Инж. Цветелина Кънева, директор на БД „Източнобеломорски район“: 82% от водните тела на територията на района са в добро или в умерено екологично състояние

За състоянието на повърхностните води на територията на област Пазарджик, Радио „Фокус“  – Пазарджик потърси за коментар инж. Цветелина Кънева, директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив.

Фокус: След публикуването на втория План за управление на речните басейни в края на 2016 г. – какво показва оценката за състоянието на водните тела на територията на Източнобеломорски район?

Инж. Цветелина Кънева: От резултатите през 2017 г. оценката на състоянието за повърхностните води показва, че 37% от водните тела са в добро екологично  състояние. (или 116 от общо 311 водни тела). Голям е процентът на водните тела, които са в умерено състояние 45%, т.е с малки отклонения от доброто състояние. И само 17% са в лошо и много лошо състояние. При подземните води всички 41 водни тела са в добро количествено състояние, а 70% от тях – в добро химично състояние.

Фокус: Има ли в лошо химично състояние водни тела в Пазарджишка област?

Инж. Цветелина Кънева:  Където е имало силно развита рудодобивна и рудопреработвателна промишленост, има. Това са водосборите на реките Тополница и Луда Яна. Наднормени концентрации на пестициди пък се наблюдават в участък от река Марица след Пазарджик.

Фокус: Какви са основните причини за лошото състояние на водите на някои водни тела?

Инж. Цветелина Кънева:  Основната причина за това състояние на повърхностните води е заустването на непречистени  отпадъчни води от населените места. Въпреки че през последните години за много населени места бяха построени пречиствателни станции (общо 47 на територията на Източнобеломорски район) България изостава със сроковете, в които този процес трябваше да приключи за градовете с население над 10 000 жители. В равнинните райони с интензивно селско стопанство е голям броят на водните тела в умерено състояние. Това се дължи на замърсяване от животновъдство,  нерегламентирано заустване на битови отпадъчни води, а също и изхвърляне на отпадъци в реките в малките населени места.

Фокус: Какви са перспективите да бъде постигнато добро състояние за всички водни тела, каквото е изискването на Рамковата директива за водите?

Инж. Цветелина Кънева:  Резултатите от всички държави в ЕС показват, че този процес е значително по-бавен отколкото първоначалните очаквания той да приключи до 2027 г. Причините са свързани както със значителните инвестиции, които трябва да се направят за пречиствателни станции, така и с непрекъснато увеличаващият се списък на нови замърсители (химични вещества от промишленост селско стопанство). Отчита се, че и продължителността на Плановете за управление на речните басейни е малка – 6 години, което не е достатъчно за прилагането на предвидените мерки и да се отчете техният ефект. Затова в Европейската комисия се водят дискусии за удължаване периода на ПУРБ (на 8 или 10 г.), както и на крайния срок за постигане на добро състояние на водните тела.

Ваня НИКОЛОВА