус: Спазва ли се Законът за водите и какви действия предприемате при неговото нарушаване?
Инж. Цветелина Кънева: За съжаление все още има водоползватели, които нарушават Закона за водите.  От началото на годината Басейнова дирекция е извършила над 600 проверки, като 77% от тях са по издадените разрешителни, а направените преписания са 78. Издала съм 38 Наказателни постановления на обща стойност 30 650 лв.
Експертите на дирекцията проверяват своевременно всеки един постъпил сигнал отнасящ се до нарушение на екологичното законодателство. В началото на миналия месец беше проверен сигнал за неспазване на режимния график за оводняване коритото на река Въча в района на град Кричим, при което се констатира, че НЕК „Язовири и каскади“ не спазва условието за изпускане на 5 куб.м/сек отработени от ВЕЦ Въча1 води. За констатираното нарушение е съставен и предявен АУАН. Проверен е също така сигнал за нарушено водоползване от находище за минерална вода „Пчелински бани“. Аварията е отстранена. Проверка е извършена и по сигнал за спешни мерки за укрепване и подобряване на състоянието на праг №1 по р.Чепинска.  Сигнала се оказа основателен. Изпратено е писмо до Областния управител на област Пазарджик за последващи действия. Неоснователен се оказа сигналът за нерегламентирано заустване на води в яз. Душанци. Проверката се извърши 14 март от експерти на БД ИБР-Пловдив, представители на Община Пирдоп, РИОСВ-София и Териториално предприятие Държавно горско стопанство „Пирдоп“.
От началото на годината са съставени  90 броя актове за установяване на административни нарушение. Най честите нарушения са за неспазване на условията в издаденото разрешително; използваните води не са за целите, за които са определени в издаденото разрешително, като и неспазване на режимните графици. Съставени са и два акта за публични държавни вземания.
Постъпили суми към 31март, представляващи събрани такси по ЗВ са 10 157 650 лв.
Фокус: Как Басейнова дирекция Източнобеломорски район ще отбележи Деня на Земята?
Инж. Цветелина Кънева: Нашата дирекция започна инициативите по повод Световния ден на Земята  още на 17 април, като съвместно с Регионалната лаборатория към ИАОС – Пловдив организирахме посещение на ученици от СУ „Климент Охридски“ в Пловдив в Автоматичната измервателна станция – „Каменица“.
Младите хора имаха възможността да разгледат станцията и да се запознаят с работата на разположените в нея измервателни и контролни уреди. Експертите им показаха как се извършват измерванията по показателите – азотни окиси, въглероден оксид, серен диоксид, озон, бензен, финни прахови частици. Учениците бяха запознати с източниците на замърсяване на въздуха, както и с въздействието върху здравето на човека и околната среда.
Днес ще има отново интересна дискусия с ученици. Този път не експертите, а младите еколози ще представят на база тяхно проучване, видовете застрашени или в риск водни и водолюбиви животни и растения. Експертите ще се включат в дискусията за да запознаят учениците с мерките за тяхното опазване.
Искам да поздравя вашите слушатели със Световния ден на Земята и нека да не подценяват своя принос в опазване на природата, било то със засаждане на цвете или дръвче, разделно събиране на отпадъците, пестене на вода и други щадящи природата дейности.
Цветана ТОНЧЕВА