Инж. Цветелина Кънева, директор на БД „Източнобеломорски район“: Денят на влажните зони е един от важните екологични празници, свързани с опазването на водите

По повод Световния ден на влажните зони, който се отбелязва на 2 февруари, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар инж. Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

 

Фокус: Инж. Кънева, днес е Денят на влажните зони и темата тази година „Влажни зони и климатични промени“. Как Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ отбелязва този ден?

Инж. Цветелина Кънева: Денят на влажните зони е един от важните екологични празници, свързани с опазването на водите и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ го отбелязва съвместно с представители на учебни заведения и граждански организации от различни населени места. В петък, 1 февруари,  се проведе среща със студенти от специалност екология към Пловдивския университет, които бяха запознати с биоразнообразието и състоянието на водите в района на река Марица до Гребната база в град Пловдив. В понеделник, на 4 февруари, ще се проведе среща с ученици от град Крумовград, които участват в инициативата Младежки воден парламент, които ще бъдат запознати с влиянието на климатичните промени върху влажните зони. Двете срещи се провеждат съвместно с представители на Българското дружество за защита на птиците, които представят интересна информация за редките видове птици във влажните зони и мерките за тяхното опазване.

Фокус:  Кои значими влажни зони са разположени на територията на басейновата дирекция и извършват ли се проучвания, свързани с тяхното състояние?

Инж. Цветелина Кънева: На територията на Източнобеломорски район като значими влажни зони са определени някои язовири и рибарници, които осигуряват подходящи условия за зимуване на редки видове птици (например язовирите Пясъчник, Овчарица, Розов кладенец).  В Плана за управление на речните басейни са предвидени различни мерки, свързани с проучвания за състоянието на водите в тези язовири. При извършваните проучвания и оценки трябва да се отчете, че язовирите са съоръжения, създадени за различни стопански цели (напояване, производство на електроенергия и други) и това ги различава от естествените езера. Важно правило при определяне на състоянието в язовирите е, че не трябва да се допуска значимо нарушаване на стопанската дейност. В този случай в Плана за управление на речните басейни се определят такива мерки, които подобряват качеството на водите без  да влияят отрицателно на тяхното стопанско ползване. През 2018 г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ възложи проучване в 4 язовира (Пясъчник, Кърджали, Копринка и Жребчево). И резултатите показват, че е необходимо да се промени методиката за оценка на водите в язовирите. Данните от проучването са представени на интернет-страницата на басейновата дирекция.

 Фокус:  Какви други проучвания бяха извършени през 2018 г. във връзка със състоянието на водите?

Инж. Цветелина Кънева: Друго важно проучване бе насочено към установяване на източниците, които са причина за лошото състояние на водите. Проучването включи 20 речни участъци, в които не е установен натиск, но се констатира лошо състояние на водите. При направените изследвания се установиха няколко причини за това състояние на водите: нерегламентирани сметища и отпадъчни води от населени места, които в съчетание с малкия отток в реките през летния сезон, предизвикват влошаване на състоянието на водите.  Задържане на водата в голям брой язовири, предназначение за напояване, което в периода на маловодие силно намалява водния отток в реките. Това засилва антропогенния натиск и влошава състоянието на водите, което не би се проявило при нормални водни нива.

Ваня НИКОЛОВА